Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Mại, Chủ tịch VAFIE

Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Mại, Chủ tịch VAFIE (đọc thêm)