Hiệp hội dệt may VN góp ý về dự thảo sửa đổi Luật Lao động 2012

Hiệp hội dệt may VN góp ý về dự thảo sửa đổi Luật Lao động 2012 (đọc thêm)