Học bổng Fulbright có ràng buộc gì với ứng viên không?

Fulbright không có ràng buộc nhưng mong muốn cao nhất của Fulbright là các bạn hứa những gì trong hồ sơ để có được Fulbright thì các bạn sẽ thực hiện lời hứa sau khi trở về. (đọc thêm)