Huy động nhân lực sấy hàng trăm tấn lúa bị ngập nước, nảy mầm

Huy động nhân lực sấy hàng trăm tấn lúa bị ngập nước, nảy mầm ở Quảng Trị (đọc thêm)