Kè của dự án đường hơn 100 tỷ đồng tan hoang sau lũ

Kè của dự án đường hơn 100 tỷ đồng tan hoang sau lũ (đọc thêm)