Khai thác đất trái phép bán cho nhà máy gạch.

Chính quyền làm ngơ để doanh nghiệp khai thác đất trái phép. (đọc thêm)