Khi đến với nhau, mẹ Tô Thiên Kiều ngăn cản vì nhìn Lê Hùng quá giang hồ.

Khi đến với nhau, mẹ Tô Thiên Kiều ngăn cản vì nhìn Lê Hùng quá giang hồ. (đọc thêm)