Nâng cao năng suất lao động yếu tố quyết định nâng cao năng lực cạnh tranh

Tìm cách nâng cao năng suất lao động đang là vấn đề sống còn đối với các doanh nghiệp của Việt Nam vốn có quy mô vừa và nhỏ. (đọc thêm)