Nga điều máy bay quân sự đưa viện trợ y tế tới Italia chống Covid-19

Nga đã điều các máy bay quân sự mang theo vật tư y tế, chuyên gia tới Italia nhằm giúp quốc gia châu Âu chống lại dịch Covid-19 (Video: Ruptly) (đọc thêm)