Ngắm đàn cò ngàn con tụ hội tại đảo cò duy nhất ở Hà Tĩnh

Ngắm đàn cò ngàn con tụ hội tại "đảo cò"" duy nhất ở Hà Tĩnh. (đọc thêm)