Người dân bị thu hồi hàng ngàn mét vuông đất nhưng được đền bù 0 đồng

Người dân bị thu hồi hàng ngàn mét vuông đất nhưng được đền bù 0 đồng (đọc thêm)