Người dân lao đao trước tình trạng hàng trăm ha tiêu chết vì khô hạn.

Người dân lao đao trước tình trạng hàng trăm ha tiêu chết vì khô hạn. (đọc thêm)