Nhận giấy báo nhập học, nữ sinh nghèo đóng khung làm kỷ niệm

Nhận giấy báo nhập học, nữ sinh nghèo đóng khung làm kỷ niệm. (đọc thêm)