Nhập viện cấp cứu với hơn trăm ngàn đồng, bác sĩ phải cho tiền ăn.

Nhập viện cấp cứu với hơn trăm ngàn đồng, bác sĩ phải cho tiền ăn. (đọc thêm)