Nhiều cơ sở kinh doanh đã chuẩn bị kịch bản thích nghi thời “hậu Covid-19”

Dịch Covid-19 đảo lộn trật tự xã hội một cách sâu sắc. Đối với các cơ sở kinh doanh, việc nhạy bén để thích nghi với những hành vi tiêu dùng đang trở thành yếu tố sống còn. (đọc thêm)