Niềm vui mừng của chị Sáu khi được tạm xuất viện về nhà

Niềm vui mừng của chị Sáu khi được tạm xuất viện về nhà sau gần 3 tháng ở viện (đọc thêm)