Nước mắt rơi đẫm trên giấy báo nhập học của nữ sinh nghèo

Nước mắt rơi đẫm trên giấy báo nhập học của nữ sinh nghèo. (đọc thêm)