Ông Bùi Sỹ Lợi đánh giá về cơ hội và thách thức của lao động nữ trong bối cảnh công nghiệp 4.0

Ông Bùi Sỹ Lợi đánh giá về cơ hội và thách thức của lao động nữ khi tiếp cận việc làm trong bối cảnh công nghiệp 4.0 đang phát triển (đọc thêm)