Ông Nguyễn Trọng Ninh nói về sai phạm của Alibaba

Ông Nguyễn Trọng Ninh nói về sai phạm của Alibaba. (đọc thêm)