Ông Trương Gia Bình nói về lãnh đạo thời kỳ chuyển đổi số

Ông Trương Gia Bình chia sẻ về chủ đề "lãnh đạo trong thời kỳ chuyển đổi số (Nguồn: YouTube). (đọc thêm)