Ông chủ tiệm nét nhận ma túy để trừ nợ

Cho Đại vay nhưng đòi mãi không được, Trung Anh đồng ý với phương án nhận ma túy để trừ nợ. Chưa tìm được mối tiêu thụ thì Trung Anh bị bắt... (đọc thêm)