Phiên xét xử sơ thẩm cán bộ thanh tra nhận hối lộ

Phiên xét xử sơ thẩm cán bộ thanh tra nhận hối lộ. (đọc thêm)