Phó Thống đốc Đào Minh Tú chia sẻ về tín dụng nông nghiệp nông thôn 14 tỉnh miền núi và trung du phía Bắc

Phó Thống đốc Đào Minh Tú chia sẻ về tín dụng nông nghiệp nông thôn 14 tỉnh miền núi và trung du phía Bắc (đọc thêm)