Tạo tranh chân dung Bác Hồ từ lá sen

Nghệ nhân Đồng Tháp tạo tranh chân dung Bác Hồ từ lá sen (đọc thêm)