Tiếp tục nghiên cứu mở rộng thêm

Từ việc nghiên cứu thành công cải hoán xe thiết giáp bánh lốp BTR-152 thành xe cứu thương thì Viện sẽ tiếp tục nghiên cứu mở rộng thêm. (đọc thêm)