Tiểu thương bức xúc trước việc giao thầu, quản lý chợ của chính quyền.

Tiểu thương bức xúc trước việc giao thầu, quản lý chợ của chính quyền. (đọc thêm)