Tự hào khi được Vinh danh ở Giải thưởng Nhân tài Đất Việt

Giải thưởng này là một vinh dự lớn lao cho cán bộ, nhân viên của Viện. Lần đầu tiên Viện của chúng tôi được nhận Giải thưởng Vinh dự này (đọc thêm)