Tuổi hưu dài hơn tuổi nghề, xử lý ra sao?

Tuổi hưu dài hơn tuổi nghề, xử lý ra sao? (đọc thêm)