Video: Trúng đậm sò lông, chủ tàu thu hàng chục triệu đồng đồng/ngày

Video: Trúng đậm sò lông, chủ tàu thu hàng chục triệu đồng/ngày (đọc thêm)