Việt Nam cần có quỹ đất để dành, không cho phát triển bất kỳ dự án BĐS nào!

TS. Lê Xuân Nghĩa cho rằng, quốc gia cũng cần phải có cách để dành quỹ đất cho tương lai. Muốn như vậy phải có quy hoạch những nơi nhất định không cho phép phát triển BĐS, dù bất kỳ dự án nào. Đọc thêm