Xe cần cẩu cỡ đại đâm xuyên hàng rào, "lộn cổ" xuống sông

Xe cần cẩu cỡ đại đâm xuyên hàng rào, "lộn cổ" xuống sông (đọc thêm)