Xe chở nông sản thông quan ở khu vực cửa khẩu Tân Thanh.

Xe chở nông sản thông quan ở khu vực cửa khẩu Tân Thanh. (đọc thêm)