Công chức đã có thời gian đóng BHXH, xếp lương thế nào?

Bà Trần Huỳnh Thị Minh Ngọc công tác tại Phòng Kế toán Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Ninh Thuận từ tháng 12/2016. Bà Ngọc đã trải qua nhiều vị trí công việc tại Phòng Kế toán (có đóng BHXH bắt buộc).
>>Thay đổi cách đánh giá cán bộ công chức tạo động lực làm việc
>>Trường hợp nào xếp lương viên chức như công chức hành chính?
>>Vũng Tàu: Thu nhập giảm, hàng loạt cán bộ, công chức xin nghỉ việc

Xếp lương đối với trường hợp chuyển công tác Trường hợp nào xếp lương viên chức như công chức... Quy định về miễn tập sự và xếp lương khi... Xếp lương lao động hợp đồng tại đơn vị sự... Xếp lương công chức cấp xã khi thay đổi trình...

Quá trình công tác, đóng BHXH của bà Ngọc như sau:

- Tháng 12/2006 - 3/2007: Giao dịch viên theo chế độ thử việc; hệ số lương 1,989 (2.34*85%).

- Tháng 4/2007 - 11/2007: Giao dịch viên, bậc 1, hệ số lương 2,34.

- Tháng 12/2007 - 7/2009: Chuyên viên, làm kế toán tài chính nội bộ, bậc 1, hệ số lương 2,34.

- Tháng 8/2009 - 11/2009: Nghỉ hưởng chế độ thai sản.

- Tháng 12/2009 - 3/2010: Chuyên viên kế toán tài chính nội bộ, bậc 1, hệ số lương 2,34

- Tháng 4/2010- 3/2013: Chuyên viên kế toán tài chính nội bộ, bậc 2, hệ số lương 2,65.

- Tháng 4/2013: Chuyên viên kế toán tài chính nội bộ, bậc 3, hệ số lương 2,96.

- Tháng 5/2013 - 6/2015: Kế toán viên, tiền lương đóng BHXH 4.533.000 đồng.

- Tháng 7/2015 - 12/2015: Cán bộ hậu kiểm, tiền lương đóng BHXH 4.533.000 đồng

- Tháng 1/2016 - 2/2016: Cán bộ hậu kiểm, tiền lương đóng BHXH 5.030.550 đồng.

- Tháng 3/2016 - 12/2016: Kiểm soát viên, tiền lương đóng BHXH 5.056.800 đồng.

- Tháng 1/2017: Kiểm soát viên, tiền lương đóng BHXH 5.328.300 đồng.

- Tháng 2/2017 - 9/2017: Hậu kiểm, tiền lương đóng BHXH 5.358.455 đồng.

- Tháng 10/2017 - 6/2018: Phó Trưởng phòng kế toán, tiền lương đóng BHXH 5.355.850 đồng.

Sau khi trúng tuyển kỳ thi công chức, ngày 1/7/2018 bà Ngọc nhận quyết định tuyển dụng công chức, nhận công tác tại Phòng Kế hoạch tài chính (công việc kế toán) tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận. Theo quyết định này bà phải tập sự 12 tháng và hưởng lương hệ số 2,34 (hưởng 85%).

Bà Ngọc hỏi, trường hợp của bà đã đóng BHXH từ tháng 12/2006 đến nay và đã công tác nhiều vị trí trong đó có công tác kế toán thì có phù hợp với công việc ngạch, bậc được tuyển dụng hay không, có được miễn tập sự không và hệ số lương được hưởng là bao nhiêu?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời vấn đề bà Ngọc hỏi như sau:

Khoản 2, Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức quy định, trường hợp người được tuyển dụng vào công chức theo quy định tại Nghị định này, đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc, chưa nhận trợ cấp BHXH một lần, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc được tính để làm căn cứ xếp ngạch, bậc lương phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng, thời gian công tác có đóng bảo hiểm bắt buộc đứt quãng thì được cộng dồn.

Điểm a, Khoản 1, Điều 11 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định việc xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc khi được tuyển dụng như sau:

Đối với trường hợp đang được xếp lương theo ngạch, bậc theo bảng lương do Nhà nước quy định, được bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở xuống thì, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức quyết định xếp ngạch, bậc lương theo thẩm quyền và theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty Nhà nước vào làm việc trong các cơ quan Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

Khoản 2, Điều 11 Thông tư này quy định, đối với trường hợp chưa được xếp lương theo ngạch, bậc theo bảng lương do Nhà nước quy định thì, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức phải có dự kiến phương án xếp ngạch, bậc lương cụ thể đối với từng trường hợp và có văn bản kèm theo bản sao sổ BHXH được cơ quan có thẩm quyền xác nhận của từng trường hợp, đề nghị Bộ Nội vụ thống nhất ý kiến trước khi thực hiện.

Trường hợp được miễn chế độ tập sự

Điều 12 Thông tư số 13/2010/TT-BNV quy định, người được tuyển dụng công chức được miễn thực hiện chế độ tập sự khi có đủ các điều kiện sau:

- Đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự quy định tại Khoản 2, Điều 20 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP tương ứng với ngạch công chức được tuyển dụng;

- Trong thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự, người được tuyển dụng đã làm những công việc theo yêu cầu của ngạch công chức được tuyển dụng.

Người được tuyển dụng nếu không có đủ các điều kiện quy định nêu trên thì phải thực hiện chế độ tập sự; thời gian người được tuyển dụng đã làm những công việc theo yêu cầu của ngạch công chức được tuyển dụng (nếu có) được tính vào thời gian tập sự.

Nếu sự việc đúng như bà Trần Huỳnh Thị Minh Ngọc phản ánh, trước khi trúng tuyển, nhận quyết định tuyển dụng công chức kế toán thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận, bà đã có thời gian trên 12 tháng làm công việc kế toán với trình độ đại học, có đóng BHXH bắt buộc tại Phòng Kế toán, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Ninh Thuận từ tháng 12/2016 đến tháng 7/2018. Đối chiếu quy định tại Điều 12 Thông tư số 13/2010/TT-BNV thì trường hợp bà Ngọc được miễn thực hiện chế độ tập sự.

Trong quá trình hoạt động, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Ninh Thuận có thay đổi chế độ tiền lương từ việc xếp lương theo ngạch, bậc do Nhà nước quy định đối với doanh nghiệp Nhà nước tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP của Chính phủ, sang xếp lương theo thang lương, bảng lương, chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quy định.

Giai đoạn từ tháng 4/2007 đến tháng 4/2013, bà Ngọc được trả lương nâng theo các bậc 1/8, 2/8, 3/8 của thang lương chuyên viên, kinh tế viên, kỹ sư (8 bậc), thuộc Bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ ở các công ty Nhà nước, ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP .

Giai đoạn từ tháng 5/2013 đến hết tháng 6/2018, bà Ngọc được trả lương theo thang lương, bảng lương, chế độ tiền lương do Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Ninh Thuận quy định.

Như vậy, tại thời điểm được tuyển dụng vào công chức, bà Ngọc đang hưởng lương, có đóng BHXH bắt buộc theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động quy định, nhưng không phải là trường hợp chưa được xếp lương theo ngạch, bậc theo bảng lương do Nhà nước quy định, vì trước đó, đến thời điểm tháng 4/2013 bà đã hưởng lương, có đóng BHXH bắt buộc theo ngạch chuyên viên, bậc 3/8, hệ số 2,96 theo Bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ ở các doanh nghiệp Nhà nước, do Chính phủ quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP.

Theo luật sư, sau khi ban hành quyết định tuyển dụng công chức, cơ quan quản lý công chức có thể vận dụng quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 11 Thông tư số 13/2010/TT-BNV để ban hành quyết định bổ nhiệm bà Ngọc vào công chức ngạch Kế toán viên (mã số 06.031), đồng thời căn cứ vào bậc lương bà Ngọc đã được hưởng tại thời điểm tháng 4/2013 là bậc 3/8, hệ số 2,96 Bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ ở các doanh nghiệp Nhà nước, do Chính phủ quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP để xếp vào bậc lương có hệ số lương cao hơn gần nhất, là bậc 3/9, hệ số 3,0, thang lương công chức loại A1, Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước (Bảng 2), ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ.

Trường hợp áp dụng Khoản 2, Điều 11 Thông tư số 13/2010/TT-BNV, cơ quan quản lý công chức sẽ dự kiến phương án xếp bậc lương phù hợp với mức lương đóng BHXH tại thời điểm bà Ngọc được tuyển dụng và có văn bản kèm theo bản sao sổ BHXH gửi Bộ Nội vụ thỉnh thị ý kiến chấp thuận, làm cơ sở ban hành quyết định bổ nhiệm, xếp ngạch, bậc lương công chức đối với bà Ngọc.

Theo Chinhphu.vn

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

MỚI NHẤT
Nghỉ việc trong thời gian chờ cấp sổ BHXH, xử lý thế nào?
Nghỉ việc trong thời gian chờ cấp sổ BHXH, xử lý thế nào?

Công ty của bà Mai Thúy Lộc (Bình Dương) có 2 công nhân xin tham gia BHXH vào tháng 6/2018, đã báo tăng BHXH. Trong thời gian chờ cấp sổ BHXH và thẻ BHYT, công nhân có việc đột xuất nên xin cắt BHXH để ngày 30/6/2018 nghỉ việc về quê.

Thứ sáu, 17/08/2018 - 06:31

Sửa Luật Lao động: Tuổi nghỉ hưu, robot thay công nhân, đình công... được nêu ra sao?
Sửa Luật Lao động: Tuổi nghỉ hưu, robot thay công nhân, đình công... được nêu ra sao?

(Dân trí) - “Từ năm 2021, tuổi hưu sẽ tăng theo lộ trình nào, xử lý tình trạng doanh nghiệp sa thải lao động lớn tuổi, tổ chức của người lao động tại cơ sở được cấp phép ra sao, cách mạnh 4.0 tác động tới quan hệ lao động ra sao khi máy móc sẽ thay cho người lao động...”.

Thứ sáu, 17/08/2018 - 06:01

10 công việc được trả lương cao nhất tại Mỹ
10 công việc được trả lương cao nhất tại Mỹ

Tất cả công việc trong top 10 có mức lương trung bình trên 100.000 USD một năm...

Thứ năm, 16/08/2018 - 09:51

Kiếm hàng nghìn tỷ đồng/năm nhờ mở phòng gym cho... các cụ bà
Kiếm hàng nghìn tỷ đồng/năm nhờ mở phòng gym cho... các cụ bà

Đặc biệt, phòng gym này hoàn toàn không có bóng dáng nam giới.

Thứ năm, 16/08/2018 - 09:38

Nhiều nhà quản lý doanh nghiệp, giáo sư tự hào vì đi lên từ học nghề
Nhiều nhà quản lý doanh nghiệp, giáo sư tự hào vì đi lên từ học nghề

(Dân trí) - “Ngay tại Đức và Nhật Bản, nhiều doanh nhân, giáo sư đại học luôn tự hào vì đi lên từ học nghề. Thậm chí, nhiều chuyên gia còn cho rằng, người đi lên từ học nghề được đánh giá cao bởi ý thức kỷ luật, không ngại khó ngại khổ, có chí hướng, cầu thị và ham học hỏi…”

Thứ năm, 16/08/2018 - 09:09

Mức đóng - hưởng BHYT của học sinh, sinh viên năm học 2018-2019 ra sao?
Mức đóng - hưởng BHYT của học sinh, sinh viên năm học 2018-2019 ra sao?

(Dân trí) - Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH VN ) vừa ban hành hướng dẫn thực hiện chính sách BHYT dành cho học sinh, sinh viên trong năm 2018-2019. Ngoài quy định mức và phương thức đóng, BHXH VN cũng quy định phạm vi quyền lợi hưởng chế độ khám chữa bệnh theo thẻ BHYT cho học sinh, sinh viên.

Thứ năm, 16/08/2018 - 08:15

Làm ít hơn, hoàn thành nhiều hơn và hạnh phúc hơn
Làm ít hơn, hoàn thành nhiều hơn và hạnh phúc hơn

Việc "hồi sinh" khả năng tập trung sẽ giúp nhà lãnh đạo và cả đội ngũ tận dụng thời gian tốt hơn, hoàn thành được nhiều việc hơn và cảm thấy hạnh phúc hơn.

Thứ năm, 16/08/2018 - 07:02

Thời gian phục vụ tại ngũ không được tính để hưởng BHXH
Thời gian phục vụ tại ngũ không được tính để hưởng BHXH

Kể từ ngày 1/1/1995 trở đi theo quy định tại Điều lệ BHXH đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ QĐND Việt Nam và CAND ban hành kèm theo Nghị định số 45/CP ngày 15/7/1995 đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ hưởng sinh hoạt phí bản thân không phải đóng BHXH. Do vậy, thời gian phục vụ tại ngũ không được tính để hưởng BHXH.

Thứ năm, 16/08/2018 - 06:57

Phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2019
Phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2019

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1016/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2019.

Thứ năm, 16/08/2018 - 06:53

"Ruộng bề bề không bằng có nghề trong tay"
"Ruộng bề bề không bằng có nghề trong tay"

(Dân trí) - Đúng 14h30 ngày 15/8, buổi giao lưu trực tuyến với chủ đề “Giáo dục nghề nghiệp: Học nghề trước, đại học sau” đã diễn ra với 3 khách mời: ông Lê Quân Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH; Thầy Phạm Xuân Khánh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội; Bà Nguyễn Phương Mai, Giám đốc điều hành Navigos Search - Công ty cổ phần Navigos Group Việt Nam.

Thứ tư, 15/08/2018 - 02:28

Chỉ 9,11 % doanh nghiệp hợp tác đào tạo nghề
Chỉ 9,11 % doanh nghiệp hợp tác đào tạo nghề

(Dân trí) - Tỷ lệ doanh nghiệp hợp tác với cơ sở giáo dục nghề nghiệp chỉ đạt 9,11%. Trong khi đó, doanh nghiệp tự tổ chức hoạt động đào tạo nghề cho lao động chiếm 36 %. Các tỉ lệ trên còn thấp và đặt ra câu hỏi lớn trong công tác gắn kết đào tạo với thị trường lao động.

Thứ tư, 15/08/2018 - 08:57

Chiều nay (15/8): Giao lưu trực tuyến "Giáo dục nghề nghiệp: Học nghề trước, đại học sau"
Chiều nay (15/8): Giao lưu trực tuyến "Giáo dục nghề nghiệp: Học nghề trước, đại học sau"

(Dân trí) - Vì sao lương khởi điểm của thợ nghề không thua cử nhân? Doanh nghiệp cần người làm việc hay người có bằng cấp? Tại sao cử nhân phải giấu bằng đi làm công nhân? Kỹ năng gì cần có khi tìm việc? Chọn vào đại học hay học nghề?...

Thứ tư, 15/08/2018 - 07:58

ĐÁNG QUAN TÂM
Việc nhẹ lương cao: Sang Hy Lạp trông mèo, kiếm ngay 200 triệu/năm
Việc nhẹ lương cao: Sang Hy Lạp trông mèo, kiếm ngay 200 triệu/năm

Mỗi ngày, thời gian làm việc chỉ kéo dài vỏn vẹn… 4 tiếng.

Thứ tư, 15/08/2018 - 07:25

Từ bán dạo dầu gội thành chủ nhân đế chế tỷ “đô”
Từ bán dạo dầu gội thành chủ nhân đế chế tỷ “đô”

Trước khi trở thành tỷ phú với tài sản 3,1 tỷ USD, John Paul Mitchell Systems từng là người vô gia cư và phải sống lang bạt trong xe ô tô, theo CNBC.

Thứ tư, 15/08/2018 - 07:13

Ứng dụng chọn nghề - chọn trường: Kho dữ liệu “khủng” về 1.700 nghề, trường nghề
Ứng dụng chọn nghề - chọn trường: Kho dữ liệu “khủng” về 1.700 nghề, trường nghề

(Dân trí) - Chỉ cần vài thao tác đơn giản với ứng dụng chọn nghề - chọn trường, bạn trẻ sẽ đến với kho dữ liệu với 854 nghề; 913 trường cao đẳng, trung cấp và cơ sở đào tạo khác. Nhiều nghề nghiệp được mô tả từ khâu tuyển chọn, học nghề, thực tập và mức lương khởi điểm...

Thứ ba, 14/08/2018 - 10:26

Mạnh tay dẹp hướng dẫn viên chui Trung Quốc
Mạnh tay dẹp hướng dẫn viên chui Trung Quốc

Mấy hôm nay, cộng đồng hướng dẫn viên (HDV) du lịch Đà Nẵng bức xúc trước việc HDV Trung Quốc lộng hành khắp nơi. HDV Trung Quốc hành nghề trái phép đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường du lịch Đà Nẵng cũng như khiến các HDV bản địa bị mất việc.

Thứ ba, 14/08/2018 - 08:27

Tham gia BHXH 5 tháng, tôi có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?
Tham gia BHXH 5 tháng, tôi có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Xin hỏi luật sư, em làm việc cho một công ty tư nhân từ tháng 10/2017, đến tháng 2/2018 thì em xin nghỉ. Trong 5 tháng làm việc em vẫn tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ. Vậy em có thể rút tiền một lần được không hay em được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Thứ ba, 14/08/2018 - 08:13

Một chức danh phải quy hoạch từ 2 đến 4 người
Một chức danh phải quy hoạch từ 2 đến 4 người

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thái Bình là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Cơ quan đại diện chủ sở hữu là UBND tỉnh Thái Bình. Vừa qua, Công ty thực hiện công tác quy hoạch các chức danh quản lý Công ty theo Nghị định số 97/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ.

Thứ ba, 14/08/2018 - 07:38

Israel tạo thêm cơ hội việc làm cho người lao động nước ngoài
Israel tạo thêm cơ hội việc làm cho người lao động nước ngoài

Ngày 12/8, Israel đã phê chuẩn hạn ngạch 2.000 lao động nước ngoài được phép làm việc tại nước này nhằm bù đắp thiếu hụt lực lượng lao động trong ngành công nghiệp.

Thứ hai, 13/08/2018 - 05:26

Lương tối thiểu đề xuất tăng 5,3 %: Các bên nói gì sau cuộc họp sáng 13/8
Lương tối thiểu đề xuất tăng 5,3 %: Các bên nói gì sau cuộc họp sáng 13/8

(Dân trí) - Trưa 13/8, tại Hải Phòng, sự đồng thuận điều chỉnh lương tối thiểu năm 2019 giữa Tổng LĐLĐ VN và VCCI đã dừng ở mức tăng thêm 5,3 %, so với mức của năm 2018. Tuy nhiên, phía sau con số 5,3 % còn là quan điểm có phần khác nhau của mỗi bên.

Thứ hai, 13/08/2018 - 02:26

Lương tối thiểu 2019: Chốt đề xuất tăng ở mức 5,3 %
Lương tối thiểu 2019: Chốt đề xuất tăng ở mức 5,3 %

(Dân trí) - Sau khi bỏ phiếu, Hội đồng tiền lương Quốc gia đã thống nhất mức đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 2019 là 5,3%. Đây là sự đồng thuận của 15/15 thành viên Hội đồng tiền lương Quốc gia.

Thứ hai, 13/08/2018 - 11:42

Hôm nay (13/8): Sẽ "chốt" đề xuất lương tối thiểu 2019 của hàng chục triệu lao động?
Hôm nay (13/8): Sẽ "chốt" đề xuất lương tối thiểu 2019 của hàng chục triệu lao động?

(Dân trí) - Lúc 8h sáng nay, Phiên đàm phán lần 3 về lương tối thiểu 2019 sẽ được Bộ LĐ-TB&XH tổ chức tại Đồ Sơn (Hải Phòng). Dù khoảng cách đề xuất tăng của các bên trước khi vào đàm phán còn từ 4-6%, tuy nhiên khả năng chốt mức đề xuất tăng lương thông qua phiên bỏ phiếu là rất cao.

Thứ hai, 13/08/2018 - 08:05

Tinh gọn bộ máy: Việc khó, quyết tâm phải cao
Tinh gọn bộ máy: Việc khó, quyết tâm phải cao

Một cuộc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy toàn diện và sâu rộng đang được Bộ Công an khởi động triển khai.

Thứ hai, 13/08/2018 - 06:59

Làng ổi nổi danh đất Bắc, bán trái quanh năm, 4 mùa đắt hàng
Làng ổi nổi danh đất Bắc, bán trái quanh năm, 4 mùa đắt hàng

Làng ổi Đông Dư (huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội) được trời phú cho cho những bãi bồi phù sa ven sông Hồng. Nơi đây nổi danh với giống ổi găng giòn ngọt, quanh năm đơm hoa kết trái. Nhờ vậy, người trồng ổi Đông dư bán trái quanh năm, 4 mùa lúc nào cũng đắt hàng.

Thứ hai, 13/08/2018 - 06:45