Quy định về ký hợp đồng với nhân viên phục vụ tại bệnh viện

Bà Lê Na (Long An) làm việc tại bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh. Căn cứ Nghị định 68/2000/NĐ-CP và Thông tư 15/2001/TT-BTCCBCP, bệnh viện của bà ký hợp đồng lao động có thời hạn đối với các chức danh nhân viên phục vụ.
>>Bố trí nghỉ bù có phải trả lương thêm giờ?
>>15 thành phố trả lương cao nhất thế giới
>>Doanh nghiệp Nhật Bản: Trả lương và thưởng Tết ra sao?

Theo quy định tại Điều 22 Bộ luật Lao động : "... Trường hợp hai bên ký hợp đồng mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ ký thêm 1 lần, sau đó người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn,...".

Như vậy, khi hợp đồng lao động có thời hạn đối với chức danh nhân viên phục vụ hết thời hạn, bệnh viện được quyền ký hợp đồng lao động có thời hạn với người lao động thêm 1 lần và khi hợp đồng này hết thời hạn nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì bệnh viện phải tiến hành ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với người lao động.

Tuy nhiên, theo hướng dẫn của cơ quan chủ quản, bệnh viện không được ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn đối với nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP mà chỉ được ký hợp đồng xác định thời hạn và khi hợp đồng hết thời hạn nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc bệnh viện sẽ tiến hành gia hạn hợp đồng cho những năm tiếp theo.

Bà Na hỏi, cơ quan chủ quản hướng dẫn như vậy có đúng không? Có vi phạm Bộ luật Lao động không?

Theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP , nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP được áp dụng thang bảng lương số 4. Vậy, khi ký hợp đồng lao động lần đầu với người lao động theo chức danh nhân viên phục vụ, bệnh viện có thể ký với người lao động hưởng mức lương ở bậc 4 không, hay bắt buộc phải bắt đầu với mức lương ở bậc 1 (bệnh viện trả lương cho nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP bằng nguồn thu của đơn vị)?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội trả lời vấn đề bà Na hỏi như sau:

Theo Điều 1 Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 2/12/2000, hiện còn hiệu lực) và hướng dẫn tại Khoản 2, Mục I Thông tư 15/2001/TT-BTCCBCP ngày 11/4/2001 của Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ, nay là Bộ Nội vụ (có hiệu lực từ ngày 1/1/2001, hiện còn hiệu lực), trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc sau đây:

- Sửa chữa, bảo trì đối với hệ thống cấp điện, cấp, thoát nước ở công sở, xe ô tô và các máy móc, thiết bị khác đang được sử dụng trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp.

- Lái xe.

- Bảo vệ.

- Vệ sinh.

- Trông giữ phương tiện đi lại của cán bộ, công chức và khách đến làm việc với cơ quan, đơn vị sự nghiệp.

- Công việc khác như nấu ăn tập thể, tạp vụ, mộc nề, chăm sóc và bảo vệ cảnh quan trong cơ quan, tổ chức, đơn vị,...

Phải thực hiện đúng quy định của Bộ luật lao động

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 22 Bộ luật Lao động, khi hợp đồng lao động xác định thời hạn (là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng) hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng lao động xác định thời hạn đã giao kết trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 1 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Trường hợp bà Lê Na phản ánh, cơ quan chủ quản của bệnh viện hướng dẫn, bệnh viện không được ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn đối với nhân viên hợp đồng, mà chỉ được ký hợp đồng xác định thời hạn, khi hợp đồng hết thời hạn nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc bệnh viện sẽ tiến hành gia hạn hợp đồng cho những năm tiếp theo.

Theo luật sư, hướng dẫn của cơ quan chủ quản bệnh viện chỉ phù hợp đối với trường hợp khi ký kết hợp đồng lao động xác định thời hạn lần đầu, mà trong hợp đồng có ghi rõ thỏa thuận của hai bên, khi hết hạn hợp đồng lần đầu, hợp đồng sẽ mặc định gia hạn thêm một thời hạn nữa. Tuy nhiên, việc thỏa thuận mặc định gia hạn thêm một thời hạn nữa sau khi hợp đồng lao động lần đầu hết thời hạn phải được coi là đã ký kết hợp đồng lao động xác định thời hạn lần thứ 2. Nếu sau khi hết thời hạn gia hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì người sử dụng lao động phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn với người lao động.

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, bệnh viện cần tuân thủ, chấp hành đúng quy định của pháp luật về lao động, trong đó có quy định tại Khoản 2, Điều 22 Bộ luật Lao động.

Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp và tổ chức công đoàn tại bệnh viện cần có kiến nghị với cơ quan chủ quản để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; bảo đảm sự tự chủ trong hoạt động của đơn vị, trong đó có tự chủ về nhân sự theo quy định tại Điều 7 Nghị định 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ; bảo đảm ổn định nguồn nhân lực có tay nghề, có kinh nghiệm, gắn bó lâu dài với đơn vị.

Mọi sự chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan chủ quản đối với cơ quan, đơn vị cấp dưới về quan hệ lao động, về việc làm; về hợp đồng lao động cần tuân thủ quy định của pháp luật về lao động và nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật .

Thỏa thuận xếp, trả lương theo trình độ tay nghề

Điều 15 Bộ luật Lao động quy định, hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Về nguyên tắc, thỏa thuận về tiền lương phải được hai bên thực hiện trên cơ sở quy định của pháp luật về tiền lương.

Hiện nay, những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP được xếp lương theo thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

Đối với nhân viên phục vụ trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, áp dụng thang lương 12 bậc, tại bảng lương số 4, ban hành kèm theo Nghị định này. Bậc 1 khởi điểm có hệ số 1,00 nhân với mức lương cơ sở. Bậc 12 có hệ số 2,98 nhân với mức lương cơ sở. Hệ số chênh lệch giữa hai bậc liền kề là 0,18.

Việc xếp, trả lương cho nhân viên được thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, căn cứ vào trình độ tay nghề và khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của nhân viên đó.

Theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP của Chính phủ, kể từ ngày 1/7/2018, mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước là 1.390.000 đồng/tháng.

Như vậy, kể từ ngày 1/7/2018, mức lương chức danh nhân viên bậc 4 hệ số 1,54, theo bảng lương số 4, ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP sẽ là 1.390.000 đồng x 1,54 = 2.140.600 đồng.

So sánh mức lương bậc 4 hệ số 1,54 theo Bảng lương số 4, ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP với mức lương tối thiểu vùng, thì thấy thấp hơn mức lương tối thiểu các vùng I, II, III, IV quy định tại Nghị định 141/2017/NĐ-CP ngày 7/12/2017 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 1/1/2018), áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

Vì vậy, căn cứ vào sự tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập về tài chính bảo đảm chi thường xuyên quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 12 Nghị định 141/2016/NĐ-CP; căn cứ vào tay nghề, khả năng đáp ứng công việc, bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động, bệnh viện và người lao động có thể thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động, xếp, trả lương với mức lương bậc 4/12 (hệ số 1,54) theo Bảng lương số 4, ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo Chinhphu.vn

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

MỚI NHẤT
Người “gánh” trà sen qua hai thế kỷ
Người “gánh” trà sen qua hai thế kỷ

Mùa hè, khi những búp sen hồng bắt đầu vươn lên đón ánh mặt trời ở hồ Tây lộng gió, gia đình bà Nguyễn Thị Dần ở phố Tô Ngọc Vân (quận Tây Hồ, Hà Nội) lại chuẩn bị vào mùa ướp trà sen. Như nhiều người Quảng An, Nhật Tân khác, làm trà sen, với bà Dần không đơn giản vì cuộc mưu sinh…

Thứ sáu, 15/06/2018 - 07:02

Tính thời gian đi hợp tác lao động trước năm 1995
Tính thời gian đi hợp tác lao động trước năm 1995

Bố đẻ của ông Trần Văn Bình (Hà Nội) làm việc tại Nhà máy của Bộ Quốc phòng được 16 năm, năm 1989 được phân công đi lao động hợp tác tại Liên Xô 6 năm, tuy nhiên đến năm 2017 bố ông mới trở về Việt Nam. Ông Bình hỏi, bố của ông có được hưởng chế độ BHXH không và cần những giấy tờ gì?

Thứ sáu, 15/06/2018 - 06:57

Đào tạo lại: Vì doanh nghiệp hay người lao động?
Đào tạo lại: Vì doanh nghiệp hay người lao động?

(Dân trí) - “Nhìn chung thị trường lao động Việt Nam còn nhiều bất cập về cung cầu, đào tạo chưa gắn với yêu cầu của thị trường, chất lượng lao động còn hạn chế. Trong khi đó, tỷ lệ lao động có việc làm kém bền vững chiếm tỷ trọng lớn, thất nghiệp của thanh niên còn cao…”

Thứ năm, 14/06/2018 - 09:59

TP HCM "khát" nhân lực ngành may mặc
TP HCM "khát" nhân lực ngành may mặc

Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM phối hợp cùng Phòng LĐ-TB-XH quận 12 và Quận đoàn 12 sẽ tổ chức sàn việc làm năm 2018 tại Nhà Thiếu nhi quận 12 (số 100 Hiệp Thành 11, phường Hiệp Thành) vào ngày 14-6.

Thứ năm, 14/06/2018 - 07:34

Chế độ với lao động nam nghỉ việc khi vợ sinh con
Chế độ với lao động nam nghỉ việc khi vợ sinh con

Cho tôi hỏi về 1 trường hợp người lao động nam hưởng chế độ "lao động nam nghỉ việc khi vợ sinh con". Theo điểm e khoản 1 Điều 31 Luật BHXH năm 2014 thì lao động nam đang tham gia BHXH thì sẽ được hưởng chế độ nghỉ việc khi vợ sinh con. Vợ của người lao động sinh con vào ngày 21/3/2018 , tháng báo giảm nghỉ thai sản của vợ người lao động là tháng 4/2018.

Thứ năm, 14/06/2018 - 07:23

Hơn 355,4 tỷ đồng tặng quà cho người có công nhân Ngày thương binh liệt sĩ
Hơn 355,4 tỷ đồng tặng quà cho người có công nhân Ngày thương binh liệt sĩ

(Dân trí) - Mức quà tặng dịp Kỷ niệm 71 năm Ngày thương binh liệt sĩ sẽ chia làm 2 loại. Tổng kinh phí để tặng quà trong dịp này là hơn 355,4 tỷ đồng, được bố trí trong kế hoạch Ngân sách Nhà nước năm 2018.

Thứ năm, 14/06/2018 - 07:16

Quảng Ngãi: Ngư dân kiếm hàng chục triệu đồng sau một đêm ra khơi
Quảng Ngãi: Ngư dân kiếm hàng chục triệu đồng sau một đêm ra khơi

(Dân trí) - Sau một đêm ra khơi, ngư dân Quảng Ngãi đánh bắt được từ 4 - 5 tấn cá nục suông. Với giá bán 35.000 đồng/kg, mỗi chủ tàu có thể thu được từ 30 - 40 triệu đồng sau khi đã trừ chi phí.

Thứ năm, 14/06/2018 - 07:00

Chuyên gia lao động: “Tuổi nghỉ hưu không trùng với tuổi nghề”
Chuyên gia lao động: “Tuổi nghỉ hưu không trùng với tuổi nghề”

(Dân trí) - “Trong thị trường lao động, bạn phải chủ động chuẩn bị. Tới một tuổi nhất định, bạn không còn đủ khả năng làm ở nghề này nhưng kinh nghiệm sẽ giúp làm ở nghề khác. Tuổi nghề của cầu thủ bóng đá có thể dừng ở 35, nhưng một thầy giáo 70 tuổi vẫn có thể giảng dạy được…”

Thứ tư, 13/06/2018 - 05:46

Hấp dẫn chuyện lặn 6 tiếng dưới biển săn ốc khiêu vũ
Hấp dẫn chuyện lặn 6 tiếng dưới biển săn ốc khiêu vũ

Chuyện vượt gió nồm ra khơi lặn 6 tiếng dưới biển săn ốc khiêu vũ hấp dẫn, ly kỳ... Ngoài tên gọi rất "kêu", ốc khiêu vũ còn có tên gọi khác là ốc nhảy

Thứ tư, 13/06/2018 - 10:54

6 điều người thành công luôn làm trước 9 giờ sáng
6 điều người thành công luôn làm trước 9 giờ sáng

Bằng cách thức dậy sớm, bạn có thể nhận được rất nhiều lợi thế cho ngày dài trước mắt. Buổi sáng là lúc tâm trí của bạn đã được “gột rửa”, nhờ vậy bạn có thể tập trung vào công việc, điều này giúp bạn đạt được mục tiêu của mình nhanh hơn.

Thứ tư, 13/06/2018 - 07:34

Bỏ phố lên "cổng trời" nuôi loài cá quý tộc, 9x có bạc tỷ/năm
Bỏ phố lên "cổng trời" nuôi loài cá quý tộc, 9x có bạc tỷ/năm

Xa người thân và bạn bè, sống giữa lưng chừng đèo Khau Phạ, huyện Mù Cang Chải cách mực nước biển hàng nghìn mét, chàng trai 9x Nguyễn Như Quỳnh (SN 1990) thu về hơn 1 tỷ đồng mỗi năm nhờ nghề nuôi cá quý tộc-cá hồi.

Thứ tư, 13/06/2018 - 07:24

Quảng Ngãi: Đề nghị công an xử lý hồ sơ DN nợ hơn 9 tỉ đồng BHXH
Quảng Ngãi: Đề nghị công an xử lý hồ sơ DN nợ hơn 9 tỉ đồng BHXH

(Dân trí) - UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Công an tỉnh nghiên cứu đơn tố cáo của người lao động Công ty Cổ phần tổng hợp Việt Phú về việc bị chiếm dụng 10,5% tiền lương trích đóng BHXH từ năm 2013 đến nay. Số tiền tương đương hơn 9 tỉ đồng.

Thứ tư, 13/06/2018 - 07:12

ĐÁNG QUAN TÂM
Nở rộ dịch vụ “ăn theo” mùa vải kiếm bộn tiền
Nở rộ dịch vụ “ăn theo” mùa vải kiếm bộn tiền

Mùa vải vào cao điểm cũng là lúc các dịch vụ "ăn theo" kiếm bộn tiền.

Thứ ba, 12/06/2018 - 08:47

Rào cản vô hình trong phát triển sự nghiệp của lãnh đạo nữ
Rào cản vô hình trong phát triển sự nghiệp của lãnh đạo nữ

(Dân trí) - Navigos Group, tập đoàn cung cấp dịch vụ tuyển dụng nhân sự hàng đầu VN, vừa công bố báo cáo đánh giá vai trò của nữ giới trước những thách thức, cơ hội trong phát triển sự nghiệp.

Thứ ba, 12/06/2018 - 08:21

5 sai lầm có thể “giúp” bạn phá hủy sự nghiệp
5 sai lầm có thể “giúp” bạn phá hủy sự nghiệp

Theo CNBC, một trong những sai lầm sau đây có thể "giúp" phá hủy công trình phát triển sự nghiệp của một người.

Thứ ba, 12/06/2018 - 07:16

Đóng bảo hiểm theo lương và phụ cấp ghi trên HĐLĐ?
Đóng bảo hiểm theo lương và phụ cấp ghi trên HĐLĐ?

Bà Trần Thị Bích Trâm (TPHCM) hỏi: Tiền tháng đóng BHXH là lương Net (ghi trên hợp đồng lao động) hay tự quy đổi ra lương Gross và lấy lương Gross đó đóng BHXH?

Thứ ba, 12/06/2018 - 07:11

Tổ chức Hội chợ việc làm và cuộc thi lao động EPS hồi hương thành công
Tổ chức Hội chợ việc làm và cuộc thi lao động EPS hồi hương thành công

(Dân trí) - Ngày 19/7, Trung tâm Lao động ngoài nước cùng Văn phòng HRD tại Việt Nam, Văn phòng IM Japan tại Việt Nam, các sở LĐ-TB&XH và TT DVVL Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hải Dương, Thanh Hóa, Bình Dương sẽ tổ chức Hội chợ việc làm dành cho người lao động EPS và thực tập sinh IM Japan về nước.

Thứ hai, 11/06/2018 - 12:09

Đủ dịch vụ ăn theo mùa vải thiều: "Lái mồm" cũng kiếm bộn tiền
Đủ dịch vụ ăn theo mùa vải thiều: "Lái mồm" cũng kiếm bộn tiền

Nhờ các nghề "ăn theo" mùa vải thiều, nhiều nông dân ở trong và ngoài huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) kiếm cả chục triệu đồng/vụ, trong số đó có hộ kiếm được hàng chục tỷ đồng nhờ nghề làm đá cây và thùng xốp.

Thứ hai, 11/06/2018 - 08:43

Lời khuyên tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng chỉ trong 5 từ
Lời khuyên tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng chỉ trong 5 từ

Với kinh nghiệm nhiều năm làm việc trong lĩnh vực nhân sự, Nick Corcodilos sẽ cho bạn những lời khuyên thực sự đắt giá khi đi xin việc hay muốn nhảy sang vị trí khác.

Thứ hai, 11/06/2018 - 08:35

Thế hệ Y khiến môi trường làm việc thay đổi
Thế hệ Y khiến môi trường làm việc thay đổi

Một thế hệ trẻ, tương lai của thế giới, đang dần thay đổi xu hướng làm việc trong tương lại theo một cách khác. Họ không còn muốn làm việc theo cách truyền thống.

Thứ hai, 11/06/2018 - 06:03

Viên chức có được chuyển đổi sang công chức?
Viên chức có được chuyển đổi sang công chức?

Ông Vũ Duy Tiệp (tỉnh Quảng Ninh) được tuyển dụng vào đơn vị sự nghiệp từ năm 2012, là viên chức được 5 năm. Hiện ông đang công tác tại đơn vị mới là đơn vị quản lý nhà nước. Ông Tiệp hỏi, ông có được xét tuyển sang công chức không? Thủ tục xét tuyển như thế nào?

Thứ hai, 11/06/2018 - 06:03

Hà Nội: Loạt dịch vụ sẽ "hốt bạc" nhờ World Cup 2018
Hà Nội: Loạt dịch vụ sẽ "hốt bạc" nhờ World Cup 2018

Thông tin Việt Nam mua được bản quyền World Cup 2018 không chỉ khiến người hâm mộ môn thể thao vua sung sướng mà còn khiến cho nhiều người kinh doanh vui mừng vì trúng dịp làm ăn.

Chủ nhật, 10/06/2018 - 03:40

Đìu hiu "làng tỷ phú" Đồng Kỵ
Đìu hiu "làng tỷ phú" Đồng Kỵ

Không chỉ nhiều tỷ phú nhất, Đồng Kỵ từ lâu còn được xem là làng có nhiều người sở hữu ô tô con bậc nhất của tỉnh Bắc Ninh.

Chủ nhật, 10/06/2018 - 08:28

Sáng chế "độc" của thợ săn lươn: Chế sắt chữ V thu về cả triệu đồng
Sáng chế "độc" của thợ săn lươn: Chế sắt chữ V thu về cả triệu đồng

Dùng một thanh sắt hình chữ V tự chế gắn vào cây sào tre, thợ bắt lươn ở phường An Phú (TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) lội xuống sông, ao hồ cào và dùng tay bắt chúng. Mỗi ngày họ thu được vài cân đem về khoản tiền từ 300.000 đồng đến gần 1 triệu đồng.

Chủ nhật, 10/06/2018 - 06:04