Thứ bảy, 30/06/2018 - 20:40

Chi gần 29 tỷ đồng tinh giản biên chế 214 người

Dân trí

Tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt số lượng và nguồn kinh phí để thực hiện tinh giản biên chế đợt 2, năm 2018. Theo đó, địa phương này sẽ chi gần 29 tỷ đồng cho việc thực hiện tinh giản 214 người.

Theo đó, trong đợt 2 năm 2018, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký quyết định về việc phê duyệt số lượng tinh giản biên chế đối với 214 người, theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, của Chính phủ.


Hơn 200 người sẽ được tinh giản biên chế trong đợt này (Tranh đồ họa: Ngọc Diệp)

Hơn 200 người sẽ được tinh giản biên chế trong đợt này (Tranh đồ họa: Ngọc Diệp)

Trong đó, 51 người thuộc khối hành chính (cấp tỉnh 3 người; cấp huyện 8 người; cấp phường, xã 40 người); khối sự nghiệp công lập trong biên chế được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí là 159 người (cấp tỉnh 13 người, cấp huyện 146 người); khối đảng, đoàn thể 4 người.

Để thực hiện việc tinh giản biên chế trong đợt này, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt dự toán tổng kinh phí thực hiện là gần 29 tỷ đồng.

Trong đó, dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế cho 198 người nghỉ hưu trước tuổi là hơn 26,6 tỷ đồng; kinh phí cho thôi việc ngay đối với 16 người là gần 2,3 tỷ đồng.

Kinh phí thực hiện được trích từ nguồn cải cách tiền lương trong dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2018 và một phần của năm 2017 chuyển sang.

UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao cho giám đốc các sở, trưởng các ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các thủ tục tinh giản biên chế theo đúng quy định hiện hành.

Đồng thời, giao Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Tài chính có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra quá trình tổ chức thực hiện và báo cáo quyết toán kinh phí theo quy định của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ.

Duy Tuyên

Mới nhất