Chỉnh đốn Đảng hiện nay, Bác Hồ đã căn dặn 50 năm trước

Dân trí PGS,TS Nguyễn Thế Thắng phân tích, trong Di chúc để lại năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dặn, việc trước hết phải làm là chỉnh đốn Đảng, gắn với phương thức lãnh đạo nêu gương, nói đi đôi với làm. PGS,TS Nguyễn Ngọc Hà nhận định, thực hiện chỉnh đốn Đảng liên tục 50 năm qua khiến Đảng vẫn luôn vững mạnh, giữ vai trò lãnh đạo duy nhất…
>>Di chúc của Bác Hồ được bảo quản như thế nào?
>>Di chúc của Bác Hồ mong mỗi người dân Việt đều trở thành người có văn hóa

Chỉnh đốn Đảng hiện nay, Bác Hồ đã căn dặn 50 năm trước - 1

PGS,TS Nguyễn Thế Thắng

Chỉnh đốn Đảng gắn với trách nhiệm nêu gương

Bàn về việc xây dựng Đảng theo Di chúc của Bác Hồ nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Người (2/9/1969 - 2/9/2019), PGS,TS Nguyễn Thế Thắng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) lưu ý, Di chúc là văn bản đầu tiên trong tổng kết lý luận, thực tiễn lãnh đạo, xây dựng Đảng có nội dung khẳng định “Đảng ta là một Đảng cầm quyền”. Từ đó, Bác nêu ra nguyên tắc cốt lõi trong xây dựng Đảng Cộng sản cầm quyền: Đảng là người lãnh đạo, đồng thời là người đày tớ trung thành của nhân dân: "Đảng ta là một đảng cầm quyền… Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân".

TS Thắng phân tích, luận điểm này của Bác là sự vận dụng, phát triển sáng tạo lý luận Mác-Lênin về vai trò của quần chúng nhân dân và của Đảng Cộng sản vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Bác diễn giải nguyên tắc cơ bản khi xây dựng chế độ xã hội mới – chế độ dân chủ sau khi cách mạng tháng Tám thành công nghĩa là, “ở nước ta Đảng, Chính phủ, cán bộ, đảng viên  đều phải là đày tớ trung thành của nhân dân, toàn tâm, toàn ý phụng sự nhân dân”.

Phát huy dân chủ, theo đó, là đến giờ vẫn là nhân tố quyết định thắng lợi của Đảng. Tại Đại hội XII, Trung ương Đảng vẫn khẳng định, tiếp tục phát huy dân chủ XHCN, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phải xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, được nhân dân tham gia ý kiến.

PGS.TS. Nguyễn Thế Thắng cũng nhận định, trong Di chúc, Hồ Chí Minh đã chỉ ra một vấn đề có tính quy luật trong xây dựng và phát triển Đảng: Việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng. Đây cũng là nhiệm vụ đầu tiên trong số 6 nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ này, được Đảng vạch ra tại Đại hội XII.

Cụ thể, văn kiện Đại hội Đảng thể hiện: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Triển khai nhiệm vụ này, đến hội nghị Trung ương 4, Ban chấp hành Trung ương cụ thể hoá mục tiêu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là: Nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thực sự là cán bộ của dân, phục vụ nhân dân. Củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Ban chấp hành Trung ương cũng quán triệt triệt để những bài học Bác đã để lại, khẳng định nêu gương, nói đi đôi với làm là phương thức lãnh đạo nhân văn và hiệu quả nhất của Đảng để giữ vững niềm tin của nhân dân với Đảng cầm quyền. Trung ương đã ban hành Quy định số 08 năm 2018 trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban chấp hành Trung ương.

“Bác khẳng định, cán bộ lãnh đạo càng cao càng cần phải làm gương mẫu nhất trước đảng viên và nhân dân thì với Quy định 08, Đảng đã quy định cụ thể để điều chỉnh hành vi, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của đội ngũ cán bộ cao nhất của Đảng. Sự gương mẫu của các uỷ viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban chấp hành Trung ương sẽ lôi cuốn theo sự gương mẫu của toàn thể cán bộ, đảng viên đi đầu trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc” – TS Thắng phân tích.

Nửa thế kỷ chỉnh đốn để Đảng vẫn vững mạnh

Chỉnh đốn Đảng hiện nay, Bác Hồ đã căn dặn 50 năm trước - 2

PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà – Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Cũng đi sâu phân tích nội dung tư tưởng xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Di chúc của Bác, PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà – Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đề cập tới vấn đề vận dụng tư tưởng của Người vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà khái quát, nửa thế kỷ thực hiện Di chúc, đặc biệt trong hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, Đảng luôn luôn thấm nhuần và thực hiện đúng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng. Đảng luôn nhận thức vận mệnh của dân tộc không tách rời vận mệnh của Đảng. Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh là điều kiện quyết định cho thắng lợi của sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Trong sạch và vững mạnh là yêu cầu nội tại của bản thân Đảng với tư cách là người chịu trách nhiệm trước lịch sử của dân tộc. Đảng lãnh đạo xã hội nhưng Đảng không tách khỏi đời sống xã hội, không đứng trên nó mà ở trong nó. Điều đó có nghĩa là với tư cách là người lãnh đạo, dẫn đường, trong quá trình vạch đường cho xã hội và đất nước phát triển, Đảng sẽ phải chịu sự tác động của quá trình phát triển ấy của xã hội. Theo đó, Đảng coi việc thường xuyên tự chỉnh đốn, tự đổi mới, trở nên trong sạch, vững mạnh để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu như là một nhiệm vụ sống còn của chính mình.

Qua mỗi kỳ Đại hội, từ Đại hội VI (năm 1986) tới nay, các văn kiện của Đảng đều quán triệt tinh thần xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ thường xuyên cấp bách, thường xuyên tự đổi mới đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.

“Nhờ đó, Đảng vẫn vững mạnh, lãnh đạo đất nước vượt qua những cam go, thử thách của lịch sử, trước những thay đổi hết sức phức tạp của thời cuộc. Hiện nay, Việt Nam vẫn đạt được nhịp độ tăng trưởng kinh tế cao (7,08%) với chế độ chính trị ổn định, với vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam duy nhất, với uy tín ngày càng cao trên trường quốc tế. Điều đó minh chứng cho sự vững mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam, tính đúng đắn của việc thực hiện theo Di chúc của Bác về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong nửa thế kỷ qua” – Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhận định.

Trong bối cảnh hiện nay, theo PGS.TS Hà, việc cần phải làm trước tiên vẫn là chỉnh đốn Đảng, tập trung theo những chỉ dẫn chủ yếu Bác đã chỉ ra. Lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, đó là nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, là thực hiện tốt tự phê bình và phê bình, kiểm điểm thường xuyên, thẳng thắn, liên hệ theo trách nhiệm, công việc với từng cán bộ, Đảng viên.

Đó là phát huy dân chủ thực sự trong Đảng. Đổi mới và thực hiện thực chất, thực tế, thiết thực việc lấy phiếu tín nhiệm để đánh giá, nhận xét cán bộ. Đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát kịp thời xử lý đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng. Mặt khác, phải kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện phi đạo đức, suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của đảng viên.

P.Thảo

MỚI NHẤT
Chính phủ điện tử: Làm chống chế, không thực chất thì… không ích gì!
Chính phủ điện tử: Làm chống chế, không thực chất thì… không ích gì!

(Dân trí) - Đại diện cơ quan thường trực Tổ công tác của Thủ tướng chỉ ra nhiều biểu hiện việc triển khai các nội dung xây dựng Chính phủ điện tử đang được làm một cách hình thức, chống chế, kiểu “cho xong” tại 8 tỉnh thành được kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ này.

Thứ năm, 29/08/2019 - 09:55

Tàu Trung Quốc đang cản phá hoạt động chấp pháp của Cảnh sát biển Việt Nam
Tàu Trung Quốc đang cản phá hoạt động chấp pháp của Cảnh sát biển Việt Nam

(Dân trí) - Hoạt động của tàu Hải Dương 8 đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) và luật pháp Việt Nam. Các tàu Trung Quốc cản phá hoạt động chấp pháp của các tàu cảnh sát biển Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng các quy định và tạo ra nguy cơ mất an toàn hàng hải trong khu vực.

Thứ năm, 29/08/2019 - 05:56

Cải cách mạnh mẽ, thực chất hơn nữa về thủ tục hành chính
Cải cách mạnh mẽ, thực chất hơn nữa về thủ tục hành chính

(Dân trí) - Ngày 28/8, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam Gareth Ward đồng chủ trì hội thảo chia sẻ kinh nghiệm cải cách quy định của Vương quốc Anh và Bắc Ireland.

Thứ tư, 28/08/2019 - 05:43

“Thực hiện Di chúc của Người, Đảng đặc biệt chú trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng”
“Thực hiện Di chúc của Người, Đảng đặc biệt chú trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng”

(Dân trí) - Theo ông Phạm Minh Chính – Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương - thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hơn 50 năm qua, Đảng đặc biệt chú trọng đến nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Thứ tư, 28/08/2019 - 03:33

“Nếu đúng là Bác ốm, chúng tôi xin hiến trái tim của mình để thay tim cho Bác”
“Nếu đúng là Bác ốm, chúng tôi xin hiến trái tim của mình để thay tim cho Bác”

(Dân trí) - Nguyên Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh kể, những ngày Bác Hồ yếu, xe cộ qua lại khu Phủ Chủ tịch nhiều để đưa y bác sĩ, thiết bị vào chăm sóc Bác nên người dân đoán biết Bác ốm. Nhiều người đến cổng Phủ Chủ tịch bày tỏ tâm nguyện: “Nếu đúng là Bác ốm, chúng tôi xin hiến trái tim của mình để thay tim cho Bác”.

Thứ tư, 28/08/2019 - 02:56

Hơn 2 tỷ đồng ủng hộ người nghèo qua kênh tin nhắn sau 1 tuần phát động
Hơn 2 tỷ đồng ủng hộ người nghèo qua kênh tin nhắn sau 1 tuần phát động

(Dân trí) - Tính đến 21h ngày 27/8/2019, sau hơn 1 tuần phát động nhắn tin ủng hộ người nghèo qua Cổng tin nhắn Nhân đạo Quốc gia (nhắn tin VNN n gửi 1408), Quỹ Vì người nghèo Trung ương đã tiếp nhận 49.754 tin nhắn, giá trị 2.079.980.000 đồng.

Thứ tư, 28/08/2019 - 09:14

Cha tôi với bản Di chúc Bác Hồ
Cha tôi với bản Di chúc Bác Hồ

(Dân trí) - Cha tôi là một nông dân đích thực: Cần cù, tiết kiệm, có chí làm giàu, cho dù cả cuộc đời không thành triệu phú, nhưng cũng được xếp vào hạng gia đình khá giả ở nông thôn Hà Tĩnh vào những năm năm mươi. Dù có bát ăn, bát để, nhưng sinh thời, cha tôi lúc nào cũng căn dặn, khuyên bảo con cái phải biết sống cần kiệm. Mỗi lần lũ chúng tôi làm điều gì phí phạm, cha tôi liền la rầy rồi nói: “Đến như Hồ Chủ tịch, Ngài còn tiết kiệm từng đồng tiền, bát gạo huống chi các con”...

Thứ tư, 28/08/2019 - 07:24

Tổng Bí thư: "Vào Trung ương không phải để cho oai, để kiếm chác!"
Tổng Bí thư: "Vào Trung ương không phải để cho oai, để kiếm chác!"

(Dân trí) - "Nhưng không phải vào Trung ương để cho oai, hay là vào Trung ương để kiếm chác cái gì, mà vào Trung ương để hy sinh, phấn đấu, để cống hiến, trưởng thành hơn nữa, làm cho Đảng ta mạnh lên, mỗi đồng chí là một hạt nhân ở trong Trung ương", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Thứ ba, 27/08/2019 - 06:16

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai xin thôi nhiệm vụ
Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai xin thôi nhiệm vụ

(Dân trí) - Theo nguồn tin của PV Dân trí, ông Hồ Văn Năm, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai vừa có đơn xin thôi làm Đại biểu Quốc hội vì lý do sức khỏe không ổn định và hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Thứ ba, 27/08/2019 - 03:48

Lễ đón Thủ tướng Malaysia thăm chính thức Việt Nam
Lễ đón Thủ tướng Malaysia thăm chính thức Việt Nam

(Dân trí) - Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad thăm chính thức Việt Nam từ ngày 26 - 28/8. Sáng 26/8, Lễ đón Thủ tướng Malaysia đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch. Sau Lễ đón, lãnh đạo hai Chính phủ đã tiến hành hội đàm.

Thứ ba, 27/08/2019 - 02:36

Hương Sơn - Tiềm năng và lợi thế trong thu hút đầu tư
Hương Sơn - Tiềm năng và lợi thế trong thu hút đầu tư

(Dân trí) - Là huyện miền núi nằm về phía Tây Bắc của tỉnh Hà Tĩnh, Hương Sơn hội tụ nhiều yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Trải qua những bước thăng trầm, biến cố của lịch sử, con người nơi đây vẫn vững chí, bền gan, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách để chung tay xây dựng cuộc sống mới.

Thứ ba, 27/08/2019 - 02:15

50 năm hiện thực hóa những mong muốn cuối cùng của Hồ Chủ tịch
50 năm hiện thực hóa những mong muốn cuối cùng của Hồ Chủ tịch

(Dân trí) - Hơn 200 bức ảnh, tài liệu và hiện vật được đang trưng bày và giới thiệu đến công chúng về những thành tựu nổi bật mà Việt Nam đã đạt được trên chặng đường vẻ vang 50 năm qua, từng bước hiện thực hóa những mong muốn cuối cùng của Bác Hồ trước lúc đi xa.

Thứ ba, 27/08/2019 - 02:12

ĐÁNG QUAN TÂM
Thủ tướng Malaysia tới Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam
Thủ tướng Malaysia tới Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

(Dân trí) - Tối 26/8, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27-28/8 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc.

Thứ hai, 26/08/2019 - 09:25

Thủ tướng nghe ý kiến các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước về mục tiêu tăng trưởng cao
Thủ tướng nghe ý kiến các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước về mục tiêu tăng trưởng cao

(Dân trí) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm, phương hướng, nhiệm vụ 5 năm tới, có ý kiến cho rằng trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức như hiện nay, chỉ cần đặt mục tiêu tăng trưởng ở mức khoảng 6-7%/năm, cũng có ý kiến là cần đặt mục tiêu tăng trưởng cao hơn...

Thứ hai, 26/08/2019 - 03:49

Khởi tố người bố dựng chuyện con gái bị xâm hại tội “Mua dâm người dưới 18 tuổi”
Khởi tố người bố dựng chuyện con gái bị xâm hại tội “Mua dâm người dưới 18 tuổi”

(Dân trí) - Không chỉ bị phát hiện là dựng chuyện con gái 6 tuổi bị xâm hại tình dục, Nguyễn Thanh Trung còn bị xác định có hành vi mua dâm người dưới 18 tuổi.

Chủ nhật, 25/08/2019 - 08:48

Thủ tướng: Quan tâm đúng mức tới tỉnh nghèo Bắc Kạn
Thủ tướng: Quan tâm đúng mức tới tỉnh nghèo Bắc Kạn

(Chinhphu.vn) – Chiều 24/8, làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ủng hộ các kiến nghị của tỉnh thuộc diện khó khăn nhất cả nước, “các cấp, các ngành ở Trung ương cần phải quan tâm, nhất là lĩnh vực giao thông vận tải”.

Thứ bảy, 24/08/2019 - 09:37

Thủ tướng thăm và làm việc tại Thái Nguyên, Bắc Kạn
Thủ tướng thăm và làm việc tại Thái Nguyên, Bắc Kạn

Ngày 24/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác Trung ương đã tới thăm và làm việc với lãnh đạo các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn.

Thứ bảy, 24/08/2019 - 07:33

Di chúc của Bác Hồ được bảo quản như thế nào?
Di chúc của Bác Hồ được bảo quản như thế nào?

(Dân trí) - Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn – Cục trưởng Cục Lưu trữ văn phòng Trung ương Đảng cho biết, bản Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đang được Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng bảo quản theo chế độ đặc biệt.

Thứ bảy, 24/08/2019 - 05:00

Thủ tướng Việt Nam - Australia thăm “bệnh viện dã chiến”, trường đua xe F1
Thủ tướng Việt Nam - Australia thăm “bệnh viện dã chiến”, trường đua xe F1

(Dân trí) - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Australia Scott Morrison, chiều nay (23/8), tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Scott Morrison, đã tới thăm Bệnh viện dã chiến cấp 2, số 2 và trường đua xe Công thức 1 (F1).

Thứ sáu, 23/08/2019 - 08:52

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng

Tổng Bí thư yêu cầu trong quá trình thực thi nhiệm vụ, phải thực hiện nghiêm túc các quyết định, chỉ đạo của Tiểu ban, tuyệt đối trung thành, trung thực, công tâm, khách quan, giữ gìn bí mật.

Thứ sáu, 23/08/2019 - 08:05

Vi phạm của Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đến mức phải kỷ luật
Vi phạm của Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đến mức phải kỷ luật

(Dân trí) - UB Kiểm tra Trung ương nhận định Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Khánh Hòa có nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng, gây hậu quả nghiêm trọng, làm thất thoát lớn tài sản, ngân sách nhà nước. Trong đó, trách nhiệm chính thuộc Bí thư Tỉnh ủy Lê Thanh Quang. Vi phạm của tập thể và các cán bộ liên quan đến mức phải kỷ luật.

Thứ sáu, 23/08/2019 - 04:44

Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật Giám đốc Công an, Trưởng Ban Nội chính tỉnh Đồng Nai
Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật Giám đốc Công an, Trưởng Ban Nội chính tỉnh Đồng Nai

(Dân trí) - UB Kiểm tra Trung ương quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo với 1 Thiếu tướng - nguyên Giám đốc Công an tỉnh, 5 Đại tá - nguyên là các Phó Giám đốc Công an tỉnh này. Với Giám đốc Công an tỉnh đương nhiệm Huỳnh Tiến Mạnh và Trưởng Ban Nội chính Hồ Văn Năm, UB Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật.

Thứ sáu, 23/08/2019 - 04:41

Thủ tướng Việt Nam - Australia quan ngại sâu sắc về diễn biến trên Biển Đông
Thủ tướng Việt Nam - Australia quan ngại sâu sắc về diễn biến trên Biển Đông

(Dân trí) - Trong cuộc hội đàm sáng nay (23/8), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Australia Scott Morrison bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các diễn biến trên Biển Đông, bao gồm việc quân sự hóa và bồi đắp các cấu trúc đang tranh chấp cũng như cản trở các dự án dầu khí được triển khai lâu nay ở Biển Đông.

Thứ sáu, 23/08/2019 - 03:44

Vinh danh 74 công trình khoa học trong Sách vàng 2019
Vinh danh 74 công trình khoa học trong Sách vàng 2019

(Dân trí) - Ngày 23/8, tại Hà Nội, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức lễ công bố “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam” năm 2019. Đây là lần thứ 4 Sách vàng sáng tạo Việt Nam được biên soạn, công bố.

Thứ sáu, 23/08/2019 - 02:18