Chuẩn bị chu đáo cho cuộc Tổng khởi nghĩa

LTS: Cách đây tròn 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, nhân dân Việt Nam đã nhất tề đứng dậy đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cách mạng Tháng Tám là một trong những sự kiện trọng đại nhất, oanh liệt nhất trong lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam. Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã mở ra một trang mới trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, đồng thời cũng để lại cho chúng ta nhiều bài học kinh nghiệm quý báu. Nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Báo Quân đội nhân dân trân trọng giới thiệu loạt bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân đội; các nhà nghiên cứu lịch sử; các nhà nghiên cứu lý luận; các nhà báo tâm huyết… nhìn nhận lại cuộc cách mạng vĩ đại này, đề xuất các giải pháp phát huy thành quả của Cách mạng Tháng Tám trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Tòa soạn rất mong nhận được các ý kiến góp ý và bài viết của bạn đọc.

Ngày nay, khi đề cập đến thành công của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nhiều người quá tập trung vào sức mạnh vũ bão và nghệ thuật tranh thủ thời cơ mà vô tình coi nhẹ quá trình chuẩn bị lâu dài, chu đáo của Đảng và nhân dân ta. Có người còn nghĩ rằng, thắng lợi trong Cách mạng Tháng Tám là "hứng của ngọt trời cho do thời cơ mang lại", đó là nhận thức sai lệch, không đúng. Thực tế lịch sử đã khẳng định rằng Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa là kết quả của hành trình hơn 30 năm tìm đường cứu nước của Bác Hồ. Để có cuộc Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi, Đảng, Bác Hồ, quân và dân ta đã phải chuẩn bị kỹ càng, toàn diện và chu đáo từ nhiều năm trước.

Vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, sau khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta, trước thảm họa mất nước, khắp nơi trong cả nước đã nổi dậy với nhiều cuộc bạo động, khởi nghĩa, lập căn cứ chống Pháp do các sĩ phu, các nhà chỉ huy quân sự, các nhà yêu nước, nông dân… lãnh đạo. Thế nhưng các cuộc bạo động và khởi nghĩa đều đã bị thực dân Pháp dìm trong biển máu. Ý tưởng giành độc lập để vua Nam làm chủ nước Nam đã lỗi thời. Sự mơ màng về một nước Việt Nam độc lập theo chế độ dân chủ tư sản đã tỏ ra không thực tế vì chưa xuất hiện giai cấp tư sản trong xã hội Việt Nam. Tình trạng khủng hoảng đường lối cứu nước nói trên chỉ được khắc phục từ khi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường cách mạng vô sản và xây dựng được Đảng Cộng sản Việt Nam gánh trách nhiệm lãnh đạo cách mạng vào đầu năm 1930. Đảng Cộng sản Việt Nam có Chủ nghĩa Mác - Lê-nin soi đường, xác định rõ mục tiêu đánh đổ ách thống trị của đế quốc, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân, thực hiện độc lập dân tộc, người cày có ruộng, tiến dần lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng đời sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Mục tiêu của Đảng Cộng sản Việt Nam phù hợp với nguyện vọng của đại đa số nhân dân, hợp với xu thế phát triển của thời đại.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, phong trào cách mạng đòi giải phóng dân tộc ở Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc. Các cuộc bạo động cách mạng, cao trào cách mạng liên tiếp nổ ra ở cả ba miền: Trung, Nam, Bắc như Cao trào Xô-viết ở Nghệ An, Hà Tĩnh (năm 1930-1931), Cao trào dân chủ (năm 1936-1939), cuộc Khởi nghĩa Bắc Sơn (năm 1940), cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ (năm 1940)… Các cuộc bạo động và cao trào cách mạng này đã thức tỉnh tinh thần cách mạng của nhân dân cả nước và là những cuộc tập dượt cho cuộc Tổng khởi nghĩa sau này.

Đầu năm 1941, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước ở nước ngoài, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc tại Pác Bó, xã Trường Hà, Hà Quảng (Cao Bằng), xây dựng căn cứ địa, chuẩn bị lực lượng cách mạng, đào tạo đội ngũ cán bộ và phát động phong trào quần chúng. Kết quả của công tác thí điểm Mặt trận Việt Minh ở Cao Bằng là cơ sở thực tiễn vững chắc khẳng định chủ trương của Trung ương Đảng thành lập Mặt trận Việt Minh là đúng đắn và kịp thời. Vì vậy Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (năm 1941), đã quyết định thành lập Mặt trận Việt Minh và đề ra chủ trương chuẩn bị vũ trang khởi nghĩa, tạo ra bước nhảy vọt của cách mạng Việt Nam. Từ cuối năm 1941, nhiều nơi trong cả nước thành lập đội vũ trang cách mạng. Năm 1943, hình thành căn cứ địa liên hoàn nối liền Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Hà Giang, Bắc Giang, Vĩnh Yên… Ngày 22-12-1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân được thành lập.

 

Chuẩn bị chu đáo cho cuộc Tổng khởi nghĩa - 1

Ngày 22-12-1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân được thành lập. Ảnh tư liệu.

Ngày 13-8-1945, quân Nhật hàng Đồng minh, Trung ương Đảng Cộng sản và Tổng bộ Việt Minh đã thành lập Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc. 23 giờ cùng ngày, Ủy ban chỉ huy lâm thời Khu giải phóng công bố Mệnh lệnh khởi nghĩa. Ủy ban Khởi nghĩa ra Quân lệnh số 1: "Giờ Tổng khởi nghĩa đã đến! Cơ hội có một cho quân, dân Việt Nam cùng giành lấy quyền độc lập của nước nhà... Chúng ta phải hành động nhanh với một tinh thần vô cùng quả cảm, vô cùng thận trọng!... Cuộc thắng lợi hoàn toàn nhất định sẽ về ta!" . Cũng trong ngày này, Hội nghị Toàn quốc của Đảng khai mạc tại Tân Trào (Tuyên Quang). Trên cơ sở phân tích tình hình, hội nghị quyết định Đảng phải kịp thời phát động và lãnh đạo toàn dân khởi nghĩa; đề ra những nhiệm vụ cần thiết, cấp bách trong công tác đối nội, đối ngoại sẽ thi hành sau khi giành được chính quyền. Hội nghị thông qua 10 chính sách lớn của Mặt trận Việt Minh.

Hội nghị toàn quốc của Đảng vừa kết thúc, Đại hội Quốc dân do Tổng bộ Việt Minh triệu tập đã khai mạc tại Tân Trào (Tuyên Quang) vào ngày 16-8-1945. Hơn 60 đại biểu thay mặt cho ba miền: Bắc, Trung, Nam; kiều bào ở nước ngoài, các đảng phái, đoàn thể, dân tộc, tôn giáo, tiêu biểu cho ý chí thống nhất của toàn dân tộc về dự Đại hội. Đại hội đã ủng hộ chủ trương Tổng khởi nghĩa của Đảng; thông qua 10 chính sách của Mặt trận Việt Minh; quyết định thành lập Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam... Khắp nơi, quần chúng hưởng ứng lệnh Tổng khởi nghĩa đã đồng loạt nổi dậy.

Chỉ trong vòng 2 tuần, cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám đã giành thắng lợi trong phạm vi cả nước. Thế nhưng để có hai tuần này, Đảng ta và Bác Hồ đã phải chuẩn bị công phu trong rất nhiều năm về chủ trương, đường lối, lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang cách mạng. Sự chuẩn bị về chủ trương, đường lối của Đảng trên cơ sở bám sát sự vận động của tình thế cách mạng là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng và nhân dân ta, góp phần trực tiếp vào thắng lợi quan trọng của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Thông qua từng cao trào cách mạng cụ thể, Đảng ta đã tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, giai cấp, tạo dựng lực lượng cách mạng, tích cực chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa. Đặc biệt, từ năm 1941, với việc thành lập “Việt Nam độc lập đồng minh” (sau này là Mặt trận Việt Minh) bao gồm các tổ chức quần chúng có tên chung là “Hội cứu quốc” như: “Nông dân cứu quốc”, “Phụ nữ cứu quốc”, “Thanh niên cứu quốc”…, Đảng đã thực sự trở thành trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân, động viên tinh thần ái quốc của mọi giai cấp, tầng lớp trong xã hội, bồi dưỡng và phát huy cao độ sức mạnh to lớn của lực lượng chính trị trong chuẩn bị và thực hành Tổng khởi nghĩa.

Từ những nhân tố vũ trang nhỏ lẻ ban đầu, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta đã từng bước xây dựng các đội du kích, tiền thân của lực lượng vũ trang trực tiếp tham gia chiến đấu giành chính quyền trong những ngày Tổng khởi nghĩa sau này.

Bên cạnh xây dựng lực lượng vũ trang, quá trình chuẩn bị chu đáo, toàn diện cho thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Đảng ta còn luôn nhấn mạnh việc chuẩn bị căn cứ cách mạng làm chỗ dựa cho vũ trang khởi nghĩa.

70 năm qua, nhìn lại cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, chúng ta không chỉ tự hào về Đảng ta, nhân dân ta, về Bác Hồ vĩ đại mà còn thấm thía bài học sâu sắc từ cuộc Tổng khởi nghĩa này, trong đó có bài học về việc chuẩn bị mọi mặt cho cuộc Tổng khởi nghĩa. Tinh thần và ý chí quật cường cùng những bài học lớn từ Cách mạng Tháng Tám tiếp tục soi đường, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới đất nước.

Theo Ths Lương Thanh Nghị

Quân đội Nhân dân

 

 

MỚI NHẤT
Nhắn tin mấy chữ vẫn được việc, sao phải viết báo cáo mấy chục trang?
Nhắn tin mấy chữ vẫn được việc, sao phải viết báo cáo mấy chục trang?

(Dân trí) - “Báo cáo viết dài mấy chục trang đọc sao được. Nên tăng cường viết email, thậm chí bây giờ chỉ nhắn tin ngắn gọn cũng giải quyết được việc mà…” – Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói khi đại diện nhiều Bộ, ngành than về “vấn nạn” báo cáo ở các cơ quan hành chính hiện nay.

Thứ tư, 05/08/2015 - 08:51

Thủ tướng yêu cầu Sơn La báo cáo việc xây tượng đài "nghìn tỷ"
Thủ tướng yêu cầu Sơn La báo cáo việc xây tượng đài "nghìn tỷ"

(Dân trí) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu UBND tỉnh Sơn La báo cáo về việc đầu tư Đề án xây dựng quần thể tượng đài Bác Hồ với đồng bào Tây Bắc có tổng mức đầu tư khoảng 1.400 tỷ đồng mà báo chí phản ánh.

Thứ tư, 05/08/2015 - 08:04

Trên đường đi chạy thận, 3 chị em bị xe tải tông chết
Trên đường đi chạy thận, 3 chị em bị xe tải tông chết

(Dân trí) - Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào chiều 5/8 tại Km5+100 đường liên xã Giang Điền – An Viễn, ấp Hòa Bình, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom ( Đồng Nai) khiến 3 người chết tại chỗ.

Thứ tư, 05/08/2015 - 07:57

Jetstar Group sẽ mở thêm đường bay thẳng đến Việt Nam
Jetstar Group sẽ mở thêm đường bay thẳng đến Việt Nam

(Dân trí) - Jetstar Asia - thành viên của Jetstar Group sẽ mở thêm đường bay quốc tế mới từ Singapore đến Đà Nẵng, kết nối giữa Singapore và các khu du lịch của vùng duyên hải miền Trung của Việt Nam.

Thứ tư, 05/08/2015 - 07:15

Hai anh em ruột đuối nước dưới hồ tưới cà phê
Hai anh em ruột đuối nước dưới hồ tưới cà phê

(Dân trí) - Trong lúc bố mẹ ra vườn hái trái cây để bán, hai con nhỏ 5 tuổi và 2 tuổi rủ nhau ra hồ nước dự trữ tưới cà phê chơi và bị đuối nước thương tâm.

Thứ tư, 05/08/2015 - 07:00

"Không có chuyện tưới cây khi đang mưa ở đường phố Hà Nội!"
"Không có chuyện tưới cây khi đang mưa ở đường phố Hà Nội!"

(Dân trí) - Đại diện Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (Urenco) khẳng định không có chuyện đơn vị này tưới cây khi trời đang mưa tầm tã như các trang mạng xã hội đưa tin. Hình ảnh đó là lúc đơn vị này đang thực hiện công việc rửa đường…

Thứ tư, 05/08/2015 - 06:11

Xóm chài tiễn biệt 6 ngư dân nằm lại biển khơi
Xóm chài tiễn biệt 6 ngư dân nằm lại biển khơi

(Dân trí) - Sáng 5/8, người nhà 6 ngư dân Thanh Hóa mất tích trong vụ chìm tàu cá trên biển Quảng Ninh đã tổ chức lễ cầu siêu, rước các vong hồn về quê an táng. Hàng trăm người dân địa phương đã gác hết công việc, ra bờ biển tiễn biệt các ngư dân xấu số.

Thứ tư, 05/08/2015 - 06:02

Đi ngược chiều, bị xe buýt cán chết
Đi ngược chiều, bị xe buýt cán chết

Khoảng 11 giờ ngày 5-8, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên đường Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP HCM khiến một người thiệt mạng.

Thứ tư, 05/08/2015 - 05:38

Biểu dương công an bị bắn xối xả, bị chặt đứt tay vẫn không buông tội phạm
Biểu dương công an bị bắn xối xả, bị chặt đứt tay vẫn không buông tội phạm

(Dân trí) - Ghi nhận, biểu dương nhiều tấm gương chiến sĩ công an xả thân, quên mình vì nhiệm vụ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu toàn lực lượng “càng khó khăn càng phải thi đua” để thực hiện mục tiêu chung là giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Thứ tư, 05/08/2015 - 05:33

Vụ bé gái rơi xuống giếng khoan: Khẩn trương làm rõ trách nhiệm chủ giếng
Vụ bé gái rơi xuống giếng khoan: Khẩn trương làm rõ trách nhiệm chủ giếng

(Dân trí) - Lãnh đạo thị xã Tân Uyên đã chỉ đạo đơn vị chức năng khẩn trương làm rõ trách nhiệm của chủ giếng. Bên cạnh đó, UBND huyện sẽ tổ chức khen thưởng các đơn vị tham gia vụ giải cứu thành công bé gái mắc kẹt gần 10 giờ.

Thứ tư, 05/08/2015 - 05:09

“Ông nào sống nổi bằng lương tối thiểu, tôi đi đầu xuống đất!”
“Ông nào sống nổi bằng lương tối thiểu, tôi đi đầu xuống đất!”

Bà xã tôi xem tivi về việc tăng lương tối thiểu vùng năm 2016, xem xong cô ấy phủi tay: “Mấy ông đang phát biểu trên truyền hình, ông nào sống nổi bằng tiền lương tối thiểu do mấy ổng đề xuất, tôi đi đầu xuống đất”.

Thứ tư, 05/08/2015 - 04:19

Tỉnh Sơn La: Tượng đài chỉ 200 tỷ đồng!
Tỉnh Sơn La: Tượng đài chỉ 200 tỷ đồng!

(Dân trí) - Tại buổi họp báo thông tin về đề án xây dựng tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Bắc, đại diện tỉnh Sơn La khẳng định, đề án với khoản kinh phí dự kiến 1.400 tỷ đồng là bao gồm nhiều hạng mục, trong đó Tượng đài Bác Hồ chỉ 200 tỷ đồng (?!).

Thứ tư, 05/08/2015 - 03:55

ĐÁNG QUAN TÂM
Thủ tướng: Lương hưu đã tăng gần 400% trong 10 năm qua
Thủ tướng: Lương hưu đã tăng gần 400% trong 10 năm qua

(Dân trí) - Đại biểu Quốc hội không tán thành giải thích của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là “ngân sách không còn nguồn để thực hiện” nâng mức lương hưu cho cán bộ nghỉ trước năm 1993, Thủ tướng giải thích, thực tế, lương hưu đã tăng gần 400% qua nhiều lần điều chỉnh từ 2003 đến nay.

Thứ tư, 05/08/2015 - 03:12

Xe khách cháy rụi vì tai nạn giao thông nghiêm trọng, 1 người chết
Xe khách cháy rụi vì tai nạn giao thông nghiêm trọng, 1 người chết

Khuya ngày 4/8, trên tuyến đường thuộc ấp An Ninh, xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò đã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người chết và 7 người bị thương.

Thứ tư, 05/08/2015 - 02:27

Hàng chục nóc nhà ở Điện Biên vẫn chìm nghỉm trong nước
Hàng chục nóc nhà ở Điện Biên vẫn chìm nghỉm trong nước

(Dân trí) - Ông Lò Văn Hoàn, Chủ tịch UBND huyện Tuần Giáo, Điện Biên cho biết, tính đến sáng nay (5/8), tại xã Phú Nhung, huyện Tuần Giáo vẫn còn có 10 nhà dân chìm sâu trong nước. Do lũ rút chậm nên cuộc sống sinh hoạt người dân gặp nhiều khó khăn.

Thứ tư, 05/08/2015 - 01:50

“Cảnh sát giao thông không “bảo kê” xe vi phạm”
“Cảnh sát giao thông không “bảo kê” xe vi phạm”

(Dân trí) - Trao đổi với báo chí về tình trạng “xe vua” lộng hành trên phố cấm, Thượng tá Nguyễn Thanh Hải – Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hà Nội khẳng định không có chuyện cảnh sát giao thông “bảo kê” xe vi phạm.

Thứ tư, 05/08/2015 - 01:42

Người đàn ông bán vé số gục chết bên đường
Người đàn ông bán vé số gục chết bên đường

(Dân trí) - Khoảng 9h sáng 5/8, một người đàn ông đang đi bán vé số thì gục xuống vỉa hè góc đường Nguyễn Văn Của - Bình Đông, phường 13, quận 8, TPHCM, tử vong.

Thứ tư, 05/08/2015 - 01:00

Vụ tịch thu thùng trà đá: “Bài học lớn cho cán bộ thực thi công vụ”
Vụ tịch thu thùng trà đá: “Bài học lớn cho cán bộ thực thi công vụ”

(Dân trí) - Theo ĐBQH Lê Như Tiến: "Xét về lý cán bộ đang thực thi nhiệm vụ nhưng cách thực hiện chưa hợp tình, để lại hình ảnh không đẹp, gây phản cảm, bức xúc cho dư luận".

Thứ tư, 05/08/2015 - 12:41

Thanh Hóa: Mưa lũ làm 2 người chết và mất tích
Thanh Hóa: Mưa lũ làm 2 người chết và mất tích

(Dân trí) - Theo thống kê của ngành chức năng, đến thời điểm này, mưa lũ trên địa bàn Thanh Hóa gây thiệt hại lớn về tài sản, đã có 2 người chết và mất tích. Chính quyền địa phương và các ngành chức năng đang tập trung mọi nguồn lực để khắc phục hậu quả đợt lụt.

Thứ tư, 05/08/2015 - 12:20

“Tôn kính Bác Hồ không nhất thiết phải xây tượng đài hoành tráng”
“Tôn kính Bác Hồ không nhất thiết phải xây tượng đài hoành tráng”

(Dân trí) - “Bác Hồ được nhân dân tôn kính nhưng không phải vì thế mà xây tượng đài thật hoành tráng. Theo tôi nghĩ tôn kính Bác, phải học tập làm theo tấm gương của Bác đó là giản dị, tiết kiệm, biết lo cho dân”, ông Tráng A Pao - nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội nói.

Thứ tư, 05/08/2015 - 11:33

Vật vã giữa "biển người" trong giờ cao điểm sáng
Vật vã giữa "biển người" trong giờ cao điểm sáng

(Dân trí) - Sáng 5/8, hàng ngàn người đi học, đi làm đã rơi vào cảnh kẹt xe trầm trọng tại khu vực bùng binh ngã 6 Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp, TPHCM) do đoạn đường này đang thi công.

Thứ tư, 05/08/2015 - 11:20

Bé gái kẹt dưới lòng đất được giải cứu như thế nào?
Bé gái kẹt dưới lòng đất được giải cứu như thế nào?

(Dân trí) - Xác định được vị trí bé Tú Anh mắc kẹt, một chiếc giếng “cơ động” được đào khẩn cấp, song song với giếng bé Tú Anh rơi xuống. Với sự hỗ trợ đắc lực từ lượng chức năng, người thợ đào giếng chuyên nghiệp đã tiếp cận và đưa được bé gái lên mặt đất.

Thứ tư, 05/08/2015 - 11:11

Vụ giải cứu bé gái dưới lòng đất: 10 tiếng "sống mà như chết" của người mẹ
Vụ giải cứu bé gái dưới lòng đất: 10 tiếng "sống mà như chết" của người mẹ

(Dân trí) - Trên chiếc giường nhỏ trong khoa cấp cứu, chị Nguyên nhẹ nhàng âu yếm, hôn lên má con gái để trấn an, dỗ dành. Đứa trẻ liên tục giật mình, khóc thét dù đang trong vòng tay của mẹ, nước mắt lăn dài trên gương mặt trẻ thơ với mái tóc còn bết bùn đất.

Thứ tư, 05/08/2015 - 10:15

Thủ tướng trả lời chất vấn về "phong trào" xây quảng trường hoành tráng
Thủ tướng trả lời chất vấn về "phong trào" xây quảng trường hoành tráng

(Dân trí) - Đáp lại câu hỏi của Đại biểu Quốc hội về việc “phong trào xây dựng quảng trường của các tỉnh thành có nằm trong quy hoạch không”, có nên tiếp tục khi ngân sách khó khăn, nợ công ngày càng cao Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định dự án sử dụng ngân sách phải tuân thủ quy trình, khả năng huy động vốn.

Thứ tư, 05/08/2015 - 09:39