Thứ sáu, 26/06/2015 - 05:30

Không được mang vũ khí vào vùng biển Việt Nam khi nghiên cứu khoa học

Dân trí

Tổ chức, cá nhân nước ngoài không được mang vũ khí, chất nổ, hoá chất độc, các phương tiện thiết bị khác có khả năng gây thiệt hại đối với người, tài nguyên và ô nhiễm môi trường biển vào vùng biển Việt Nam khi nghiên cứu khoa học.

Ngày 25/6, Quốc hội chính thức thông qua Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Nội dung các điều luật quy định rõ việc hợp tác quốc tế về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Theo đó, việc hợp tác quốc tế về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo phải đặt trong tổng thể chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược biển, chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, phù hợp với đường lối và chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Một bãi biển trong xanh ở Nha Trang
Một bãi biển trong xanh ở Nha Trang

Ngoài ra, việc hợp tác quốc tế về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo phải bảo đảm nguyên tắc xây dựng vùng biển hòa bình, hợp tác, hữu nghị cùng phát triển trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế có liên quan mà nước ta là thành viên.

Trong luật cũng quy định rõ tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam không được làm ảnh hưởng đến các hoạt động quốc phòng, an ninh của Việt Nam và các hoạt động điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học, thăm dò và khai thác, sử dụng tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đang được tiến hành hợp pháp trong vùng biển Việt Nam.

Các tổ chức, cá nhân nước ngoài cũng không được mang vũ khí, chất nổ, hoá chất độc, các phương tiện thiết bị khác có khả năng gây thiệt hại đối với người, tài nguyên và ô nhiễm môi trường biển vào vùng biển Việt Nam, trừ trường hợp chất nổ, hóa chất độc được cơ quan có thẩm quyền cấp phép cho phép sử dụng để thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học.

Trong hành lang bảo vệ bờ biển, luật nghiêm cấm khai thác khoáng sản, trừ trường hợp đặc biệt được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận. Luật cũng cấm xây dựng mới, mở rộng công trình xây dựng, trừ các công trình phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên tai, sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa và các công trình xây dựng khác phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, người đứng đầu các bộ… có biển quyết định chủ trương đầu tư.

Quang Phong