Thứ ba, 02/06/2020 - 16:59

Người giúp việc được đóng bảo hiểm, nghỉ tối thiểu 4 ngày/tháng?

Dân trí

Chính phủ đang xây dựng quy định để chủ nhà phải bảo đảm cho người giúp việc được nghỉ hàng tuần, bình quân 1 tháng nghỉ ít nhất 4 ngày; mỗi ngày nghỉ ít nhất 6 giờ liên tục…

Dự thảo Nghị định quy định lao động là người giúp việc gia đình theo khoản 2 Điều 161 Bộ luật Lao động đang được Chính phủ gấp rút triển khai.

Tờ trình về dự thảo Nghị định do Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội chuẩn bị nêu thực tế, Bộ luật Lao động 2019 hiện có nhiều quy định mới về việc sử dụng lao động người giúp việc gia đình khác với Bộ luật Lao động 2012. Việc xây dựng, ban hành Nghị định này là để phù hợp với đặc thù của lao động giúp việc gia đình, gắn với yêu cầu thực tiễn.

Dự thảo Nghị định gồm 12 điều. Ngoài các quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và hiệu lực thi hành, Nghị định tập trung quy định những nội dung chủ yếu như về hợp đồng lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thời giờ làm việc/nghỉ ngơi, kỷ luật lao động…

Cụ thể, dự thảo Nghị định quy định, người lao động (người giúp việc) và người sử dụng lao động (chủ nhà) giao kết và thực hiện hợp đồng lao động theo quy định tại Chương III của Bộ luật Lao động. Trong đó, hình thức hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản theo Khoản 1 Điều 162 của Bộ luật Lao động.

Trước khi ký kết hợp đồng lao động thì người giúp việc và người chủ có trách nhiệm cung cấp thông tin theo quy định tại Điều 16 của Bộ luật Lao động, trong đó chủ nhà phải cung cấp rõ các thông tin về số lượng thành viên trong hộ gia đình, điều kiện ăn, ở của người giúp việc tại gia đình mình.

Nội dung cụ thể của hợp đồng lao động do hai bên thỏa thuận căn cứ theo mẫu và quy định tại Khoản 1 Điều 21 của Bộ luật Lao động.

Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người giúp việc gia đình thực hiện theo quy định tại Chương VII Bộ luật Lao động, trong đó người chủ nhà phải bảo đảm cho người giúp việc được nghỉ hằng tuần quy định tại Khoản 1 Điều 111 Bộ luật Lao động, tính bình quân mỗi tháng, người giúp việc phải được nghỉ ít nhất 4 ngày; mỗi ngày được nghỉ ít nhất 6 giờ liên tục...

Phương Thảo

Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV

Mới nhất

Đáng quan tâm