Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng:

Sự ra đời của ĐCSVN nằm trong quy luật vận động của cách mạng thế giới

Dân trí "Thuận chiều với dòng chảy của lịch sử nhân loại, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu, nằm trong quy luật vận động của cách mạng thế giới".

Sự ra đời của ĐCSVN nằm trong quy luật vận động của cách mạng thế giới - 1

Ngày 3/2/1930 đánh dấu một sự kiện lịch sử của dân tộc Việt Nam cũng như của thế giới, đó là sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. 90 năm trôi qua, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, nhân dân ta từ kiếp nô lệ trở thành người tự do, từ kẻ mất nước trở thành người làm chủ, từ đói nghèo lạc hậu đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đất nước ta đang ngày càng tiến bước mạnh mẽ và vững chắc trên con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Tất cả những vinh quang này có được chính là nhờ sự ra đời tất yếu của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như những hy sinh, đóng góp to lớn của các đồng chí lãnh đạo tiền bối.

Sự ra đời của Đảng là tất yếu lịch sử

"Thuận chiều với dòng chảy của lịch sử nhân loại, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu, nằm trong quy luật vận động của cách mạng thế giới, vừa phù hợp với đặc điểm kinh tế, xã hội và văn hóa Việt Nam, đáp ứng những yêu cầu khách quan, thiết yếu và cấp bách của dân tộc Việt Nam là độc lập, tự do và phát triển". Đây là đánh giá của Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Trọng Thơ, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) khi đề cập đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo đó, trong quá trình hình thành quốc gia dân tộc Việt Nam, các thế hệ người Việt Nam thường xuyên và đồng thời thực hiện hai sự nghiệp là dựng nước đi liền với giữ nước. Chính trong quá trình tạo lập và phát triển giang sơn, gấm vóc, người Việt Nam đã hình thành chủ nghĩa yêu nước Việt Nam và  Mỗi khi đất nước lâm nguy, người Việt Nam bất kể là thuộc tầng lớp nào, đều dốc sức chống giặc giữ nước, khôi phục nền độc lập. Người Việt Nam, dù là quý tộc hay bình dân, đều có thể trở thành hạt nhân khởi xướng các phong trào yêu nước, các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc; có truyền thống hòa hiếu, giao hảo với các nước lân bang. Chủ nghĩa dân tộc Việt Nam là một động lực lớn, mang nhiều yếu tố tích cực, xa lạ với chủ nghĩa dân tộc vị kỷ, rất gần gũi với chủ nghĩa quốc tế. Những đặc điểm kinh tế, xã hội, những tinh hoa văn hóa, những khát vọng của dân tộc Việt Nam rất phù hợp và tương đồng với những giá trị cao đẹp của chủ nghĩa Mác-Lênin.

Trong lúc các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc theo các ý thức hệ phong kiến, tư sản bế tắc thì phong trào công nhân xuất hiện. Do tác động của các cuộc khai thác thuộc địa, bộ phận công nhân Việt Nam hình thành và dần trở thành một giai cấp trong xã hội Việt Nam vào năm 1914. Với đặc điểm tập trung, giàu tinh thần đấu tranh chống áp bức xã hội xã hội, lòng uất hận với bọn xâm lược và ước ao tự giải phóng giai cấp và toàn dân tộc, giai cấp công nhân Việt Nam đã đứng lên đấu tranh, sớm hòa nhập và gắn quyện với các phong trào dân tộc.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Trọng Thơ cho rằng, sự thống nhất của ý thức đấu tranh giai cấp với chủ nghĩa yêu nước trong phong trào công nhân, sự thống nhất của phong trào công nhân với phong trào yêu nước trong sự nghiệp đấu tranh chống thực dân Pháp là một đặc điểm, giá trị nổi bật, là nền tảng xã hội cho phong trào dân tộc theo khuynh hướng vô sản hình thành khi con đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc được phổ biến và dẫn đến việc ra đời của chính đảng vô sản ở Việt Nam như một tất yếu lịch sử.

Những tấm gương lan tỏa về phẩm chất đạo đức cách mạng

Theo Tiến sỹ Đặng Kim Oanh (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), nhìn lại chặng đường 90 năm qua, đặc biệt ở thời kỳ đấu tranh cách mạng giành độc lập, trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, mỗi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với vai trò của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, vai trò của các lãnh đạo tiền bối của Đảng và cách mạng Việt Nam, tiêu biểu như: Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Trường Chinh, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Tôn Đức Thắng, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Phong Sắc, Nguyễn Đức Cảnh... Những lãnh đạo tiền bối tiêu biểu đã để lại tấm gương sáng về ý chí cách mạng, lập trường, tư tưởng kiên định, vững vàng sẵn sàng chiến đấu, hy sinh cho sự nghiệp độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trong diễn văn đọc tại Đại hội II của Đảng (tháng 2/1951), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Các đồng chí ta như đồng chí Trần Phú, đồng chí Ngô Gia Tự, đồng chí Lê Hồng Phong, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, đồng chí Hà Huy Tập, đồng chí Nguyễn Văn Cừ, đồng chí Hoàng Văn Thụ và trăm nghìn đồng chí khác đã đặt lợi ích của Đảng, của giai cấp, của dân tộc lên trên hết, lên trước hết. Các đồng chí đó đã tin tưởng sâu sắc, chắc chắn vào lực lượng vĩ đại và tương lai vẻ vang của giai cấp và của dân tộc. Các đồng chí ấy đã vui vẻ hy sinh hết thảy, hy sinh cả tính mệnh mình cho Đảng, cho giai cấp, cho dân tộc. Các đồng chí ấy đã đem xương máu mình vun tưới cho cây cách mạng, cho nên cây cách mạng đã khai hoa, kết quả tốt đẹp như ngày nay. Tất cả chúng ta phải noi theo các gương anh dũng, gương chí công vô tư ấy, mới xứng đáng là người cách mạng”.

Tiến sỹ Đặng Kim Oanh đánh giá, trong hoạt động cách mạng, các đồng chí lãnh đạo tiền bối đã luôn sống với thực tế đời sống của nhân dân, là tấm gương lan tỏa về phẩm chất đạo đức cách mạng, gắn lời nói với việc làm, tuân thủ chặt chẽ kỷ luật, kỷ cương của Đảng và tổ chức; nói ít làm nhiều và đã làm là làm tới nơi tới chốn; không ham danh vị, lợi quyền; đặt lợi ích của Đảng, của cách mạng lên trên hết, trước hết. Đây là những tấm gương thể hiện nhân cách cao đẹp, có giá trị lan tỏa mạnh mẽ, khích lệ tinh thần cách mạng trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Cho rằng một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền, Tiến sỹ Đặng Kim Oanh khẳng định: Cuộc đời hoạt động cách mạng của các đồng chí lãnh đạo tiền bối là niềm tự hào của cán bộ, đảng viên và nhân dân; là tài sản tinh thần vô giá để mỗi người có quyền tự hào, bày tỏ tình cảm tri ân những cống hiến của các đồng chí với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam.

Tiếp nối truyền thống "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây", Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ công ơn của các bậc tiền bối. Tháng 4/1999, Thường trực Bộ Chính trị đã có Công văn số 2118-CV/CPTW về: "Sưu tầm tư liệu, nghiên cứu và viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo chủ chốt và các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Nhà nước". Đặc biệt, tháng 4/2014, Bộ Chính trị đã thông báo Kết luận số 88-KL/TƯ về "Tổ chức kỷ niệm 100 năm, tròn 100 năm ngày sinh; xây dựng khu lưu niệm, nhà lưu niệm; xây dựng, công bố phim tài liệu về thân thế, sự nghiệp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu".

Tiến sỹ Đặng Kim Oanh khẳng định: Thực tiễn 90 năm qua cho thấy, trong các dịp lễ, Tết, dịp kỷ niệm các sự kiện lớn của Đảng, đất nước, dân tộc, Đảng luôn chú trọng tôn vinh, tri ân các bậc tiên liệt của dân tộc, các lãnh đạo tiền bối của Đảng, của cách mạng, những người đã không tiếc tuổi thanh xuân, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng của dân tộc Việt Nam, để lại cho Đảng và nhân dân Việt Nam tấm gương sáng ngời về tinh thần yêu nước và đạo đức cách mạng của người cộng sản.

Theo Tiến sỹ Đặng Kim Oanh, hiện nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về: "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng cũng là lúc cả nước đang tích cực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết XII của Đảng, tích cực chuẩn bị tiến tới tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tri ân, ghi nhận và học tập những tấm gương cộng sản kiên cường của các thế hệ lãnh đạo cách mạng tiền bối tiêu biểu của Đảng trong chặng đường 90 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ góp phần tạo xung lực mới để mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là những người đứng đầu, có trách nhiệm nêu gương, ra sức học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, của lãnh đạo tiền bối tiêu biểu. Đồng thời, nêu cao tính gương mẫu trong quá trình tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là đối với thế hệ trẻ; củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Phương Thanh

TTXVN

MỚI NHẤT
TAND tỉnh Đồng Tháp có Chánh án mới
TAND tỉnh Đồng Tháp có Chánh án mới

(Dân trí) - Chánh án TAND tối cao vừa có quyết định bổ nhiệm ông Phạm Trung Tuấn, Chánh tòa Kinh tế TAND cấp cao tại TPHCM giữ chức vụ Chánh án TAND tỉnh Đồng Tháp.

Thứ sáu, 14/02/2020 - 02:00

Lưu hành bản đồ thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia: Phạt 30-40 triệu
Lưu hành bản đồ thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia: Phạt 30-40 triệu

(Dân trí) - Theo quy định mới của Chính phủ, hành vi lưu hành bản đồ không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền, biên giới quốc gia bị phạt 30-40 triệu đồng.

Thứ sáu, 14/02/2020 - 03:39

Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Bình làm Thứ trưởng Bộ TN - MT
Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Bình làm Thứ trưởng Bộ TN - MT

(Dân trí) - Ông Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường.

Thứ năm, 13/02/2020 - 10:22

Chậm nộp bản kê khai tài sản có thể bị kỷ luật buộc thôi việc
Chậm nộp bản kê khai tài sản có thể bị kỷ luật buộc thôi việc

(Dân trí) - Người chậm nộp bản kê khai tài sản, thu nhập không có lý do chính đáng thì bị xử lý kỷ luật: Khiển trách nếu chậm nộp 15-30 ngày; cảnh cáo nếu chậm nộp 30-45 ngày và buộc thôi việc nếu trên 45 ngày.

Thứ năm, 13/02/2020 - 06:53

Bộ Thông tin và Truyền thông điều động, bổ nhiệm 13 cán bộ chủ chốt
Bộ Thông tin và Truyền thông điều động, bổ nhiệm 13 cán bộ chủ chốt

(Dân trí) - Sáng ngày 13/2, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ chủ chốt.

Thứ năm, 13/02/2020 - 01:30

Tổng Tham mưu trưởng động viên tân binh lên đường nhập ngũ
Tổng Tham mưu trưởng động viên tân binh lên đường nhập ngũ

(Dân trí) - Sáng ngày 13/2, tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức tiễn đưa hơn 1.000 tân binh lên đường nhập ngũ, làm nghĩa vụ cho Tổ quốc.

Thứ năm, 13/02/2020 - 10:53

Thủ tướng bổ nhiệm 2 Phó Tư lệnh Quân khu
Thủ tướng bổ nhiệm 2 Phó Tư lệnh Quân khu

(Dân trí) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa bổ nhiệm Phó Tư lệnh Quân khu 7 và Phó Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Quốc phòng.

Thứ năm, 13/02/2020 - 07:34

Long An có tân Phó Giám đốc Công an tỉnh
Long An có tân Phó Giám đốc Công an tỉnh

(Dân trí) - Thượng tá Phạm Thanh Tâm được Bộ Công An bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An từ ngày 12/2.

Thứ tư, 12/02/2020 - 07:04

Thủ tướng sốt ruột vì tình trạng “án binh bất động” ở nhiều nơi
Thủ tướng sốt ruột vì tình trạng “án binh bất động” ở nhiều nơi

(Dân trí) - Nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử chậm tiến, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ rõ những khâu yếu, chưa thể hiện rõ quyết tâm của người đứng đầu.

Thứ tư, 12/02/2020 - 04:36

Ban Bí thư bổ nhiệm cán bộ tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Ban Bí thư bổ nhiệm cán bộ tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(Dân trí) - Sáng 12/2, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố các quyết định của Ban Bí thư và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về công tác cán bộ.

Thứ tư, 12/02/2020 - 02:09

Quân chủng Hải quân: Tuyên dương quân nhân chuyên nghiệp
Quân chủng Hải quân: Tuyên dương quân nhân chuyên nghiệp

(Dân trí) - Quân chủng Hải quân tổ chức cuộc gặp mặt lực lượng quân nhân chuyên nghiệp nhằm tôn vinh sự đóng góp, cống hiến của những cá nhân, tiêu biểu trong xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Thứ tư, 12/02/2020 - 07:29

"Thủ tướng gọi điện không phải để chúc Tết mà trao đổi việc chống dịch!"
"Thủ tướng gọi điện không phải để chúc Tết mà trao đổi việc chống dịch!"

(Dân trí) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, UB Thường vụ Quốc hội đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, hành động quyết liệt, kịp thời của Chính phủ trong việc chống dịch corona.

Thứ hai, 10/02/2020 - 04:07

ĐÁNG QUAN TÂM
Việt Nam chuyển khẩu trang, vật tư y tế tốt nhất tặng Trung Quốc
Việt Nam chuyển khẩu trang, vật tư y tế tốt nhất tặng Trung Quốc

(Dân trí) - Chiều 9/2/2020, Bộ Ngoại giao tổ chức lễ trao tặng số khẩu trang, vật tư y tế. Máy bay sẽ chuyển số hàng cùng 11 người Trung Quốc về nước và đón công dân Việt từ Hồ Bắc về nước.

Chủ nhật, 09/02/2020 - 10:09

Thủ tướng đồng ý đề án đưa Thừa Thiên Huế trở thành TP trực thuộc TƯ
Thủ tướng đồng ý đề án đưa Thừa Thiên Huế trở thành TP trực thuộc TƯ

(Dân trí) - Sáng ngày 8/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác Chính phủ có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Thừa Thiên Huế về một số vấn đề quan trọng.

Thứ bảy, 08/02/2020 - 03:04

Thủ tướng bổ nhiệm 2 Thứ trưởng, Trợ lý Phó Thủ tướng
Thủ tướng bổ nhiệm 2 Thứ trưởng, Trợ lý Phó Thủ tướng

(Dân trí) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp và Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Thứ sáu, 07/02/2020 - 02:27

Tổng Bí thư chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Tổng Bí thư chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

(Dân trí) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã chủ trì cuộc họp của Tiểu ban, cho ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII trước khi trình Bộ Chính trị.

Thứ sáu, 07/02/2020 - 02:02

Điều động, bổ nhiệm chức danh Giám đốc VQG Phong Nha - Kẻ Bàng
Điều động, bổ nhiệm chức danh Giám đốc VQG Phong Nha - Kẻ Bàng

(Dân trí) - Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình mới đây đã được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.

Thứ sáu, 07/02/2020 - 09:44

29 người Việt tại Vũ Hán yêu cầu được về nước
29 người Việt tại Vũ Hán yêu cầu được về nước

(Dân trí) - Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tiếp nhận yêu cầu của 29 công dân tại Vũ Hán có nguyện vọng về nước và đang triển khai để có thể sớm thực hiện việc này.

Thứ năm, 06/02/2020 - 04:46

Thủ tướng: Sẵn sàng phương án đưa học sinh trở lại trường
Thủ tướng: Sẵn sàng phương án đưa học sinh trở lại trường

(Dân trí) - Bộ GD-ĐT được giao phối hợp với Bộ Y tế, các địa phương chỉ đạo thực hiện tốt việc tiêu độc, khử trùng trường học, sẵn sàng phương án đưa học sinh, sinh viên đi học trở lại.

Thứ năm, 06/02/2020 - 03:20

Vì sao Quy định 214 chỉ cần cán bộ chủ chốt “hoàn thành tốt nhiệm vụ”?
Vì sao Quy định 214 chỉ cần cán bộ chủ chốt “hoàn thành tốt nhiệm vụ”?

Quy định 214 thay thế Quy định 90 ban hành năm 2017 giúp cho việc đánh giá cán bộ được tốt hơn.

Thứ năm, 06/02/2020 - 02:17

“Họp hành không nhất thiết phải cử Thứ trưởng đi cho… đẹp!”
“Họp hành không nhất thiết phải cử Thứ trưởng đi cho… đẹp!”

(Dân trí) - Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các bộ ngành cử người nắm chắc, hiểu biết sâu về vấn đề đi họp, không nhất thiết phải cử Thứ trưởng đi chỉ để cho… đẹp.

Thứ năm, 06/02/2020 - 01:32

Điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam
Điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam

(Dân trí) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 16/2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 20/3/2020.

Thứ năm, 06/02/2020 - 09:21

Chuẩn bị 3 sân bay riêng đón người Việt từ Trung Quốc về nước
Chuẩn bị 3 sân bay riêng đón người Việt từ Trung Quốc về nước

(Dân trí) - Riêng tại Vũ Hán, hiện tại có 24 người Việt “mắc kẹt” ở tâm dịch corona. Chính phủ đã chuẩn bị 3 sân bay tại miền Bắc, Trung, Nam để tổ chức đón công dân về nước với điều kiện cách ly tập trung.

Thứ tư, 05/02/2020 - 08:08

Không khống chế được dịch corona trong quý I, tăng trưởng sẽ giảm nhiều
Không khống chế được dịch corona trong quý I, tăng trưởng sẽ giảm nhiều

(Dân trí) - 2 kịch bản mới được xây dựng, nếu khống chế được dịch corona trong quý I, tăng trưởng năm 2020 sẽ chỉ còn 6,27%%, nếu kéo dài sang quý II thì chỉ còn 6,09%, thấp hơn chỉ tiêu được giao.

Thứ tư, 05/02/2020 - 07:15