Nghệ An:

Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước: Tạo sự đột phá của Nghệ An ở khu vực và cả nước

Dân trí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Nghệ An cần tập trung tổng kết, đánh giá, xác định rõ tiềm năng và lợi thế phát triển để tạo sự đột phá trong tương quan ở khu vực và cả nước, làm cơ sở để xây dựng quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050...

Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước: Tạo sự đột phá của Nghệ An ở khu vực và cả nước - 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân Nghệ An trong quá trình thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị.

Chiều 21/3/2019, Bộ Chính trị có phiên làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị (khóa XI), trong bối cảnh có nhiều khó khăn, bất lợi, song được sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An đã đoàn kết, phát huy tốt nội lực, thu hút ngoại lực, phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng. So với mục tiêu đề ra, Nghệ An đã phát triển đúng hướng, nhiều chỉ tiêu dự báo sẽ đạt và vượt.

Kinh tế, xã hội có bước phát triển nhanh, bền vững. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2018 đạt trên 115,6 nghìn tỷ, đứng thứ 10/63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Bình quân giai đoạn 2014 – 2018 tăng 8%/ năm. Thu ngân sách tăng đều hàng năm, năm 2018 đạt 14.052 tỷ đồng. Thu nhập đầu người năm 2018 đạt 38 triệu đồng.

Tính đến hết năm 2018 toàn tỉnh có 218 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 3 đơn vị cấp huyện hoàn thành xây dựng và đạt chuẩn nông thôn mới.

Nhiều tiêu chí định hướng về tỉnh công nghiệp đạt khá như: tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ trong cơ cấu kinh tế, tỷ lệ đô thị hóa, tỷ lệ lao động qua đào tạo. Môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng được cải thiện rõ nét. Thu hút đầu tư trong và ngoài nước đạt nhiều kết quả tích cực, giai đoạn 2014 -2018 đã thu hút được 690 dự án với tổng vốn đăng ký 142.987 tỷ đồng.

Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước: Tạo sự đột phá của Nghệ An ở khu vực và cả nước - 2

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng cho rằng thời gian thực hiện Nghị quyết 26 không còn dài, vì vậy Nghệ An cần nỗ lực, phấn đấu ở mức cao nhất .

Kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện, tỉnh từng bước trở thành trung tâm kết nối của vùng Bắc Trung bộ. Giáo dục đào tạo tiếp tục được đổi mới, có 70,11% trường đạt chuẩn quốc gia. Mạng lưới khám chữa bệnh được củng cố, mở rộng và phát triển. Các di tích lịch sử - văn hóa trọng điểm được quan tâm tu bổ, tôn tạo. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng đảng được tăng cường, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở ngày càng được củng cố và phát triển.

Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị, tỉnh Nghệ An đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ với các giải pháp trọng tâm:

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phát triển các vùng, lĩnh vực trọng điểm. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, phát triển kinh tế tư nhân và doanh nghiệp. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ. Chăm lo phát triển giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, văn hóa, thể dục thể thao.

Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Đảm bảo quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hợp tác phát triển các lĩnh vực. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng đảng và hoạt động của hệ thống chính trị. Đồng thời, kiến nghị, đề xuất Bộ Chính trị ban hành kết luận về tiếp tục, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị. Quan tâm bổ sung thêm vốn xây dựng miền tây Nghệ An vững mạnh toàn diện.

Tại buổi làm việc, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Tỉnh ủy Nghệ An, các ban Đảng, ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, các thành, thị ủy có liên quan tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc mục tiêu, định hướng và 6 nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết số 26 đã xác định, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII của Đảng bộ tỉnh Nghệ An.

Cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc vị trí, vai trò đặc biệt của tỉnh Nghệ An trong khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước trong điều kiện mới, là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh; coi đây là trách nhiệm, động lực tinh thần để phát triển trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng cho rằng thời gian thực hiện Nghị quyết 26 không còn dài, vì vậy một mặt Nghệ An cần nỗ lực, phấn đấu ở mức cao nhất các nhiệm vụ, giải pháp để đạt được mục tiêu đề ra; mặt khác, cần tập trung tổng kết, đánh giá, xác định rõ tiềm năng và lợi thế phát triển để tạo sự đột phá của Nghệ An trong tương quan ở khu vực và cả nước, làm cơ sở để xây dựng quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh, Nghệ An cần tiếp tục thực hiện tốt chủ trương đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển đồng bộ, hiện đại hệ thống kết cấu hạ tầng; Tập trung xây dựng, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách để tạo điều kiện và phát huy mọi khả năng, nguồn lực của các thành phần kinh tế.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp. Tập trung phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, văn hoá, thể dục thể thao. Giải quyết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp theo hướng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, môi trường, đất đai, trật tự xây dựng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới”.

Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước: Tạo sự đột phá của Nghệ An ở khu vực và cả nước - 3
Bộ Chính trị chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Nghệ An.


 Ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển thành phố Vinh toàn diện, hiện đại, sớm trở thành đô thị thông minh, đầu tàu tăng trưởng, trung tâm đổi mới sáng tạo của tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ. Tạo sự liên kết chặt chẽ, hiệu quả để phát triển vùng Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh và Bắc Nghệ An - Nam Thanh Hóa. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển miền Tây Nghệ An.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng lưu ý, Nghệ An cần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, phát huy tối đa lợi thế con người, yếu tố tự nhiên và truyền thống văn hóa lịch sử. Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Giữ vững chủ quyền biên giới, biển đảo; phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.

Đặc biệt chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh thực sự trong sạch, vững mạnh. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Kiên quyết phòng, chống, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và các biểu hiện tiêu cực; làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ.

Bộ Chính trị đồng ý với các kiến nghị của Tỉnh ủy Nghệ An, giao các ban Đảng, Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, các Tỉnh ủy, thành ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ tích cực phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức thực hiện.

Trước hết cần thực hiện kịp thời và hiệu quả một số nội dung sau: Tiếp tục triển khai các nội dung, nhiệm vụ đã được các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ kết luận đối với với tỉnh Nghệ An. Ban cán sự Đảng Chính phủ lãnh đạo ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù, tạo điều kiện giúp Nghệ An phát triển theo định hướng Nghị quyết 26.

Thay mặt Ban thường vụ Tỉnh ủy, ông Nguyễn Đắc Vinh – Ủy viên Trung Ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cảm ơn sự quan tâm của Bộ Chính trị, đồng thời hứa sẽ tiếp thu đầy đủ tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị để từng bước thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội theo tinh thần Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị đối với tỉnh Nghệ An.

Nguyễn Duy

 

Tag :
MỚI NHẤT
Sở Kế hoạch - Đầu tư TPHCM có tân Phó Giám đốc, vẫn khuyết chức danh Giám đốc
Sở Kế hoạch - Đầu tư TPHCM có tân Phó Giám đốc, vẫn khuyết chức danh Giám đốc

(Dân trí) - Ông Trần Anh Tuấn - Quyền Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM - được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư TPHCM.

Thứ ba, 26/03/2019 - 10:28

Việt Nam - Brunei xem xét tăng thời hạn miễn thị thực
Việt Nam - Brunei xem xét tăng thời hạn miễn thị thực

(Dân trí) - Lãnh đạo Việt Nam và Brunei nhất trí xem xét tăng thời hạn miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông của công dân hai nước. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục thúc đẩy hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực hai nước có thế mạnh và tiềm năng như quốc phòng, an ninh, thương mại và đầu tư…

Thứ hai, 25/03/2019 - 07:38

Chủ tịch Quốc hội sắp thăm Maroc, Pháp, dự Đại hội đồng IPU
Chủ tịch Quốc hội sắp thăm Maroc, Pháp, dự Đại hội đồng IPU

(Dân trí) - Từ ngày 28/3-8/4, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ thăm chính thức Maroc, Pháp và tham dự Đại hội đồng lần thứ 140 Liên minh Nghị viện thế giới (IPU - 140).

Thứ hai, 25/03/2019 - 03:53

Tổng Biên tập Tạp chí Mặt trận làm Trưởng ban Tuyên giáo MTTQ Việt Nam
Tổng Biên tập Tạp chí Mặt trận làm Trưởng ban Tuyên giáo MTTQ Việt Nam

(Dân trí) - Sáng 25/3, ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã trao Quyết định bổ nhiệm ông Vũ Văn Tiến giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và kiêm nhiệm chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí Mặt trận.

Thứ hai, 25/03/2019 - 03:02

10 năm hệ thống thư viện “không nhúc nhích”, vẫn tiêu tốn hàng trăm tỷ/năm
10 năm hệ thống thư viện “không nhúc nhích”, vẫn tiêu tốn hàng trăm tỷ/năm

(Dân trí) - Kết quả khảo sát hoạt động của hệ thống thư viện công cộng tại Việt Nam cho thấy sau 10 năm thực hiện quy hoạch phát triển ngành, mạng lưới thư viện vẫn gần như “không nhúc nhích”. Trong khi đó, mỗi năm, thư viện cấp quốc gia tiêu tốn 18 tỷ tiền ngân sách cấp, thư viện cấp tỉnh tốn 2,6 tỷ…

Thứ hai, 25/03/2019 - 07:00

Thủ tướng: Mục tiêu của nông thôn mới là nâng cao mức sống người dân
Thủ tướng: Mục tiêu của nông thôn mới là nâng cao mức sống người dân

(Dân trí) - Đó là khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi lễ công bố xã Quế Phú (huyện Quế Sơn, Quảng Nam) đạt chuẩn nông thôn mới vào sáng ngày 23/3.

Thứ bảy, 23/03/2019 - 03:12

Liên Hợp quốc bàn về bom mìn, chất độc hoá học sau chiến tranh tại Việt Nam
Liên Hợp quốc bàn về bom mìn, chất độc hoá học sau chiến tranh tại Việt Nam

(Dân trí) - Thông tin từ Bộ Quốc phòng cho biết, trong hai ngày 25 - 26/3, tại trụ sở Liên Hợp quốc sẽ diễn ra hai cuộc hội thảo về khắc phục hậu quả chiến tranh Việt Nam do Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Ban Chỉ đạo 701) phối hợp với một số cơ quan của Liên Hợp quốc và Hoa Kỳ tổ chức.

Thứ bảy, 23/03/2019 - 01:15

Phó Thủ tướng đề nghị đầu tư thích đáng cho năm Chủ tịch ASEAN
Phó Thủ tướng đề nghị đầu tư thích đáng cho năm Chủ tịch ASEAN

(Dân trí) - Chiều 22/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đã chủ trì Phiên họp lần hai Ủy ban Quốc gia (UBQG) về chuẩn bị và thực hiện vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020 (Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020), đề nghị các Bộ ngành đầu tư thích đáng về nhân lực, nguồn lực cho năm Chủ tịch ASEAN.

Thứ bảy, 23/03/2019 - 08:12

Xây dựng quy định, Bộ xin ý kiến Chính phủ rồi “để quên góc nào”
Xây dựng quy định, Bộ xin ý kiến Chính phủ rồi “để quên góc nào”

(Dân trí) - Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhận định, việc trốn tránh, tham mưu chính sách không phải vì cuộc sống mà chỉ để… cho xong, gây cản trở cho phát triển… là lý do khiến nhiều quy định đưa ra không khả thi, sơ hở để doanh nghiệp lợi dụng chiếm thị trường, gây tranh cãi, thậm chí là phản ứng.

Thứ sáu, 22/03/2019 - 09:01

Bí Thư 4 tỉnh biên giới phía Bắc kí 7 thoả thuận hợp tác với Trung Quốc
Bí Thư 4 tỉnh biên giới phía Bắc kí 7 thoả thuận hợp tác với Trung Quốc

(Dân trí) - Ngày 22/3, tại Lạng Sơn, Bí thư 4 tỉnh phía Bắc gồm Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Quảng Ninh và Bí thư Khu uỷ Khu Tự trị Dân tộc Choang (Quảng Tây, Trung Quốc) đã kí 7 thoả thuận hợp tác về vấn đề phát triển kinh tế, xây dựng biên giới bình yên, nâng cấp cửa khẩu Trà Lĩnh – Long Bang thành cửa khẩu quốc tế.

Thứ sáu, 22/03/2019 - 07:24

Thông xe tuyến đường bộ vận tải hàng hoá biên giới Việt – Trung
Thông xe tuyến đường bộ vận tải hàng hoá biên giới Việt – Trung

(Dân trí) - Chiều 21/3, tại cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, UBND tỉnh Lạng Sơn và chính quyền nhân dân khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc đồng tổ chức lễ thông xe tuyến đường vận tải hàng hóa chuyên dụng Tân Thanh - Pò Chài.

Thứ sáu, 22/03/2019 - 08:49

Việt Nam phản đối Đài Loan diễn tập bắn đạn thật tại Trường Sa
Việt Nam phản đối Đài Loan diễn tập bắn đạn thật tại Trường Sa

(Dân trí) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định: “Việc Đài Loan bất chấp phản đối của Việt Nam, nhiều lần tổ chức diễn tập bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam”.

Thứ sáu, 22/03/2019 - 12:08

ĐÁNG QUAN TÂM
Tàu Hải cảnh Trung Quốc phun vòi rồng đuổi tàu cá Việt Nam tại Hoàng Sa
Tàu Hải cảnh Trung Quốc phun vòi rồng đuổi tàu cá Việt Nam tại Hoàng Sa

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, theo thông tin từ các cơ quan chức năng Việt Nam, một tàu Hải cảnh của Trung Quốc đã dùng vòi rồng xua đuổi khiến tàu cá Việt Nam bị đâm vào rạn đá ngầm và chìm trên khu vực quần đảo Hoàng Sa.

Thứ năm, 21/03/2019 - 08:36

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Chống hiện tượng co cụm, chạy chức chạy quyền
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Chống hiện tượng co cụm, chạy chức chạy quyền

(Dân trí) - Sáng 21/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã họp, cho ý kiến về báo cáo kết quả 5 đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đối với 15 cấp ủy và tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ năm, 21/03/2019 - 03:39

Thủ tướng: Tạo điều kiện tốt nhất để thế hệ trẻ phát triển bản thân
Thủ tướng: Tạo điều kiện tốt nhất để thế hệ trẻ phát triển bản thân

Sáng 20/3, tại trụ sở Chính phủ, làm việc với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Thủ tướng nhấn mạnh việc tập trung hỗ trợ thanh niên tiếp cận cơ hội học tập, hình thành môi trường thuận lợi cho thanh niên phát triển năng lực làm việc, để làm sao có nhiều cán bộ giỏi từ Đoàn Thanh niên.

Thứ tư, 20/03/2019 - 06:25

Phó Thủ tướng khuyến khích doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam
Phó Thủ tướng khuyến khích doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam

(Dân trí) - Ngày 20/3, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp ông Lộc Tâm Xã - Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. Tại đây, Phó Thủ tướng khuyến khích các doanh nghiệp lớn, đủ năng lực của Quảng Tây đầu tư vào Việt Nam.

Thứ tư, 20/03/2019 - 04:42

Xử lý cán bộ liên quan đến tham nhũng là điểm mới so với trước đây
Xử lý cán bộ liên quan đến tham nhũng là điểm mới so với trước đây

(Dân trí) - “Trong lịch sử Đảng, từng có một số cán bộ ở cấp lãnh đạo cao nhất trong Đảng bị xử lý kỷ luật, như sau sai lầm của cải cách ruộng đất hay trong thời kỳ cục diện thế giới chao đảo… Còn xử lý kỷ luật cán bộ thời kỳ này về những vấn đề liên quan đến tham nhũng là một điểm mới”…

Thứ tư, 20/03/2019 - 04:32

Vụ AVG là “chuyến tàu vét”, xảy ra trước Đại hội Đảng chỉ 5 ngày
Vụ AVG là “chuyến tàu vét”, xảy ra trước Đại hội Đảng chỉ 5 ngày

(Dân trí) - Nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Đức Hà, kể, thực tế bên thềm Đại hội Đảng lần thứ 12 có những “chuyến tàu vét” diễn ra trước đó chỉ… 5 ngày như vụ AVG. Theo đó, việc ban hành quy định nêu gương cũng nhằm khắc phục những biểu hiện “hoàng hôn nhiệm kỳ” như vậy…

Thứ tư, 20/03/2019 - 11:46

Thông quan cầu Bắc Luân II, cây cầu nối Việt Nam - Trung Quốc
Thông quan cầu Bắc Luân II, cây cầu nối Việt Nam - Trung Quốc

(Dân trí) - Sáng 19/3, tại vạch phân quản cầu Bắc Luân II, UBND tỉnh Quảng Ninh và Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đã phối hợp tổ chức thông quan cầu Bắc Luân II. Đây là cây cầu nối TP Móng Cái (Quảng Ninh, Việt Nam) với TP Đông Hưng (Quảng Tây, Trung Quốc).

Thứ ba, 19/03/2019 - 09:51

Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết tâm thư của Già làng Tây Nguyên
Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết tâm thư của Già làng Tây Nguyên

(Dân trí) - Ngày 19/3, tại Hội trường 2/9 (TP Pleiku, Gia Lai) đã diễn ra Hội nghị Tổng kết thực hiện Quyết tâm thư của Già làng Tây Nguyên. Tại Hội nghị đã biểu dương hơn 224 già làng tiểu biểu khu vực Tây Nguyên trong 10 năm thực hiện Quyết tâm thư (năm 2009 – 2019).

Thứ ba, 19/03/2019 - 08:47

Những hình ảnh quý về Phái đoàn Quốc hội đầu tiên đến thăm hữu nghị nước Pháp
Những hình ảnh quý về Phái đoàn Quốc hội đầu tiên đến thăm hữu nghị nước Pháp

(Dân trí) - Lần đầu tiên, hơn 150 hình ảnh quý về sự kiện Phái đoàn Quốc hội Việt Nam đến thăm chính thức nước Pháp trong năm 1946 (thời điểm thực dân Pháp quyết liệt thực hiện mưu đồ xâm lược Việt Nam lần thứ 2) được triển lãm tại Đường sách TPHCM cho người dân tham quan.

Thứ hai, 18/03/2019 - 04:57

Thủ tướng: Loại bỏ rào cản, sự vô trách nhiệm, sợ trách nhiệm
Thủ tướng: Loại bỏ rào cản, sự vô trách nhiệm, sợ trách nhiệm

(Dân trí) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định, sự trì trệ của một số sở, ban, ngành, một số cục, vụ làm ảnh hưởng đến sự phát triển. Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh phải loại bỏ các rào cản gây khó dễ, chậm trễ, sự vô trách nhiệm, sợ trách nhiệm để tập trung mọi nguồn lực cho tăng trưởng.

Thứ hai, 18/03/2019 - 04:03

Ông Huỳnh Cách Mạng giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM
Ông Huỳnh Cách Mạng giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM

(Dân trí) - Ông Huỳnh Cách Mạng – Phó Chủ tịch UBND TPHCM – được phân công giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Thứ hai, 18/03/2019 - 02:04

Từ Thượng đỉnh Mỹ - Triều đến sức mạnh mềm Việt Nam
Từ Thượng đỉnh Mỹ - Triều đến sức mạnh mềm Việt Nam

Việt Nam được gì khi đứng ra tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều? Đấy là một câu hỏi lớn đã được đặt ra và trả lời từ nhiều góc độ khác nhau.

Thứ hai, 18/03/2019 - 10:13