Trong quý II/2020, rà soát, bổ sung quy hoạch Trung ương khoá XIII

Dân trí

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính lưu ý nhiệm vụ trọng tâm trong quý II của cơ quan này là tham mưu rà soát, bổ sung quy hoạch Ban chấp hành Trung ương khóa XIII.

Ủy Viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nêu vấn đề trên tại hội nghị giao ban trực tuyến toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng quý I/2020. Hội nghị diễn ra tại 71 điểm cầu trên cả nước ngày 30/3, theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Chỉ thị của Thủ tướng về số lượng người dự không quá 20 người/điểm cầu.

Trong quý II/2020, rà soát, bổ sung quy hoạch Trung ương khoá XIII - 1
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trong Quý I/2020, dù có tác động của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và phòng, chống dịch Covid-19, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã chủ động triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thời gian này, toàn ngành đã tập trung tham mưu cho cấp ủy các cấp triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, hoàn thành 6/14 đề án, nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2020 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhiều đề án khác do cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương giao.

Tham mưu có hiệu quả việc xây dựng Báo cáo tổng kết công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XII của Đảng và xây dựng Phương hướng công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và nhân sự Đại hội XIII của Đảng. Tiến hành rà soát, bổ sung, xây dựng quy hoạch cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, bảo đảm chất lượng, chặt chẽ, đúng quy định.

Tính đến hết 25/3/2020, có gần 58.000 tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở hoàn thành việc tổ chức đại hội (tương đương 95,7%); bầu được trên 19.000 Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, ấp, bản tổ trưởng tổ dân phố, tăng 22,3% so với thời điểm 1/1/2016. Theo đó, tỷ lệ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố chưa là đảng viên đã giảm 19%.

Cũng tính đến cuối tháng 3/2020, toàn ngành cơ bản hoàn thành việc kiểm điểm phân loại tổ chức đảng và đảng viên; đã tổng hợp, trao đổi, chung tay tháo gỡ, giải đáp đầy đủ hơn 80 đề xuất, kiến nghị của địa phương, cơ quan, đơn vị về công tác tổ chức xây dựng Đảng…

Kết luận Hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị, trong quý II/2020, toàn ngành tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới theo phương châm “Nắm chắc tình hình; báo cáo chính xác, kịp thời; phát hiện sớm, cách ly nhanh; điều trị tích cực, chống lây lan”.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu cầu chú trọng cơ cấu lại cách quản lý, điều hành của từng cơ quan theo hướng hoàn thành chức năng, nhiệm vụ nhưng giảm tổ chức hội nghị trực tiếp, tăng cường trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, giảm triệu tập đông người.

Đặc biệt, trong 8 nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2 năm nay, ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cần có giải pháp phù hợp hoàn thành đại hội cấp cơ sở, chuẩn bị tổ chức đại hội cấp trên cơ sở và đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương đúng tiến độ gắn với hoàn thành các mục tiêu của đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Ngoài ra, ngành tổ chức cần tham mưu chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị Trung ương 12 khóa XII; tổng kết công tác nhân sự Đại hội XII và phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIII, trong đó tham mưu rà soát, bổ sung quy hoạch Ban chấp hành Trung ương khóa XIII.

Ban Tổ chức Trung ương cũng sẽ trình phê duyệt “Tiêu chuẩn, tiêu chí, số lượng đại biểu của các địa phương, cơ quan, đơn vị dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Cùng thời gian này, theo yêu cầu của Trưởng ban Tổ chức Trung ương, phải tập trung hoàn thành các đề án, nhiệm vụ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương và cấp ủy các cấp theo chương trình, kế hoạch công tác của quý II/2020 bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn với công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; trong đó tập trung chống suy thoái, tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh việc kiện toàn, sắp xếp tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị; chuẩn bị thật tốt công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp…

Thái Anh