Xây dựng dân quân tự vệ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Dân trí Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) vững mạnh, rộng khắp, nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân,... đáp ứng với yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, là nhiệm vụ hết sức quan trọng.

Xây dựng dân quân tự vệ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - 1

Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam và Thiếu tướng Phạm Quang Ngân, Cục trưởng Cục DQTV động viên các nữ dân quân tự vệ tại Hội thao thể dục thể thao quốc phòng năm 2019.

Ngày 28/3/1935, tại Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ nhất tại Ma Cao (Trung Quốc), Đảng ta đã ra “Nghị quyết về đội tự vệ”. Đây là nghị quyết đầu tiên của Đảng về tổ chức, chỉ đạo xây dựng, huấn luyện và hoạt động của lực lượng tự vệ. Khi đề cập đến vai trò lực lượng dân quân tự vệ, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là một bức tường sắt của Tổ quốc. Vô luận địch nhân hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã” [1].

Dân quân tự vệ Việt Nam là bộ phận cấu thành của lực lượng vũ trang nhân dân, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự quản lý, điều hành của Chính phủ mà trực tiếp là sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các cấp; người chỉ huy cao nhất là Tổng Tư lệnh Quân đội quốc gia và Dân quân Việt Nam kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (nay là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng). Sự ra đời và hoạt động của các đội tự vệ, các tổ, tiểu đội du kích cứu quốc và các đội du kích tập trung ở các căn cứ, các địa phương đã làm nòng cốt cho nhân dân khởi nghĩa từng phần, tiến tới Tổng khởi nghĩa, giành thắng lợi trong Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, với điều kiện hết sức khó khăn, gian khổ, bằng các loại vũ khí thô sơ, tự tạo và vũ khí lấy được của địch, phải đương đầu với quân đội viễn chinh của thực dân Pháp được trang bị vũ khí hiện đại, nhưng lực lượng dân quân, du kích và tự vệ đã cùng nhân dân xây dựng làng, xã chiến đấu, kiên cường bám đất, bám dân, bám địa bàn, tiêu hao, tiêu diệt một bộ phận lớn quân địch, phá tề, trừ gian, giữ vững làng, xã, góp phần to lớn vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược mà đỉnh cao là Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975), với tính chất của cuộc chiến tranh vô cùng ác liệt, địch đã sử dụng nhiều vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, trong khi vũ khí, trang bị kỹ thuật của Quân đội ta mặc dù có được cải tiến so với trước, nhưng địch vẫn chiếm ưu thế. Với phương châm lấy ít địch nhiều, lấy thô sơ đánh hiện đại, lực lượng DQTV đã phối hợp chặt chẽ với bộ đội chủ lực, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân rộng khắp, góp phần bắn rơi nhiều máy bay địch. Kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước riêng DQTV đã độc lập bắn rơi hàng trăm máy bay các loại, bắt sống hàng trăm tên giặc lái và hàng chục toán biệt kích, bắn chìm và bắn cháy nhiều tàu chiến địch.

Xây dựng dân quân tự vệ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - 2

Lực lượng DQTV Quảng Ninh huấn luyện bắn súng.

Trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, lực lượng DQTV đã huy động hàng triệu lượt người tham gia xây dựng tuyến phòng thủ biên giới; phối hợp chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần quan trọng vào thắng lợi cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, DQTV là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác; là thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân; là lực lượng bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân, làm nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc ở địa phương, cơ sở khi có chiến tranh. Đặc biệt, dân quân biển đã thực sự là lực lượng quan trọng phối hợp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo… góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ xung đột vũ trang, phát triển kinh tế…

Xây dựng dân quân tự vệ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - 3

Lực lượng dân quân xã Chí Tiến (huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) huấn luyện điều lệnh đội ngũ.

Trong những năm qua, cấp ủy Đảng các cấp đã quán triệt và cụ thể hóa đường lối, quan điểm Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII về tăng cường quốc phòng và an ninh bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XII) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Kết luận số 41/KL-TW ngày 31/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng DQTV và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, lực lượng DQTV nắm vững nội dung các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng DQTV trong tình hình mới; chỉ đạo cơ quan quân sự địa phương tổ chức triển khai xây dựng DQTV có số lượng hợp lý, có chất lượng chính trị tốt; tổ chức biên chế chặt chẽ; trang bị vũ khí phù hợp; được giáo dục chính trị, pháp luật, huấn luyện quân sự toàn diện, thiết thực; khả năng SSCĐ và sức mạnh chiến đấu ngày càng được nâng cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, thực sự là lực lượng chính trị tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

Xây dựng dân quân tự vệ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - 4

Khẩu đội Cối 82mm DQTV quận Ba Đình, thành phố Hà Nội huấn luyện quân sự.

Cùng với đó, việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi Luật DQTV được kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIV thông qua ngày 22/11/2019 có nhiều nội dung mới phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và yêu cầu nhiệm vụ của DQTV trong tình hình mới, cấp ủy, chính quyền các cấp đã ban hành các văn bản quản lý nhà nước đối với công tác DQTV; chỉ đạo 100% các tỉnh, thành phố xây dựng đề án xây dựng DQTV của địa phương, xây dựng hệ thống các kế hoạch về công tác DQTV. Cơ quan quân sự địa phương chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy các cấp, ban hành nghị quyết, chỉ thị về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, công tác DQTV; tổ chức thực hiện nghiêm việc rà soát, đăng ký, quản lý chặt chẽ DQTV; tuyển chọn DQTV theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân cử”; xây dựng và nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động của chi bộ quân sự cấp xã; phát triển đảng viên, đoàn viên, nâng tỷ lệ đảng viên, đoàn viên trong DQTV; đồng thời tập trung lãnh đạo xây dựng DQTV tại chỗ, cơ động, thường trực địa bàn trọng điểm; coi trọng việc tổ chức DQTV biển vững mạnh để phối hợp cùng các lực lượng tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; tổ chức xây dựng các chốt DQTV biên giới gắn với các điểm dân cư góp phần tạo thành phên dậu vững chắc bảo vệ Tổ quốc; củng cố, coi trọng xây dựng lực lượng tự vệ trong các loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về DQTV. Các cơ quan, đơn vị đổi mới phương pháp giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, pháp luật, năng lực hoạt động của DQTV; tuyển chọn, đào tạo và bố trí sử dụng chỉ huy trưởng, ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, phù hợp với tình hình địa phương, góp phần nâng cao chất lượng cán bộ trong hệ thống chính trị ở cơ sở. Nhờ đó, hiệu quả hoạt động của DQTV được nâng cao, phối hợp cùng các lực lượng phát hiện, ngăn chặn và xử lí có hiệu quả các hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; tích cực, chủ động và làm nòng cốt cùng toàn dân tham gia phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm, cứu nạn, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ rừng, khắc phục hậu quả thiên tai; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tham gia tích cực các phong trào xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hoá, chống tham nhũng, bài trừ tệ nạn xã hội, góp phần cùng các lực lượng giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, cơ sở được cấp ủy, chính quyền các địa phương đánh giá cao.

Xây dựng dân quân tự vệ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - 5

Kiểm tra bắn đạn thật đối với lực lượng DQTV huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

Để tiếp tục xây dựng lực lượng DQTV đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình mới, cần tập trung vào số giải pháp chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ thị, nghị quyết của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng lực lượng DQTV. Đặc biệt là triển khai có hiệu quả Luật DQTV, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về DQTV bằng nhiều hình thức, phương pháp cho các đối tượng, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ trì các cấp và đội ngũ cán bộ quân sự cấp xã, cơ quan, tổ chức, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và toàn dân đối với công tác DQTV. Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền các cấp cần nắm chắc kết quả công tác DQTV của địa phương, đánh giá đúng tình hình, làm rõ những nguyên nhân tồn tại, khuyết điểm, bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; đồng thời xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng DQTV đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình mới; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác DQTV; chỉ đạo nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của DQTV.

Hai là, thực hiện nghiêm chế độ đăng ký, quản lý DQTV, đề xuất các biện pháp quản lý lực lượng, thường xuyên kiểm tra, bổ sung, thay thế kịp thời những trường hợp xin đăng ký tạm vắng, chuyển đi nơi khác. Tuyển chọn, sắp xếp đúng, đủ thành phần lực lượng theo quy định, khắc phục tình trạng mất cân đối lực lượng vùng, miền. Người đứng đầu các doanh nghiệp trong cả nước cần chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh, pháp luật về DQTV, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 83/CT-BQP ngày 25/6/2012 của Bộ Quốc phòng và Hướng dẫn số 1134/HD-TM ngày 09/7/2012 của Bộ Tổng Tham mưu về việc tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện và hoạt động của lực lượng tự vệ trong các doanh nghiệp quân đội.

Ba là, đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã đạt trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở; bồi dưỡng, tập huấn cán bộ DQTV, giáo dục chính trị, pháp luật, huấn luyện quân sự cho DQTV theo quy định pháp luật; tập trung bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực, khả năng tổ chức, chỉ huy, huấn luyện của đội ngũ cán bộ các cấp, thực hiện huấn luyện theo phân cấp.

Bốn là, thực hiện nghiêm quy chế phối hợp hoạt động giữa các lực lượng, chế độ giao ban, thông báo tình hình, rút kinh nghiệm để nâng cao trách nhiệm, khả năng của mỗi lực lượng, giải quyết những bất cập nảy sinh, đề xuất, bổ sung vào quy chế những nội dung mới trong quá trình phối hợp hoạt động của DQTV với các lực lượng.

Năm là, bảo đảm đầy đủ kịp thời chế độ, chính sách đối với DQTV, đặc biệt ở những địa phương còn khó khăn; phấn đấu nhiều địa phương có mức đảm bảo cao hơn so với thu nhập ngày công lao động ở địa phương. Làm tốt công tác chính sách đối với những gia đình cán bộ, chiến sỹ DQTV gặp khó khăn, bị ốm đau, bị thương, từ trần hoặc hy sinh.

Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra, thực hiện các văn bản pháp luật về quốc phòng, quân sự địa phương, DQTV ở từng cấp; phát hiện, đề xuất, kiến nghị và có biện pháp xử lý kịp thời những nội dung bất cập, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện, rút kinh nghiệm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện pháp luật về quốc phòng, quân sự địa phương, pháp luật về DQTV; đồng thời xác định những chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng DQTV năm tiếp theo.

[1] - Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 5, Nxb, Chính trị quốc gia - sự thật, Hà Nội, 2011, tr. 158.

Thiếu tướng Phạm Quang Ngân
Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng Tham mưu
MỚI NHẤT
Nguyên Giám đốc Sở LĐ-TB&XH được bầu làm Phó Chủ tịch tỉnh Hải Dương
Nguyên Giám đốc Sở LĐ-TB&XH được bầu làm Phó Chủ tịch tỉnh Hải Dương

(Dân trí) - Ông Lưu Văn Bản - Bí thư Thành ủy Chí Linh (Hải Dương) vừa được HĐND tỉnh bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021. Trước đó, ông Bản từng bị kỷ luật trong vụ "một sở có 46 biên chế trong đó 44 người là lãnh đạo".

Thứ ba, 17/12/2019 - 02:31

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng thống Myanmar
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng thống Myanmar

(Dân trí) - Sáng 17/12, sau lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống Myanmar, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội kiến với Tổng thống Myanmar U Win Myint.

Thứ ba, 17/12/2019 - 01:56

Tăng thẩm quyền Thủ tướng, thêm công cụ xử lý cán bộ bị kỷ luật
Tăng thẩm quyền Thủ tướng, thêm công cụ xử lý cán bộ bị kỷ luật

(Dân trí) - Từ 1/7/2020, hàng loạt chính sách pháp luật mới chính thức có hiệu lực thi hành…

Thứ ba, 17/12/2019 - 07:31

Quân đội phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh
Quân đội phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

(Dân trí) - Xây dựng nền quốc phòng toàn dân là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, trong đó Quân đội nhân dân là nòng cốt,...

Thứ ba, 17/12/2019 - 07:24

Đầu tư lớn vào khu kinh tế biển đặc biệt sẽ được cư trú đến 10 năm
Đầu tư lớn vào khu kinh tế biển đặc biệt sẽ được cư trú đến 10 năm

(Dân trí) - Đây là chính sách mới nhất được Quốc hội quyết định khi thông qua luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Theo đó, khu kinh tế biển duy nhất đảm bảo đủ điều kiện để áp dụng chính sách này là Phú Quốc.

Thứ ba, 17/12/2019 - 07:22

Bộ trưởng Lao động: “Lương của tôi chuyển thẳng vợ kiểm soát càng tốt!”
Bộ trưởng Lao động: “Lương của tôi chuyển thẳng vợ kiểm soát càng tốt!”

(Dân trí) - Bộ trưởng LĐ,TB&XH Đào Ngọc Dung phân tích, việc lương của chồng chuyển thẳng vào tài khoản của vợ là hoàn toàn hợp pháp, nếu có sự thỏa thuận.

Thứ hai, 16/12/2019 - 07:58

Từ 2021, kỳ nghỉ Quốc khánh chính thức kéo dài thêm 1 ngày
Từ 2021, kỳ nghỉ Quốc khánh chính thức kéo dài thêm 1 ngày

(Dân trí) - Bộ trưởng Lao động, Thương binh & Xã hội (LĐ,TB&XH) Đào Ngọc Dung cho biết, Bộ luật Lao động 2019 bổ sung thêm 1 ngày nghỉ lễ liền kề trước hoặc sau ngày Quốc khánh 2/9. Quy định chính thức có hiệu lực từ năm 2021.

Thứ hai, 16/12/2019 - 04:43

Bộ trưởng gửi thư kêu gọi người dân mở tài khoản làm thủ tục công trực tuyến
Bộ trưởng gửi thư kêu gọi người dân mở tài khoản làm thủ tục công trực tuyến

(Dân trí) - Sau 4 ngày khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia, đã có 2,3 triệu người truy cập, gần 1.400 hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trên Cổng. Khuyến khích việc sử dụng công cụ này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng vừa có thư ngỏ gửi đến cá nhân, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp….

Thứ hai, 16/12/2019 - 04:27

Huy động sức mạnh tổng hợp trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam
Huy động sức mạnh tổng hợp trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam

Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam là đội quân cách mạng đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đội quân đó từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, hy sinh.

Thứ hai, 16/12/2019 - 07:57

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự kỷ niệm 120 năm thành lập huyện Đại Lộc
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự kỷ niệm 120 năm thành lập huyện Đại Lộc

(Dân trí) - Tối 14/12, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm thành lập huyện Đại Lộc (1899 - 2019). Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương đã về dự.

Chủ nhật, 15/12/2019 - 08:04

Thanh Hóa dành 173 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ cấp xã, người hoạt động không chuyên trách
Thanh Hóa dành 173 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ cấp xã, người hoạt động không chuyên trách

(Dân trí) - Tỉnh Thanh Hóa sẽ bố trí nguồn kinh phí 173 tỷ đồng thực hiện chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách, chủ tịch hội đặc thù cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Thứ bảy, 14/12/2019 - 02:07

Món quà đặc biệt Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tặng Thượng Nghị sĩ Mỹ
Món quà đặc biệt Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tặng Thượng Nghị sĩ Mỹ

(Dân trí) - Trong khuôn khổ đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ 2019 diễn ra tại Washington, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã tới chào Thượng Nghị sĩ Mỹ Patrick Leahy và tặng ngài Thượng Nghị sĩ một món quà đặc biệt: Một hộp đất đã được tẩy độc dioxin từ Sân bay Đà Nẵng.

Thứ bảy, 14/12/2019 - 08:55

ĐÁNG QUAN TÂM
Chủ tịch MTTQ Việt Nam chúc mừng Giáng sinh Giáo phận Ban Mê Thuột
Chủ tịch MTTQ Việt Nam chúc mừng Giáng sinh Giáo phận Ban Mê Thuột

(Dân trí) - Ngày 13/12, ông Trần Thanh Mẫn – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng đoàn công tác Trung ương đã có chuyến thăm và chúc mừng lễ Giáng sinh đến linh mục, tu sĩ, đồng bào giáo dân Giáo phận Ban Mê Thuột (tỉnh Đắk Lắk).

Thứ sáu, 13/12/2019 - 03:13

Thái Bình bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Thái Bình bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh

(Dân trí) - Tại kỳ họp HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVI đã bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thứ sáu, 13/12/2019 - 02:23

Hà Tĩnh: Có biểu hiện nể nang, ngại va chạm khi tinh giản biên chế
Hà Tĩnh: Có biểu hiện nể nang, ngại va chạm khi tinh giản biên chế

(Dân trí) - Thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế năm 2019, đến nay Hà Tĩnh đã giảm được 2.385 công chức hành chính và viên chức các đơn vị sự nghiệp so với năm 2018.

Thứ sáu, 13/12/2019 - 01:10

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Sai thì nhận lỗi đi, đừng đổ tội văn thư, đánh máy!
Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Sai thì nhận lỗi đi, đừng đổ tội văn thư, đánh máy!

(Dân trí) - Chỉ rõ "lỗi" một văn bản trình mà không rõ thời hạn, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng yêu cầu cơ quan trình nhận lỗi, không "đổ tội" cho văn thư, đánh máy...

Thứ sáu, 13/12/2019 - 11:22

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng thống Cộng hòa Belarus
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng thống Cộng hòa Belarus

(Dân trí) - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Belarus, ngày 12/12, Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến với Tổng thống Cộng hòa Belarus Alexander Lukashenko.

Thứ sáu, 13/12/2019 - 09:42

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Cán bộ phải bức xúc cùng những bức xúc của dân!
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Cán bộ phải bức xúc cùng những bức xúc của dân!

(Dân trí) - Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, cán bộ, đảng viên phải bức xúc với những bức xúc của người dân. "Nếu người dân có nhu cầu nhà ở chính đáng mà chúng ta chưa đáp ứng được thì phải suy nghĩ làm thế nào để đáp ứng", ông Nhân nói.

Thứ sáu, 13/12/2019 - 09:23

Kiểm điểm 47 tập thể, cá nhân yếu kém trong quản lý đất nông lâm trường
Kiểm điểm 47 tập thể, cá nhân yếu kém trong quản lý đất nông lâm trường

(Dân trí) - Liên quan đến những hạn chế, yếu kém trong quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường (N-LT), có 24 tập thể và 23 cá nhân tại Thanh Hóa bị kiểm điểm với hình thức rút kinh nghiệm sâu sắc.

Thứ năm, 12/12/2019 - 10:30

Thành ủy Tam Kỳ bầu Bí thư mới thay ông Nguyễn Văn Lúa
Thành ủy Tam Kỳ bầu Bí thư mới thay ông Nguyễn Văn Lúa

(Dân trí) - Ngày 12/12, Hội nghị lần thứ 20, Thành ủy Tam Kỳ, Quảng Nam đã bầu ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP giữ chức Bí thư Thành ủy Tam Kỳ. Ông Quang thay ông Nguyễn Văn Lúa đã xin nghỉ hưu trước 2 tháng.

Thứ năm, 12/12/2019 - 08:41

Thủ tướng khích lệ thanh niên: Hãy học tập tinh thần thi đấu hết mình của các VĐV SEA Games 30
Thủ tướng khích lệ thanh niên: Hãy học tập tinh thần thi đấu hết mình của các VĐV SEA Games 30

(Dân trí) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ với thanh niên tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 8: "Hãy đào núi lấp biển, hãy là tinh hoa đi đầu bảo vệ xây dựng đất nước. Hãy là Ánh Viên, dù đạt 6 huy chương vàng SEA Games 30 vẫn về phòng khóc khi không thể tự vượt qua kỷ lục cá nhân; như đội tuyển bóng đá nữ, nhiều em bị thương, bị ốm vẫn lăn xả vào trận đấu...".

Thứ năm, 12/12/2019 - 12:07

Thành tựu 30 năm thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân
Thành tựu 30 năm thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân

Quốc phòng Việt Nam là nền quốc phòng toàn dân (QPTD), bao gồm tổng thể các hoạt động chính trị, kinh tế, ngoại giao, quân sự, văn hóa, khoa học... của Nhà nước và nhân dân để tạo nên sức mạnh toàn diện, cân đối, đồng bộ, trong đó sức mạnh quân sự là đặc trưng, lực lượng vũ trang (LLVT) là nòng cốt, nhằm giữ vững hòa bình, ổn định đất nước, ngăn chặn các hoạt động phá hoại, gây chiến, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, đồng thời sẵn sàng đánh bại chiến tranh xâm lược dưới mọi hình thức và quy mô.

Thứ năm, 12/12/2019 - 11:21

Đồng Tháp: Hội quán - nơi gắn kết nông dân phát triển xóm làng
Đồng Tháp: Hội quán - nơi gắn kết nông dân phát triển xóm làng

(Dân trí) - “Đến thời điểm này, kết quả từ mô hình Hội quán mang lại là sự thay đổi của người nông dân, tinh thần “Chăm chỉ - Tự lực - Hợp tác” đã bắt đầu được lan toả, thay cho sự trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước. Người nông dân tin vào chính mình và cùng ngồi với nhau trong Hội quán, vạch ra kế hoạch phát triển xóm làng, thay cho trông chờ mệnh lệnh, kế hoạch từ bên trên” - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan chia sẻ.

Thứ năm, 12/12/2019 - 07:21

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Liên bang Nga
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Liên bang Nga

(Dân trí) - Trưa 11/12, giờ địa phương, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến Thủ tướng Dmitry Medvedev tại Thủ đô Moskva.

Thứ tư, 11/12/2019 - 11:37