Bài 21:

Vụ cổ phần hoá “vịt trời” tại HACINCO: Quá trình sai phạm diễn ra như thế nào?

Dân trí Sau gần 20 bài báo điều tra của Dân trí, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã thay mặt Ban cán sự Đảng UBND TP Hà Nội ký công văn báo cáo đề xuất phương án xử lý vụ cổ phần hoá tại HACINCO. Trong đó, quá trình diễn ra sai phạm cũng được chỉ ra rất cụ thể.
>>Chính thức đề xuất phương án giải cứu vụ cổ phần hoá “vịt trời” tại HACINCO
>>Vụ cổ phần hoá “vịt trời” tại HACINCO: Người lao động phải hứng chịu thiệt thòi như thế nào?
>>Vụ cổ phần hóa “vịt trời” tại HACINCO: Cần giải quyết thế nào cho đúng luật?

Liên quan đến vụ việc cổ phần hóa “vịt trời” tại Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội (HACINCO), Báo Dân trí đã đăng tải loạt bài làm rõ việc 23 nhà đầu tư bỏ hơn 21 tỷ “tiền tươi” đi đuổi “vịt trời” suốt hơn 10 năm.

Từ đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trên cương vị Bí thư Ban cán sự Đảng UBND TP Hà Nội đã ký công văn số 410-BC/BCS báo cáo Thường trực thành uỷ Hà Nội về quá trình thực hiện cổ phần hóa và đề xuất phương án xử lý tồn tại vướng mắc để chuyển Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội thuộc Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội thành Công ty cổ phần.

Theo nội dung báo cáo, quá trình sai phạm cũng như trách nhiệm các cá nhân, tập thể trong vụ cổ phần hoá “vịt trời” này cũng được hệ thống rõ.

Cụ thể: Căn cứ báo cáo tổng hợp đề xuất của Sở Tài chính nêu trên; ngày 21/3/2006, Ban đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Thành phố đã họp và có Thông báo số 75/TB-UB ngày 05/4/2006, trong đó: “Giao Sở Nội vụ và Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội xem xét xủ lý nghiêm khắc những cán bộ Công ty Đầu tư xây dựng số 2 đã chỉ đạo triển khai cổ phần hóa, không đúng quy định của nhà nước và báo cáo UBND Thành phố thay cán bộ lãnh đạo (nếu cần)”.


Luật sư Phan Thị Lam Hồng: Phải công nhận HACINCO là công ty cổ phần để đảm bảo quyền lợi của người lao động và các nhà đầu tư hợp pháp, gấp rút hoàn thiện các thủ tục để hoàn thành cổ phần hóa HACINCO.

Luật sư Phan Thị Lam Hồng: "Phải công nhận HACINCO là công ty cổ phần để đảm bảo quyền lợi của người lao động và các nhà đầu tư hợp pháp, gấp rút hoàn thiện các thủ tục để hoàn thành cổ phần hóa HACINCO".

Sau đó, UBND TP Hà Nội tiếp tục có các văn bản: Công văn số 828/UB-CN ngày 06/3/2006 của UBND Thành phố giao Công an thành phố Hà Nội điều tra và sớm có kết luận về những sai phạm trong việc thực hiện cổ phần hóa tại Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội và trách nhiệm của các cá nhân tập thể có liên quan.

Công an TP Hà Nội đã báo cáo tại các văn bản: Số 440BC/CAHN-PC15(Đ1) ngày 18/4/2006 về việc xử lý vi phạm trong chuyển đổi cổ phần hóa và số 07/CV/CAHN (PC15) ngày 16/01.2007 về việc cổ phần hóa tại Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội.

Công văn số 692/UBND-CN ngày 21/8/2006 của UBND Thành phố giao Thanh tra thành phố Hà Nội chủ trì kiểm tra việc chậm cổ phần hóa của Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội.

Thanh tra thành phố Hà Nội có kết luận thanh tra số 490/KL-TTTP(P2) ngày 22/3/2007 và Công văn số 909/TTTP(P2) ngày 28/5/2007 về việc chậm cổ phần hóa cuả Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội.

Đồng thời, các Sở, ngành Thành phố và Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội có văn bản xin ý kiến các cơ quan chuyên môn của Trung ương để thống nhất và xử lý các sai sót theo quy định của pháp luật,.

Cụ thể: Công văn số 554/LĐTBXH-CSLĐVL ngày 30/5/2006 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Công văn số 41/CV/TC ngày 24/7/2006 của Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội xin ý kiến Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về giải quyết sô năm công tác của người lao động tính trùng khi mua côt phần ưu đãi.

Công văn số 2443/LĐTBXH-LĐVL ngày 19/7/2006 và số 2633/LĐTBXH-LĐVL ngày 03/8/2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội giải đáp chính sách mua cổ phần ưu đãi giảm giá đối với người lao động trả lời Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội. Theo đó, khẳng định: “Đối với người lao động đã được mua cổ phần ưu đãi khi cổ phần hóa bộ phận doanh nghiệp-khách sạn Hancinco cần được xóa bỏ hoặc giảm trừ quyền mua cổ phần ưu đãi của những người này khi cổ phần hóa Công ty Đầu tư xây dựng số 2”

Công văn số 3211/STC-TCDN ngày 03/8/2006 của Sở Tài chính xin ý kiến bộ Tài chính về xử lý kết quả bán cổ phần và đại hội đồng cổ đông lần đầu tại Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội.

Vụ cổ phần hoá “vịt trời” tại HACINCO: Quá trình sai phạm diễn ra như thế nào? - 2

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã thay mặt Ban cán sự Đảng UBND TP Hà Nội ký công văn báo cáo phương án xử lý vụ cổ phần hoá “vịt trời” tại HACINCO.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã thay mặt Ban cán sự Đảng UBND TP Hà Nội ký công văn báo cáo phương án xử lý vụ cổ phần hoá “vịt trời” tại HACINCO.

Công văn số 11083/BTC-TCDN ngày 11/9/2006 của Bộ Tài chính trả lời Sở Tài chính như sau:

“1/ Việc một số nhà đầu tư thực hiện chuyển nợ thành vốn góp khi thánh toán tiền mua cổ phần theo kết quả đấu giá tại Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội theo báo cáo của Sở Tài chính là không đúng chế độ nhà nước đã quy định. Do đó, việc tiến hành Đại hội cổ đông tại doanh nghiệp này chưa đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, do việc chuyển nợ thành vốn góp có sự thảo thuận của doanh nghiệp, mặt khác đến nay nhà đầu tư cũng đã nộp tiền mua cổ phần cho doanh nghiệp, nên để tạo điều kiện cho Công ty sớm hoàn thành công tác chuyển đổi đúng quy định của pháp luật, đề nghị Sơ Tài chính báo cáo UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo:

Kiểm điểm, xử lý nghiêm đối với những người có liên quan đến việc thoả thuận chuyển nợ thành vốn góp chưa đúng chế độ nhà nước quy định. Ban Chỉ đạo cổ phần hóa, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông để cho ý kiến về tính hợp pháp của quyền bỏ phiếu của các cổ đông sở hữu cổ phần chuyển nợ nói trên hoặc phải tiến hành lại Đại hội cổ đông lần đầu như đề nghị của Sở Tài chính Hà Nội.

2/ Theo quy định tại điểm 5.1 mục B phần V Thông tư số 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 của Bộ Tài chính thì trong phạm vi 15 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá, cơ quan thực hiện đấu giá và nhà đầu tư cáo trách nhiệm hoàn tất việc mua bán cổ phần và chuyển tiền mua cổ phần về tài khoản của doanh nghiệp cổ phần hóa. Do đó, việc quy định phải nộp tiền thu từ tài khoản bán cổ phần lần đầu vào tài khoản phong tỏa của doanh nghiệp tại Kho bạc Hà Nội là không đúng với quy định này”

Ngày 24/11/2006, UBND Thành phố đã có văn bản số 5494/UBND-CN báo cáo Bí thư Thành ủy Hà Nội về việc thực hiện cổ phần hóa Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội thuộc Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội.


23 nhà đầu tư đã thanh toán hơn 21 tỷ đồng cho một công ty thuộc quản lý của UBND TP Hà Nội nhưng suốt 10 năm đã bị ém nhẹm trái pháp luật.

23 nhà đầu tư đã thanh toán hơn 21 tỷ đồng cho một công ty thuộc quản lý của UBND TP Hà Nội nhưng suốt 10 năm đã bị "ém nhẹm" trái pháp luật.

Tiếp theo, ngày 02/3/2007, UBND Thành phố đã tổ chức buổi làm việc với lãnh đạo của Bộ Tài chính và lãnh đạo Văn phòng Chính phủ để báo cáo xin ý kiến về việc xử lý sai sót trong quá trình cổ phần hóa Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội. Tại cuộc họp, đại diện các đơn vị dự họp đều thống nhất xác định các sai sót được phát hiện đã rõ ràng, cần giải quyết dứt điểm để chuyển sang công ty cổ phần. Đề nghị UBND Thành phố có văn bản báo cáo đề xuất phương án xử lý trình Thủ tướng Chính phủ xem xét cho ý kiến chỉ đạo.

Ngày 13/3/2007, Uỷ ban nhân dân Thành phố có văn bản số 1312/UBND-CN trình Thủ tướng Chính phủ về việc báo cáo thực hiện cổ phần hóa Công ty Đầu tư xây dựng số 2 thuộc Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội; trong đó UBND Thành phố đề xuất phương án giải quyết khó khăn vướng mắc của Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội như sau:

UBND Thành phố giao Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội:

+ Chỉ đạo kiểm điểm và có hình thức xử lý nghiêm đối với tập thể và cá nhân đã có sai phạm trong quá trình cổ phần hóa Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội, trách nhiệm của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội.

+ Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng Thành phố xác định rõ tồn tại của Công ty Đầu tư xây dựng nhà số 2 từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến hết năm 2006.

+ Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng của Thành phố thực hiện rà soát lại kết quả bán cổ phần của các nhà đầu tư (bán đấu giá và bán ưu đãi giảm giá cho cán bộ công nhân viên), công nhận quyền sở hữu cổ phần đối với các nhà đầu tư chấp hành đúng các quy định của Nhà nước trong việc mua cổ phần bằng hình thức đấu giá cũng như chuyển nợ đến hạn trả thành vốn góp cổ phần. Đối với các nhà đầu tư vi phạm các quy định trên thì hoàn trả lại tiền mua cổ phần (kể cả tiển cọc).

Ngày 26/3/2007 và ngày 15/6/2007, Chính phủ có các văn bản: Số 1577/VPCP-ĐMND và số 3311/VPCP-ĐMND thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, thống nhất xác định sai phạm của Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội; đồng thời chấp thuận phương án giải quyết khắc phục do UBND Thành phố đề xuất tại văn bản số 1312/UBND-CN ngày 13/3/2007.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế

MỚI NHẤT
Ước nguyện nhói lòng của cậu học trò bị kết tội cướp tài sản trước thềm năm mới
Ước nguyện nhói lòng của cậu học trò bị kết tội cướp tài sản trước thềm năm mới

(Dân trí) - “Thời gian qua thực sự là nỗi ám ảnh, khiếp sợ đối với em. Có lẽ từ ngày em bị kết tội câu kết, đồng phạm tội cướp tài sản em chưa lúc nào được ngủ ngon. Lúc nào em cũng mơ cảnh ngày em bị bắt giam, mường tượng cảnh em sống trong tù. Nhưng em vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ vì em rất sợ bố mẹ phải buồn, phải lo lắng….”, đó là lời tâm sự của em Lê Văn Khánh.

Thứ năm, 26/01/2017 - 07:37

Cảnh sát giao thông lập biên bản vi phạm có cần đóng dấu đỏ?
Cảnh sát giao thông lập biên bản vi phạm có cần đóng dấu đỏ?

(Dân trí) - “Khi cảnh sát gia thông lập biên bản xử phạt bạn tôi thì biên bản của công an giao thông không có dấu đỏ. Bạn tôi chưa nộp phạt mà yêu cầu văn bản xác định hành vi cần phải có dấu đỏ mới đúng. Vậy theo quy định thì biên bản xử phạt của CSGT có cần có dấu đỏ hay không?”, bạn đọc Dân trí đặt câu hỏi.

Thứ năm, 26/01/2017 - 07:26

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ bí ẩn những sổ đỏ trên mảnh “đất ma” tại huyện Hoài Đức
Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ bí ẩn những sổ đỏ trên mảnh “đất ma” tại huyện Hoài Đức

(Dân trí) - Sau gần 20 kỳ báo điều tra quyết liệt của Báo Dân trí làm rõ việc Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức (Hà Nội) ký cấp sổ đỏ cho “đất ma” khiến người dân bị lừa đảo đến “tan cửa nát nhà”, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo kiểm tra làm rõ, có biện pháp xử lý nghiêm, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/5/2017.

Thứ tư, 25/01/2017 - 07:40

Án tuyên một đường, thi hành một nẻo: "Quyết định làm theo mẫu, đừng hỏi gì nhiều nữa!"
Án tuyên một đường, thi hành một nẻo: "Quyết định làm theo mẫu, đừng hỏi gì nhiều nữa!"

(Dân trí) - Liên quan đến vụ "Án tuyên một đường, thi hành một nẻo", khi người dân hỏi về quyết định rút hồ sơ thi hành án từ huyện về tỉnh, thì Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng trả lời: "Đó là quyết định làm theo mẫu, đừng hỏi gì nhiều nữa hết", khiến cho người bị thi hành án thêm bức xúc.

Thứ ba, 24/01/2017 - 07:35

Nghệ An: Chưa có phép, quán karaoke vẫn rầm rộ khai trương để kịp phục vụ Tết?
Nghệ An: Chưa có phép, quán karaoke vẫn rầm rộ khai trương để kịp phục vụ Tết?

(Dân trí) - Dù chưa có giấy phép kinh doanh, chưa được các cơ quan chức năng thẩm định điều kiện để hoạt động nhưng quán karaoke Vertu vẫn rầm rộ khai trương khiến nhiều người bất ngờ và bức xúc.

Thứ hai, 23/01/2017 - 03:29

Công khai xin lỗi, hỗ trợ tiền cho cháu bé 5 tuổi bị cột viễn thông đè nát chân!
Công khai xin lỗi, hỗ trợ tiền cho cháu bé 5 tuổi bị cột viễn thông đè nát chân!

(Dân trí) - Sau loạt bài điều tra của báo Dân trí phản ánh vụ việc cháu Sang, 5 tuổi ở xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà bị cột viễn thông đổ đè nát chân, Trung tâm Viễn thông Lộc Hà và những người liên quan đã tiến hành xin lỗi công khai, đồng thời hỗ trợ 450 triệu đồng cho cháu Sang

Thứ hai, 23/01/2017 - 02:02

Nữ lao động tố bị đưa "bánh vẽ" khi đi xuất khẩu lao động
Nữ lao động tố bị đưa "bánh vẽ" khi đi xuất khẩu lao động

(Dân trí) - Ký hợp đồng lao động với Công ty cổ phần phát triển nguồn lực và dịch vụ dầu khí Việt Nam, chị Trần Thị T (SN 1986), trú tại Phi Mô - Lạng Giang (Bắc Giang) được đưa sang làm giúp việc tại Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, chị T cho biết tại đây chị được chủ nhà cho biết phải nộp tiền nếu muốn về và đánh đập, sàm sỡ.

Thứ hai, 23/01/2017 - 09:01

Vì sao Chủ tịch HĐQT Công ty Cấp nước “chần chừ” chưa nhận lại người lao động?
Vì sao Chủ tịch HĐQT Công ty Cấp nước “chần chừ” chưa nhận lại người lao động?

(Dân trí) - Mặc dù đơn vị còn thiếu lao động rất nhiều, Ban điều hành đã có tờ trình thừa nhận sai sót và đề nghị nhận lại 29 lao động vừa bị cho nghỉ việc, nhưng ông Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cấp nước Cà Mau vẫn tìm lý do để chần chừ, chưa chịu nhận lại người lao động.

Chủ nhật, 22/01/2017 - 09:09

Nhịp cầu bạn đọc số 1: Đề nghị làm rõ tố cáo thông thầu tại Sơn La!
Nhịp cầu bạn đọc số 1: Đề nghị làm rõ tố cáo thông thầu tại Sơn La!

(Dân trí) - Dân trí Báo Dân trí tiếp tục nhận được nhiều đơn thư của bạn đọc trên toàn quốc khiếu nại về các vụ án oan sai, những vụ việc tiêu cực liên quan đến các cấp chính quyền. Nội dung đơn thư đã được Báo Dân trí chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật:

Thứ bảy, 21/01/2017 - 08:27

Nghệ An: Đấu thầu không trúng, doanh nghiệp kiện Sở Giáo dục và Đào tạo ra toà
Nghệ An: Đấu thầu không trúng, doanh nghiệp kiện Sở Giáo dục và Đào tạo ra toà

(Dân trí) - HĐXX nhận định, việc liên danh nhà thầu ủy quyền cho Công ty Anh Đức thay mặt liên danh thương thảo ký kết hợp đồng khi trúng thầu là không đúng quy định. Sở GD-ĐT Nghệ An không có trách nhiệm phải yêu cầu nhà thầu bổ sung hồ sơ dự thầu nếu hồ sơ không hợp lệ.

Thứ bảy, 21/01/2017 - 08:01

Nghệ An: Công trình thủy lợi tiền tỷ xây xong chờ ngày... phá hủy!
Nghệ An: Công trình thủy lợi tiền tỷ xây xong chờ ngày... phá hủy!

(Dân trí) - Công trình thủy lợi cầu Sến được đầu tư xây dựng theo chương trình 135 của Chính phủ để phục vụ cho gần 200 ha đất nông nghiệp tại xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương, Nghệ An. Dự án có vốn đầu tư gần 1,4 tỷ đồng và đến thời điểm này trạm bơm đang phải chờ ngày phá dỡ.

Thứ sáu, 20/01/2017 - 11:56

Hà Nội: Yêu cầu xử lý dứt điểm vụ “xén” cả di tích quốc gia xây nhà tầng
Hà Nội: Yêu cầu xử lý dứt điểm vụ “xén” cả di tích quốc gia xây nhà tầng

(Dân trí) - Mặc dù là di tích lịch sử cấp Quốc gia đã được khoanh vùng bảo vệ nhưng nhiều năm qua, đình Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội đã bị “xén đất” để xây nhà tầng kiên cố. Sở Văn hoá và Thể thao TP Hà Nội đã có văn bản đề nghị UBND quận Nam Từ Liêm xử lý dứt điểm.

Thứ sáu, 20/01/2017 - 08:09

ĐÁNG QUAN TÂM
Sóc Trăng: Vợ chồng thương binh kêu cứu vì bỗng dưng mất đất!
Sóc Trăng: Vợ chồng thương binh kêu cứu vì bỗng dưng mất đất!

(Dân trí) - Rời quân ngũ với một chân gửi lại chiến trường cùng nhiều huân, huy chương, huy hiệu mang về nhà, người thương binh Nguyễn Trung Ban (ngụ tỉnh Sóc Trăng) trở lại cuộc sống đời thường. Thế nhưng, giờ ông Ban phải đối mặt với việc bị mất đất một cách vô lý.

Thứ năm, 19/01/2017 - 07:50

Vụ em học sinh bị kết tội “Cướp tài sản”: Đau đáu chờ phiên toà giám đốc thẩm!
Vụ em học sinh bị kết tội “Cướp tài sản”: Đau đáu chờ phiên toà giám đốc thẩm!

(Dân trí) - “Thời gian qua, mặc dù Khánh đã có nhiều cố gắng nhưng tinh thần của cháu không còn được như trước, luôn cảnh giác, hoang mang. Bây giờ lúc nào gia đình chị cũng luôn động viên con là không sao đâu”, chị Nhàn chia sẻ.

Thứ năm, 19/01/2017 - 07:45

“Quan hành dân” nhìn từ vụ áp thuế oan 5,7 tỷ đến việc dân đồng loạt kiện huyện ra toà
“Quan hành dân” nhìn từ vụ áp thuế oan 5,7 tỷ đến việc dân đồng loạt kiện huyện ra toà

(Dân trí) - Vụ áp thuế oan 5,7 tỷ đồng cho 253m2 đất tại huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) là một điển hình của việc “quan hành dân” gây phẫn nộ dư luận cả nước. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, người dân đã được trả lại công bằng. Trong khi đó, việc người dân đồng loạt khởi kiện uỷ ban huyện ra toà tại Bắc Giang cũng là một “sự lạ” được dư luận cả nước quan tâm.

Thứ tư, 18/01/2017 - 08:59

Giá bồi thường nào cho đủ với cháu bé 5 tuổi bị cột viễn thông đè nát chân?
Giá bồi thường nào cho đủ với cháu bé 5 tuổi bị cột viễn thông đè nát chân?

(Dân trí) - “Không biết những người cò kè mặc cả với gia đình cháu Sang có dám nhận 1 tỷ để chấp nhận cưa chân không? Cháu Sang bị tàn tật cả đời bao nhiêu tiền cũng không là gì. Đòi hỏi của gia đình không có gì quá đáng. Cơ quan gây ra hậu quả do thiếu trách nhiệm phải đền bù phù hợp với yêu cầu của gia đình”, bạn đọc Dân trí bày tỏ quan điểm.

Thứ tư, 18/01/2017 - 08:03

Yêu cầu xử lý việc rác thải làm ô nhiễm sông Lam tại Thanh Chương
Yêu cầu xử lý việc rác thải làm ô nhiễm sông Lam tại Thanh Chương

(Dân trí) - Ngày 12/1/2017, Tỉnh ủy Nghệ An đã có Công văn gửi Huyện uỷ Thanh Chương đề nghị chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, xác minh làm rõ sự việc sông Lam bị ô nhiễm do lượng rác thải quá lớn tại chân cầu Rộ, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương.

Thứ tư, 18/01/2017 - 07:37

Yêu cầu Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An nhanh chóng làm rõ việc thu hồi đất của dân!
Yêu cầu Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An nhanh chóng làm rõ việc thu hồi đất của dân!

(Dân trí) - Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội đã chuyển đơn, yêu cầu chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An xem xét làm rõ vụ việc ra nghị quyết thu hồi đất của ông Lê Văn Hồng (trú tại khối 5, phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An).

Thứ tư, 18/01/2017 - 07:35

Mời giải quyết khiếu nại nhưng nội dung lại thỏa thuận hướng… trả nợ
Mời giải quyết khiếu nại nhưng nội dung lại thỏa thuận hướng… trả nợ

(Dân trí) - Liên quan đến vụ “Án tuyên một đường, thi hành một nẻo”, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng vừa mời phía bà Hiền và bà Thảo làm việc, nhưng nội dung không liên quan gì đến vấn đề khiếu nại mà chủ yếu là bàn tới việc… trả nợ.

Thứ ba, 17/01/2017 - 07:52

Thanh tra Bộ TN&MT đề nghị làm rõ công dân “tố” quận Long Biên cấp sổ đỏ trái luật
Thanh tra Bộ TN&MT đề nghị làm rõ công dân “tố” quận Long Biên cấp sổ đỏ trái luật

(Dân trí) - Liên quan đến việc Bà Bùi Thị Sâm, trú tại đường Nguyễn Văn Cừ - Ngọc Lâm - Long Biên (Hà Nội) tố cáo UBND quận Long Biên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái pháp luật, Thanh tra Bộ TN&MT đã chuyển nội dung tố cáo đến Sở TN&MT TP Hà Nội đề nghị giải quyết.

Thứ hai, 16/01/2017 - 01:07

Hà Nam: Người dân bức xúc vì xã cố tình bầu Chủ tịch HĐND sai quy định
Hà Nam: Người dân bức xúc vì xã cố tình bầu Chủ tịch HĐND sai quy định

(Dân trí) - Trước cuộc họp bầu chức danh Chủ tịch HĐND xã An Đổ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, người dân đã liên tục kiến nghị về việc ông Bạch Xuân Dũng nếu tái đắc cử sẽ vi phạm luật Tổ chức chính quyền địa phương. Tuy nhiên, phớt lờ tất cả, trong kỳ họp thứ nhất nhiệm kỳ 2016 - 2012 ông Bạch Xuân Dũng vẫn tái đắc cử chức danh này khiến người dân vô cùng “phẫn nộ”.

Thứ hai, 16/01/2017 - 07:59

Án tuyên 7 năm chưa được thi hành: TAND Tối cao chuyển đơn đề nghị giải quyết
Án tuyên 7 năm chưa được thi hành: TAND Tối cao chuyển đơn đề nghị giải quyết

(Dân trí) - Liên quan đến vụ “Án tuyên 7 năm vẫn chưa được thi hành”, Tòa án nhân dân Tối cao đã chuyển đơn khiếu nại của ông Huỳnh Thanh Dững đến Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng xem xét giải quyết.

Thứ hai, 16/01/2017 - 07:54

Bình Định: Quốc lộ 19 “vắng” xe cơi nới thùng khi thanh tra liên ngành ra quân
Bình Định: Quốc lộ 19 “vắng” xe cơi nới thùng khi thanh tra liên ngành ra quân

(Dân trí) - Nghe ngóng thấy lực lượng Thanh tra liên ngành ra quân xử lý xe cơi nới thùng, chở quá tải chạy trên tuyến QL 19 đoạn qua huyện Tây Sơn (Bình Định), tập đoàn xe này đã “án binh bất động” khiến lực lượng chức năng không xử lý được xe nào.

Thứ hai, 16/01/2017 - 07:52

“Om” tiền của dân gần 11 năm chưa trả”, cán bộ thi hành án ra văn bản cẩu thả!
“Om” tiền của dân gần 11 năm chưa trả”, cán bộ thi hành án ra văn bản cẩu thả!

(Dân trí) - Liên quan đến vụ cán bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mỹ Tú (tỉnh Sóc Trăng) “om” tiền thi hành án của người dân nhiều năm liền, lãnh đạo Chi cục vừa mời người được thi hành án đến nhận tiền.

Thứ hai, 16/01/2017 - 07:44