Cơn bão số 2

Cơn bão số 2 hướng vào Quảng Ninh - Ninh Bình