6 quy tắc trọng âm cần ghi nhớ trong làm bài thi tiếng Anh

Dân trí Nếu bạn đang chuẩn bị bước vào kỳ thi THPT Quốc gia 2020 thì không thể bỏ qua 6 bí quyết này nếu muốn làm bài “đánh dấu trọng âm".

Khác với tiếng Việt, tiếng Anh là ngôn ngữ đa âm tiết. Do vậy, những từ hai âm tiết trở lên trong tiếng Anh luôn có một âm tiết được nhấn mạnh hơn so với các âm tiết còn lại. Đó được gọi là trọng âm.

Bài viết hôm nay sẽ chia sẻ cho các bạn 6 quy tắc giúp bạn luôn xác định trọng âm từ một cách chính xác nhé.  

6 quy tắc trọng âm cần ghi nhớ trong làm bài thi tiếng Anh - 1

Thế nào là trọng âm?

Trọng âm từ là lực được phát ra nhấn vào một âm tiết nhất định trong một từ. Đối với từ chỉ có một âm tiết như “girl”, “boy” hay “good” thì trọng âm rơi vào chính âm tiết đó.

Tuy nhiên, với những từ có 2 âm tiết trở lên thì âm tiết nhận trọng âm là âm tiết được phát âm mạnh hơn, nghe rõ hơn các âm tiết còn lại.

VD: Từ “remember” có 3 âm tiết (re, mem,ber). Âm tiết thứ hai (mem) phát âm mạnh hơn các âm còn lại. Vì vậy ta nói từ “remember” có trọng âm rơi vào âm tiết số 2.

Quy tắc trọng âm

Quy tắc 1: Âm tiết thứ nhất

- Từ có 3 âm tiết và tận cùng là hậu tố -ry thì trọng âm của từ nhấn vào âm tiết đầu. 

VD: history /ˈhɪs.tər.i/ : lịch sử

      factory /ˈfæk.tər.i/ : nhà máy

- Đa số danh từ và tính từ có 2 âm tiết nhấn trọng âm vào âm tiết thứ nhất.

VD: 

Danh từ

Tính từ

Rubbish /ˈrʌb.ɪʃ/ : rác thải

Modern /ˈmɒd.ən/ : hiện đại

Garbage /ˈɡɑː.bɪdʒ/: rác thải

Legal /ˈliː.ɡəl/ : hợp pháp

District /ˈdɪs.trɪkt/ : quận, huyện

Busy /ˈbɪz.i/ : bận rộn

Ngoại lệ:

Advice /ədˈvaɪs/ : lời khuyên

Result /rɪˈzʌlt/ : kết quả

Reply /rɪˈplaɪ/ : hồi âm

Effect /ɪˈfekt/ : ảnh hưởng

Machine /məˈʃiːn/ : máy móc

Alone /əˈləʊn/ : một mình

Mistake /mɪˈsteɪk/ : lỗi sai

Extreme /ɪkˈstriːm/ : cực độ

Hotel /həʊˈtel/ : khách sạn

Police /pəˈliːs/ : cảnh sát

Quy tắc 2: Âm tiết thứ hai

- Đa số động từ có 2 âm tiết được nhấn trọng âm vào âm tiết thứ hai.

VD:

Reduce /rɪˈdʒuːs/ : giảm

Remind /rɪˈmaɪnd/ : nhắc nhở

Reject  /rɪˈdʒekt/: loại bỏ

Maintain /meɪnˈteɪn/ : duy trì

Destroy /dɪˈstrɔɪ/ : phá hủy

Disturb /dɪˈstɜːb/ : quấy rầy

Ngoại lệ

Visit /ˈvɪz.ɪt/ : thăm

Open /ˈəʊ.pən/ : mở

Answer /ˈɑːn.sər/ : trả lời

Happen/ˈhæp.ən/ : xảy ra

Offer /ˈɒf.ər/ : đề nghị

Listen /ˈlɪs.ən/ : lắng nghe

Enter /ˈen.tər/ : đi vào

Study /ˈstʌd.i/ : học

Finish /ˈfɪn.ɪʃ/ : kết thúc

Notice /ˈnəʊ.tɪs/  : chú ý

- Từ có 2 âm tiết được bắt đầu bằng chữ cái “a” và âm tiết đầu được phát âm /ə/ thì trọng âm của từ đó nhấn vào âm tiết thứ 2.

Aside /əˈsaɪd/ : để dành

Achieve  /əˈtʃiːv/: đạt được

About /əˈbaʊt/ : về

Alike /əˈlaɪk/ : giống như

Above /əˈbʌv/ : phía trên

Asleep /əˈsliːp/ : buồn ngủ

Quy tắc 3: Âm tiết thứ 2 từ dưới lên

- Trọng âm của từ rơi vào âm tiết thứ 2 từ dưới lên nếu từ có tận cùng bằng hậu tố: ic, ics, ion, ian, ial, ual, o/ow, ient, ience, eous, ious, ish.

VD:

ic

Aquatic /əˈkwæt.ɪk/ : dưới nước

ics

Physics /ˈfɪz.ɪks/ : vật lý

ion

Conversion /kənˈvɜː.ʃən/  : sự biến đổi

ian

Musician /mjuːˈzɪʃ.ən/  : nhạc sĩ

ial

Financial /faɪˈnæn.ʃəl/ : tài chính

ual

Individual /ˌɪn.dɪˈvɪdʒ.u.əl/ : riêng lẻ

o/ ow

Tomato /təˈmɑː.təʊ/  : cà chua

ient

Efficient /ɪˈfɪʃ.ənt/ : hiệu quả

ience

Experience /ɪkˈspɪə.ri.əns/ : kinh nghiệm

eous

Advantageous /ˌæd.vænˈteɪ.dʒəs/  : có lợi

ious

Religious /rɪˈlɪdʒ.əs/ : tôn giáo

ish

Vanish /ˈvæn.ɪʃ/  : biến mất

Ngoại lệ:

Lunatic /ˈluː.nə.tɪk/ : âm lịch

Arithmetic /əˈrɪθ.mə.tɪk/ : số học

Rhetoric /ˈret.ər.ɪk/ : lời hoa mỹ

Television /ˈtel.ɪ.vɪʒ.ən/  : truyền hình

Arabic /ˈær.ə.bɪk/ : thuộc Ả rập

Politics /ˈpɒl.ə.tɪks/  : chính trị

Catholic /ˈkæθ.əl.ɪk/ : cơ đốc giáo

Hello /heˈləʊ/  : xin chào

Quy tắc 4: Âm tiết thứ 3 từ dưới lên

- Trọng âm của từ rơi vào âm tiết thứ 3 từ dưới lên nếu từ có tận cùng bằng hậu tố : itive, ate,  gy, phy, try, fy, ical, inal, ity, ety, ible, ize/ise.

VD: 

itive

Sensitive /ˈsen.sɪ.tɪv/ : nhạy cảm

ate

Certificate /səˈtɪf.ɪ.kət/ : chứng chỉ

gy

Technology  /tekˈnɒl.ə.dʒi/: công nghệ

phy

Photography /fəˈtɒɡ.rə.fi/ : nhiếp ảnh

try

Geometry /dʒiˈɒm.ə.tri/ : hình học

ical

Historical /hɪˈstɒr.ɪ.kəl/  : thuộc lịch sử

inal

Original /əˈrɪdʒ.ən.əl/ : gốc

ity

Necessity /nəˈses.ə.ti/ : cần thiết

ety

Society /səˈsaɪ.ə.ti/ : xã hội

ible

Flexible /ˈflek.sə.bəl/  : linh hoạt

ize/ise

Industrialize /ɪnˈdʌs.tri.ə.laɪz/ : công nghiệp hóa

Ngoại lệ:

Characterize /ˈkær.ək.tə.raɪz/ : tiêu biểu

Capitalize /ˈkæp.ɪ.təl.aɪz/ : tư bản hóa

Quy tắc 5: Âm tiết thứ 4 từ dưới lên

Trọng âm của từ rơi vào âm tiết th ứ 4 từ dưới lên nếu từ có tận cùng bằng hậu tố : ary, ative.

VD:

Necessary/ˈnes.ə.ser.i/ : cần thiết

Literary /ˈlɪt̬.ə.rer.i/ : sự biết chữ

Administrative  /ədˈmɪn.ɪ.strə.tɪv/: hành chính

Generative /ˈdʒen.ər.ə.tɪv/ : sinh ra

Ngoại lệ: 

Documentary/ˌdɒk.jəˈmen.tər.i/  : tài liệu

Conservative /kənˈsɜː.və.tɪv/ : bảo thủ

Quy tắc 6: Âm tiết cuối

Trọng âm của từ rơi vào âm cuối nếu từ có tận cùng bằng các hậu tố : ee, eer, oo, oon, aire, ain (trong động từ), ade, ique, esque, ese, ette.

VD:

ee

Guarantee /ˌɡær.ənˈtiː/ : sự đảm bảo

eer

Engineer /ˌen.dʒɪˈnɪər/ : kỹ sư

oo

Shampoo /ʃæmˈpuː/ : dầu gội đầu

oon

Balloon /bəˈluːn/ : bong bóng

aire

Questionnaire /ˌkwes.tʃəˈneər/ : hệ thống câu hỏi

ain

Entertain /en.təˈteɪn/ : giải trí

ade

Lemonade /ˌlem.əˈneɪd/ : nước chanh

ique

Unique /juːˈniːk/ : độc nhất

esque

Picturesque /ˌpɪk.tʃərˈesk/ : đẹp như tranh

ese

Japanese /ˌdʒæp.ənˈiːz/ : người Nhật

ette

Cigarette /ˌsɪɡ.ərˈet/ : thuốc lá

Ngoại lệ:

Committee /kəˈmɪt.i/ : ủy ban

Coffee /ˈkɒf.i/ : cà phê

Centigrade /ˈsen.tɪ.ɡreɪd/ : bách phân

7. Lưu ý

Một số tiền tố và hậu tố khi thêm vào không làm thay đổi trọng âm chính của từ đó. Do đó khi gặp những từ chứa tiền tố, hậu tố này ta cần tách ra khỏi từ gốc để xác định trọng âm từ gốc theo 6 quy tắc trên.

VD: Tiền tố: Hầu hết tiền tố không làm thay đổi trọng âm của từ gốc

un-

Healthy  /ˈhel.θi/  - Unhealthy /ʌnˈhel.θi/

im-

Mature /məˈtʃʊər/ - Immature /ˌɪm.əˈtʃʊər/

in-

Complete /kəmˈpliːt/- Incomplete /ˌɪn.kəmˈpliːt/

ir-

Relevant /ˈrel.ə.vənt/ - Irrelevant /ɪˈrel.ə.vənt/

dis-

Connect /kəˈnekt/ - Disconnect /ˌdɪs.kəˈnekt/

non-

Smokers /ˈsməʊ.kər/ - Nonsmoker /nɑnˈsmoʊ·kər/

en-

Courage /ˈkʌr.ɪdʒ/ - Encourage /ɪnˈkʌr.ɪdʒ/

re-

Arrange /əˈreɪndʒ/ - Rearrange /ˌriː.əˈreɪndʒ/

over-

Crowded /ˈkraʊ.dɪd/ - Overcrowded /ˌəʊ.vəˈkraʊ.dɪd/

Ngoại lệ: Những từ có tiền tố “under” thường bị thay đổi trọng âm.

Hậu tố:

-ly

Complete /kəmˈpliːt/ - Incomplete /kəmˈpliːt.li/

-ing

Amuse /əˈmjuːz/ - Amusing /əˈmjuː.zɪŋ/

-al

Season /ˈsiː.zən/ - Seasonal /ˈsiː.zən.əl/

-able

Comfort /ˈkʌm.fət/ - Comfortable /ˈkʌm.fə.tə.bəl/

-less

Hope /həʊp/ - Hopeless /ˈhəʊp.ləs/

-ful

Beauty /ˈbjuː.ti/  - Beautiful /ˈbj uː.tɪ.fəl/

-er/ -or

Act /ækt/ - Actor /ˈæk.tər/

-en

Length /leŋθ/ - Lengthen /ˈleŋ.θən/

-ment

Enjoy /ɪnˈdʒɔɪ/ - Enjoyment /ɪnˈdʒɔɪ.mənt/

-ness

Happy /ˈhæp.i/  - Happiness /ˈhæp.i.nəs/

-ship

Relation /rɪˈleɪ.ʃən/ - Relationship /rɪˈleɪ.ʃən.ʃɪp/

-hood

Neighbor /ˈneɪ·bər/ - Neighborhood /ˈneɪ·bərˌhʊd/

Nhật Hồng (Nguồn  Jolo English)

MỚI NHẤT
Bộ Giáo dục & Đào tạo có Chánh thanh tra mới
Bộ Giáo dục & Đào tạo có Chánh thanh tra mới

(Dân trí) - Sáng nay 12/3, Bộ GD&ĐT đã tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục & Đào tạo, nhiệm kỳ 5 năm đối với TS.Nguyễn Đức Cường.

Thứ năm, 12/03/2020 - 10:09

Thi vào trường quân đội được hưởng quyền lợi như thế nào?
Thi vào trường quân đội được hưởng quyền lợi như thế nào?

(Dân trí) - Những đối tượng nào được thi tuyển vào trường quân đội? Quyền lợi và nghĩa vụ của học viên trong các trường Quân đội như thế nào?

Thứ năm, 12/03/2020 - 08:24

Dịch Covid-19 sẽ gây ra cuộc khủng hoảng chăm sóc trẻ em tại Mỹ
Dịch Covid-19 sẽ gây ra cuộc khủng hoảng chăm sóc trẻ em tại Mỹ

(Dân trí) - Tới nay, đã có 621 trường học từ mầm non tới trung học trên phạm vi toàn nước Mỹ phải đóng cửa do bùng phát dịch Covid-19.

Thứ năm, 12/03/2020 - 07:49

TPHCM tiếp tục soát danh sách học sinh, giáo viên đi qua vùng dịch Covid-19
TPHCM tiếp tục soát danh sách học sinh, giáo viên đi qua vùng dịch Covid-19

(Dân trí) - Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu khẩn cấp rà soát danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên có đi qua vùng dịch cả trong và ngoài nước.

Thứ năm, 12/03/2020 - 07:29

Hòa Bình có tân Giám đốc Sở GD&ĐT
Hòa Bình có tân Giám đốc Sở GD&ĐT

(Dân trí) - UBND tỉnh Hòa Bình vừa có quyết định bổ nhiệm bà Bùi Thị Kim Tuyến, Phó Giám đốc phụ trách giữ chức Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình.

Thứ năm, 12/03/2020 - 07:09

Nghệ An: Học sinh lớp 9 và 12 sẽ ôn tập trên truyền hình
Nghệ An: Học sinh lớp 9 và 12 sẽ ôn tập trên truyền hình

(Dân trí) - Chiều 11/3, Sở GD&ĐT Nghệ An và Đài PT-TH tỉnh họp bàn kế hoạch ôn tập kiến thức trên truyền hình cho học sinh trên địa bàn tỉnh khối lớp 9 và 12.

Thứ năm, 12/03/2020 - 07:07

Thanh Hóa: Sớm triển khai học trực tuyến trong đợt nghỉ phòng dịch Covid-19
Thanh Hóa: Sớm triển khai học trực tuyến trong đợt nghỉ phòng dịch Covid-19

(Dân trí) - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu trong thời điểm này, ngành giáo dục phải có giải pháp hữu hiệu để duy trì và củng cố kiến thức cho các em học sinh.

Thứ năm, 12/03/2020 - 07:06

Các trung tâm dạy thêm tư nhân Hàn Quốc “kêu cứu” giữa dịch Covid-19
Các trung tâm dạy thêm tư nhân Hàn Quốc “kêu cứu” giữa dịch Covid-19

(Dân trí) - Các trung tâm dạy thêm tư nhân (còn gọi là Hagwons) tại Hàn Quốc đang đối mặt với nhiều khó khăn về tài chính khi tiếp tục phải đóng cửa trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Thứ năm, 12/03/2020 - 07:00

Thừa Thiên Huế thí điểm dạy học trên truyền hình cho học sinh khối 9 và 12
Thừa Thiên Huế thí điểm dạy học trên truyền hình cho học sinh khối 9 và 12

(Dân trí) - Ngày 11/3, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đang chuẩn bị đưa chương trình dạy học thí điểm cho học sinh khối 9 và 12 lên truyền hình trong mùa dịch Covid-19.

Thứ năm, 12/03/2020 - 12:08

Ra mắt ứng dụng dạy học trực tuyến miễn phí trong mùa dịch Covid-19
Ra mắt ứng dụng dạy học trực tuyến miễn phí trong mùa dịch Covid-19

(Dân trí) - Ứng dụng Giáo dục AIC Education cho phép các thầy cô giáo và học sinh dễ dàng thiết kế các lớp học trực tuyến, chia sẻ bài giảng và tương tác hai chiều (dạy và học trên lớp học ảo).

Thứ tư, 11/03/2020 - 08:46

TPHCM: Đề xuất cấp khẩu trang miễn phí cho 1,4 triệu học sinh, giáo viên
TPHCM: Đề xuất cấp khẩu trang miễn phí cho 1,4 triệu học sinh, giáo viên

(Dân trí) - Sở GD&ĐT TPHCM đề xuất với UBND thành phố về việc cấp khẩu trang miễn phí cho khoảng 1,4 triệu học sinh, giáo viên khi trường hoạt hoạt động trở lại.

Thứ tư, 11/03/2020 - 08:43

Đắk Lắk: Cách ly nhiều giáo viên và cán bộ huyện tại nhà
Đắk Lắk: Cách ly nhiều giáo viên và cán bộ huyện tại nhà

(Dân trí) - Có 4 giáo viên, 3 cán bộ của huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) đã được tiến hành cách ly do đã tiếp xúc với người tiếp xúc dạng gần với người nhiễm Covid-19.

Thứ tư, 11/03/2020 - 08:38

ĐÁNG QUAN TÂM
Thanh Hóa: 41 giáo viên, học sinh đang cách ly tại nhà
Thanh Hóa: 41 giáo viên, học sinh đang cách ly tại nhà

(Dân trí) - Tại Thanh Hóa, đến thời điểm này có 41 cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh đang được nghỉ học, cách ly do đã đến và đi từ vùng có dịch hoặc tiếp xúc với người thuộc diện cách ly.

Thứ tư, 11/03/2020 - 05:47

Học sinh lớp 12 ở Đà Nẵng sẽ ôn tập qua truyền hình
Học sinh lớp 12 ở Đà Nẵng sẽ ôn tập qua truyền hình

(Dân trí) - Dự kiến bắt đầu từ ngày 16/3, học sinh lớp 12 các trường THPT tại Đà Nẵng sẽ được tổ chức ôn tập 9 môn học qua kênh truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình thành phố.

Thứ tư, 11/03/2020 - 05:44

ĐH Bách khoa Đà Nẵng bắt buộc sinh viên học trực tuyến
ĐH Bách khoa Đà Nẵng bắt buộc sinh viên học trực tuyến

(Dân trí) - Theo Ban Giám hiệu Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng, việc học trực tuyến được thông báo rộng rãi và là bắt buộc đối với sinh viên.

Thứ tư, 11/03/2020 - 03:35

Hơn 20.000 SV Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM học online đến cuối tháng 3
Hơn 20.000 SV Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM học online đến cuối tháng 3

(Dân trí) - Sáng nay 11/3, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM có thông báo tới sinh viên về việc không học tập trung tại trường đến cuối tháng 3 do diễn biến dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp.

Thứ tư, 11/03/2020 - 03:03

Cà Mau: Cách ly nhiều HS tiếp xúc với người về từ nước có dịch Covid-19
Cà Mau: Cách ly nhiều HS tiếp xúc với người về từ nước có dịch Covid-19

(Dân trí) - Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Cà Mau cho biết, vừa qua, nhiều học sinh có tiếp xúc với người nước ngoài, về từ vùng dịch đều được cách ly, sức khỏe ổn định.

Thứ tư, 11/03/2020 - 12:28

Đồng Nai hỏa tốc cho học sinh Mầm non đến THCS nghỉ học đến hết ngày 4/4
Đồng Nai hỏa tốc cho học sinh Mầm non đến THCS nghỉ học đến hết ngày 4/4

(Dân trí) - UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản hỏa tốc thông báo cho học sinh từ bậc Mầm non đến THCS kéo dài gian nghỉ học đến hết ngày 4/4. Học sinh THPT và học viên các trung tâm GDTX đi học bình thường.

Thứ tư, 11/03/2020 - 11:56

Đồng Nai là tỉnh đầu tiên cho học sinh từ Mầm non đến THCS nghỉ hết tháng 3
Đồng Nai là tỉnh đầu tiên cho học sinh từ Mầm non đến THCS nghỉ hết tháng 3

(Dân trí) - UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận phương án đề xuất của Sở GD&ĐT cho học sinh từ bậc Mầm non đến THCS nghỉ học đến hết tháng 3/2020.

Thứ tư, 11/03/2020 - 10:06

Chỉnh sửa thông báo nhập học của trường, 8 sinh viên bị triệu tập
Chỉnh sửa thông báo nhập học của trường, 8 sinh viên bị triệu tập

(Dân trí) - Một sinh viên chỉnh sửa thông báo của nhà trường về thời gian nhập học sau thời gian nghỉ phòng dịch Covid-19. Văn bản chỉnh sửa này được một sinh viên khác đăng tải trên mạng xã hội.

Thứ tư, 11/03/2020 - 09:26

Điều chỉnh thời gian sơ tuyển vào các trường Quân đội năm 2020
Điều chỉnh thời gian sơ tuyển vào các trường Quân đội năm 2020

(Dân trí) - Ngày 10/3, Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng thông báo, điều chỉnh thời gian sơ tuyển tuyển sinh quân sự vào các trường trong Quân đội năm 2020.

Thứ tư, 11/03/2020 - 09:08

Bộ GD&ĐT lên phương án tăng cường dạy học từ xa
Bộ GD&ĐT lên phương án tăng cường dạy học từ xa

(Dân trí) - Nếu học sinh tiếp tục nghỉ lâu hơn do dịch Covid-19, Bộ GD-ĐT sẽ chuẩn bị các phương án phù hợp về dạy học từ xa.

Thứ tư, 11/03/2020 - 08:46

Sinh viên Hàn Quốc không tin tưởng chất lượng học online, đòi hoàn học phí
Sinh viên Hàn Quốc không tin tưởng chất lượng học online, đòi hoàn học phí

(Dân trí) - Một khảo sát trên sinh viên thuộc 49 đại học Hàn Quốc mới đây cho thấy nhiều sinh viên quan ngại về chất lượng các lớp học online trong bối cảnh đối phó với dịch Covid-19.

Thứ tư, 11/03/2020 - 07:22

Câu chuyện cảm động của ngôi trường mang tên nữ sinh Nhật Bản
Câu chuyện cảm động của ngôi trường mang tên nữ sinh Nhật Bản

(Dân trí) - Ngôi trường tiểu học mang tên một nữ sinh Nhật Bản được xây dựng 25 năm trước bằng tất cả tấm lòng của gia đình cô. Đó là ngôi trường mang tên Junko tại xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam.

Thứ tư, 11/03/2020 - 05:30