Thứ năm, 21/05/2020 - 13:08

Bộ Công thương yêu cầu lãnh đạo ĐH Điện lực kiểm điểm, xử lý trách nhiệm

Dân trí

Ngày 21/5, thông tin từ Bộ Công Thương về kết quả thanh tra ĐH Điện lực. Theo đó, Bộ yêu cầu lãnh đạo nhà trường tiến hành kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân, đơn vị để xảy ra sai phạm.

Kết quả thanh tra trường ĐH Điện lực của Bộ Công thương chỉ rõ: Trường chưa thực hiện đầy đủ việc báo cáo về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng theo quy định của Luật.

Công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo còn có thiếu sót, có trường hợp chưa thực hiện đầy đủ quy trình xử lý theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật tố cáo và các văn bản hướng dẫn.

Một số trường hợp bổ nhiệm do trường thực hiện còn chưa đảm bảo đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn, công tác bổ nhiệm lại cán bộ còn có trường hợp chưa đúng về thời hạn theo quy định.

Kết luận nhấn mạnh đến công tác đào tạo, hợp tác quốc tế còn một số hoạt động hạn chế, chưa hiệu quả. Một số lớp có lượng sinh viên theo học ít, không tuyển dụng được hệ hợp tác quốc tế, nhiều chuyên ngành đào tạo sau đại học không đảm bảo cân đối thu học phí với chi phí đào tạo. Công tác rà soát, đối chiếu, kiểm tra phôi, in và phát bằng cho sinh viên thực hiện chưa tốt.

Việc tổ chức thu, chi học phí ở một số khoa, ngành chưa đảm bảo tính rõ ràng, minh bạch. Một số hoạt động quản lý các nguồn tài chính như đầu tư, công nợ, thu chi, quản lý khu đất của nhà trường, gói thầu mua sắm thiết bị, công trình xây dựng, nội dung tố cáo, phản ánh sai phạm trong công tác tài chính… chưa đúng quy định.

Bộ Công thương yêu cầu nhà trường, ngoài việc thực hiện kết luận kiểm toán, thanh tra trước đây cần nghiêm túc thực hiện những nội dung kiến nghị về công tác phòng, chống tham nhũng; công tác tổ chức, cán bộ; giải quyết khiếu nại, tố cáo, mua sắm thiết bị, đất đai, xây dựng… Theo phân cấp quản lý, Bộ Công Thương yêu cầu lãnh đạo nhà trường tiến hành kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân, đơn vị liên quan để xảy ra các hạn chế, thiếu sót trong công tác theo quy định của pháp luật.

Trước đó, từ năm 2016 đến thời điểm thanh tra, Bộ Công Thương, Kiểm toán nhà nước, Bộ GD&ĐT đã tiến hành thanh tra , kiểm tra trường ĐH Điện lực theo chức năng và đã có kết luận cụ thể.

Đến thời điểm, Bộ Công Thương thanh tra, trường ĐH Điện lực đang thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán.

Hồng Hạnh

Tin liên quan

Mới nhất