Thứ năm, 03/11/2016 - 10:15

Thanh Hóa: Gần 40 tỷ đồng tiền hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mẫu giáo

Dân trí

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký ban hành quyết định trích kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mẫu giáo từ 3 - 5 tuổi trong thời gian 4 tháng của học kỳ 1, năm học 2016 - 2017. Tổng kinh phí hỗ trợ trong đợt này là gần 40 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định số 4268/QĐ-UBND về việc phê duyệt phân bổ kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo từ 3 - 5 tuổi học kỳ 1, năm học 2016 - 2017 (từ tháng 9 - 12) của tỉnh Thanh Hóa.

Trẻ 3 - 5 tuổi được hỗ trợ tiền ăn trưa
Trẻ 3 - 5 tuổi được hỗ trợ tiền ăn trưa

Theo số liệu báo cáo của các huyện, thị xã, thành phố và thẩm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính thì số đối tượng trẻ em mẫu giáo từ 3 - 5 tuổi được hưởng chế độ ăn trưa là 75.871 cháu. Trẻ mẫu giáo từ 3 - 5 tuổi sẽ được hưởng tiền hỗ trợ trong đợt này là 4 tháng với mức chi hỗ trợ là 120.000 đồng/tháng.

Với số trẻ, thời gian và mức hỗ trợ nêu trên thì nhu cầu kinh phí cho đợt này là hơn 39,6 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí còn dư tại các huyện, thị xã, thành phố là hơn 7,4 tỷ đồng, kinh phí cấp bổ sung đợt này là hơn 32,2 tỷ đồng.

Đây là kinh phí trích từ nguồn hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo từ 3 - 5 tuổi năm 2015 chuyển sang năm 2016 thực hiện tại quyết định số 960/QĐ-UBND ngày 18/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Kho bạc nhà nước Thanh Hóa thực hiện các thủ tục nghiệp vụ để thông báo và cấp bổ sung có mục tiêu kinh phí hỗ trợ cho ngân sách huyện, thị, thành phố, đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai, thực hiện, đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của nhà nước; quản lý sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng nội dung, đối tượng và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

Duy Tuyên

Mới nhất