Thứ tư, 23/05/2012 - 12:53

Cổ đông nội bộ hết cơ hội "lướt sóng"

Dân trí

Việc thực hiện giao dịch của cổ đông nội bộ đã bị “siết” lại chỉ trong vòng 3 ngày so với thời gian 2 tháng như hiện nay.

Cổ đông nội bộ hết cơ hội lướt sóng
Cổ đông nội bộ nắm rõ và nắm nhiều thông tin về doanh nghiệp nhất, vì vậy hành động lướt sóng thường dễ dàng trục lợi từ sự đầu tư của những cổ đông khác.

Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) vừa giới thiệu quy định mới trong Thông tư 52 của Bộ Tài chính về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Theo đó, từ 1/6 tới, Thông tư 52 sẽ chính thức được áp dụng. Việc công bố thông tin sẽ được phân lớp nghĩa vụ không chỉ dựa trên đối tượng mà dựa trên quy mô vốn và tính đại chúng (120 tỷ đồng và 300 cổ đông). 

Quy mô vốn được xác định theo báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán chấp thuận hoặc theo kết quả phát hành gần nhất.

Thông tư bổ sung đối tượng công bố thông tin là Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và quy định cụ thể các thông tin phải công bố; bổ sung thuật ngữ cổ đông nội bộ bao gồm cả giám đốc tài chính, trưởng phòng tài chính kế toán của công ty đại chúng.

Đồng thời, quy định cụ thể về nguyên tắc chế tài xử lý vi phạm công bố thông tin và trách nhiệm bồi thường.

Điểm đáng chú ý nhất trong quy định mới này là cổ đông nội bộ phải báo cáo và công bố thông tin trước 3 ngày giao dịch, chỉ được thực hiện trong vòng 3 ngày sau đó báo cáo trong vòng 3 ngày. Trước đó, việc thực hiện được cho phép trong 2 tháng.

Cổ đông nội bộ cũng không được đăng ký cùng mua và bán trong cùng một khoảng thời gian và chỉ được đăng ký đợt tiếp theo sau khi đã báo cáo đợt trước đó.

Thực tế, cổ đông nội bộ là người nắm rõ và có nhiều thông tin của công ty niêm yết nhất. Nhiều trường hợp đăng ký mua - bán song không thực hiện đã gây ảnh hưởng xấu đến thị trường, nhiều ý kiến cho rằng, đó là hành động trục lợi trên sự đầu tư của nhiều nhà đầu tư khác.

Cũng theo quy định mới, thời hạn lập báo cáo và công bố thông tin của doanh nghiệp được rút ngắn. Cụ thể, đối với báo cáo tài chính năm, thời gian công bố là 90 ngày, rút ngắn 10 ngày so với trước, báo cáo tài chính quý là 20 ngày, hợp nhất là 45 ngày (rút ngắn 5 ngày so với quy định cũ), báo cáo tài chính bán niên giữ nguyên là 45 ngày (hợp nhất là 60 ngày).

Việc thực hiện chế độ kiểm toán bị giám sát chặt chẽ hơn. Theo đó, báo cáo tài chính năm quy đổi ra VND phải được sự xác nhận của tổ chức kiểm toán đã kiểm toán báo cáo tài chính năm bằng ngoại tệ và tính chính xác của việc quy đổi. Và tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên phải là tổ chức đã được chọn để kiểm toán cáo cáo tài chính năm của tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn.

Tại Thông tư cũng quy định, việc công bố tài liệu họp của ĐHCĐ thường niên và bất thường trên website chậm nhất 15 ngày trước khi họp.

Với các công ty chứng khoán, quy định đưa ra là phải công bố thông tin định kỳ về báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng được soát xét bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận tháng 6 và tháng 12 cùng thời điểm công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm.

Công ty chứng khoán phải công bố thông tin tại trụ sở chính và các chi nhánh phương thức giao dịch, các điều kiện liên quan đến giao dịch ký quỹ như tỷ lệ, lãi suất vay, thời hạn vay, phương thức gọi ký quỹ bổ sung...

Mai Chi