Thứ ba, 20/08/2013 - 13:10

Công ty chứng khoán sốt sắng tìm đối tác sáp nhập

Dân trí

Theo ý kiến của Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông của VITS đã đồng ý hợp nhất công ty với công ty chứng khoán MB (MBS). Tuy nhiên, hiện tại hai bên chưa thỏa thuận và đi đến ký kết hợp đồng chính thức.

Công ty chứng khoán sốt sắng tìm đối tác sáp nhập

Công ty cổ phần chứng khoán VIT (VITS) vừa công bố báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét bởi công ty kiểm toán E&Y.

Tại báo cáo này, phía kiểm toán có đưa ra lưu ý: “Dựa trên tình hình hoạt động của công ty và điều kiện kinh tế hiện tại, các cổ đông của công ty đã thông qua việc hợp nhất công ty với một công ty chứng khoán khác. Theo đó, công ty sẽ chấm dứt hoạt động sau khi chính thức được hợp nhất và chuyển giao toàn bộ quyền lợi và nghĩa vụ cho công ty hợp nhất”.

VITS đã có giải trình trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở GDCK TPHCM về lưu ý của kiểm toán. Theo đó, theo ý kiến của Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông của VITS đã đồng ý hợp nhất công ty với công ty chứng khoán MB (MBS).

Tuy nhiên, do hiện tại hai bên chưa thỏa thuận và đi đến ký kết hợp đồng chính thức nên VITS chưa có cơ sở để công bố việc hợp nhất trên và VITS vẫn đang hoạt động liên tục.

Như vậy, sau Chứng khoán Phương Nam (PNS) và Chứng khoán Sacombank (SBS) có ý định sáp nhập thì đã thêm một thương vụ M&A mới có thể sẽ diễn ra thời gian tới.

Ngoài ra, tại báo cáo soát xét của VITS, kiểm toán E&Y cũng đưa ra vấn đề ngoại trừ về báo cáo soát xét bán niên.

E&Y cho biết, báo cáo tài chính năm 2012 của VITS được kiểm toán bởi công ty kiểm toán khác và báo cáo kiểm toán đề ngày 29/3/2013 đã đưa ra ý kiến ngoại trừ về báo cáo tài chính này. E&Y không thể thu thập các bằng chứng đầy đủ và thích hợp để đánh giá về số dư đầu kỳ của BCTC kèm theo.

Trong báo cáo soát xét, tính đến cuối tháng 6, mặc dù tài sản của công ty tăng hơn 6 tỷ đồng so với đầu năm lên 28 tỷ, song tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh tới 97,7% sau nửa năm, còn chưa tới 500 triệu đồng.

Trong khi đó, nợ phải trả (không có số liệu nợ dài hạn và chỉ có số liệu nợ ngắn hạn), tăng 1,8 tỷ đồng, tương ứng 31,5% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu giảm 4,1 tỷ đồng, tương ứng giảm hơn 16%.

Trong đó, lỗ lũy kế đến 30/6/2013 là 24,64 tỷ đồng, bằng 53% vốn điều lệ.

Tỷ lệ an toàn vốn của VITS tại thời điểm 30/6/2013 đạt 282%, trong đó vốn khả dụng của công ty chỉ đạt 20 tỷ đồng. Công ty không có rủi ro thị trường.

Theo báo cáo tài chính, trong 6 tháng đầu năm, VITS chỉ đạt 655,8 triệu đồng doanh thu, giảm 41% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, cơ cấu doanh thu chỉ bao gồm doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn 599,26 triệu đồng và hơn 50 triệu đồng doanh thu từ môi giới; hơn 6 triệu doanh thu lưu ký chứng khoán.

Riêng 6 tháng, công ty lỗ sau thuế 4,1 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước lỗ 520 triệu đồng). Lỗ trên mỗi cổ phiếu 893 đồng (cùng kỳ là 113 đồng).

Đến 30/6, tổng số nhân viên đang làm việc tại công ty chỉ còn 8 người (tại ngày 31/12/2012 là 19 người).

Mai Chi